M
19:21 | 11/10/2018

Huyện Phúc Thọ:

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ

(LĐTĐ) Thời gian qua, huyện Phúc Thọ đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính (CCHC) từ huyện tới cơ sở, hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.  

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ
Tiếp tục cải cách hành chính để phục vụ người dân
Đề cao trách nhiệm người đứng đầu
Huyện Phúc Thọ triển khai hiệu quả công tác CCHC. Ảnh Phương Huế

Nhằm triển khai hiệu quả công tác CCHC, UBND huyện Phúc Thọ đã ban hành Kế hoạch 67/KH-UBND ngày 22/01/2018 về công tác CCHC năm 2018 cùng nhiều văn bản, kế hoạch, quyết định khác để triển khai thực hiện nhằm xây dựng hệ thống chính quyền thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực.

UBND huyện Phúc Thọ cũng tích cực tập trung trong công tác chỉ đạo, điều hành. Cụ thể, sau khi nhận được văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của UBND TP Hà Nội về thực hiện danh mục thủ tục hành chính (TTHC) áp dụng tại cấp huyện, xã, thị trấn, UBND huyện đã yêu cầu các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và cơ quan liên quan niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và xã.

Đồng thời, UBND huyện cũng tăng cường công tác tuyên truyền nội dung CCHC đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và nhân dân, đặc biệt là cải cách về TTHC thực hiện theo cơ chế "một cửa" và "một cửa liên thông”.

Nhằm hiện đại hóa nền hành chính, UBND huyện Phúc Thọ đã tiếp tục kiện toàn, cải cách tổ chức bộ máy; rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến các xã, thị trấn để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với chuyên môn đào tạo, đáp ứng yêu cầu công việc.

Tăng cường chỉ đạo các phòng, ban có liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước. Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động quản lý hành chính. Đồng thời, bám sát sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện các ứng dụng nội bộ và dịch vụ công trực tuyến.

Để thực hiện hiệu quả công tác CCHC, thời gian tới UBND huyện Phúc Thọ sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai danh mục các TTHC; tăng cường công tác tuyên tuyền về CCHC; thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; rà soát, triển khai đồng bộ quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC từ cấp huyện đến cấp cơ sở.

Từ đầu năm 2018 đến nay, UBND huyện Phúc Thọ đã tiến hành rà soát, cập nhật, bổ sung, thay thế, bãi bỏ tổng số 122 TTHC; niêm yết công khai 251 TTHC. Tiếp nhận 2.365 hồ sơ, giải quyết đúng hạn và trước hạn 2.350 hồ sơ. Thực hiện chấm thí điểm Khung chỉ số CCHC cấp xã theo Kế hoạch của Sở Nội vụ; thành lập các Đoàn công tác kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC tại các xã.

Ngoài ra, 9 tháng đầu năm 2018, toàn huyện có 42 hồ sơ nộp trực tuyến/42 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến tại huyện đạt 100%; có 6.355 hồ sơ nộp trực tuyến/6.612 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến tại xã, thị trấn đạt 96,11%.

Phương Huế

Nguồn :