M
30/01/2021 14:04

Xứng danh văn hóa xứ Đoài

(LĐTĐ) Thị xã Sơn Tây là một trong những địa phương của Hà Nội hội đủ các yếu tố về văn hóa, tự nhiên và cảnh quan để phát triển thành trung tâm du lịch và nghỉ dưỡng của Thủ đô. Nhân dịp Xuân mới, đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây cho biết về những định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Sơn Tây đẩy mạnh thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, người lao động Xây dựng nông thôn mới: Đem lại lợi ích bền vững cho nông dân, nông thôn Thị xã Sơn Tây: Phát huy sức bật từ chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”
Xứng danh văn hóa xứ Đoài
Đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây.

PV: Được biết, Sơn Tây được quy hoạch là một trong 5 đô thị vệ tinh của Thành phố để phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương, xin đồng chí cho biết Đảng bộ, chính quyền thị xã định hướng phát triển theo mô hình nào?

Đồng chí Nguyễn Huy Khánh: Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thị xã Sơn Tây được xác định là một trong 5 đô thị vệ tinh của Thủ đô có tính chất là đô thị văn hóa lịch sử và đô thị du lịch nghỉ dưỡng. Với việc xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, chủ lực của thị xã, thời gian vừa qua, thị xã Sơn Tây đã triển khai đồng bộ một số giải pháp để phát triển đô thị bền vững gắn với phát triển du lịch.

Sơn Tây chú trọng công tác lập và quản lý quy hoạch, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đảm bảo theo đúng định hướng. Theo đó, thị xã đã quy hoạch 3 khu du lịch theo hướng sinh thái - nghỉ dưỡng - văn hóa (Khu du lịch Đồng Mô); Khu du lịch trung tâm thị xã (gồm Thành cổ - Đền Và - Đường Lâm) và Khu du lịch hồ Xuân Khanh;

Xây dựng và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án về quản lý, xây dựng và phát triển đô thị; Tập trung hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội theo hướng tận dụng tối đa những điều kiện lợi thế về điều kiện tự nhiên - xã hội, tăng cường các mảng xanh trong đô thị, chú trọng sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, trong đó ưu tiên phát triển hệ thống hạ tầng giao thông khung phục vụ phát triển kinh tế - du lịch; Tăng cường công tác quản lý di tích, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn; xây dựng các tour tuyến tham quan tại các di tích nổi tiếng của thị xã...

PV: Vậy giải pháp chính trong thời gian tới là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Huy Khánh: Về giải pháp trong thời gian tới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI đã xác định mục tiêu và giải pháp để thị xã Sơn Tây tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển đô thị trong những năm tiếp theo, trọng tâm là hoàn thành công tác quy hoạch để thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong đó ưu tiên hoàn thành các quy hoạch phân khu đô thị để tổ chức quản lý theo quy hoạch đảm bảo hiệu quả.

Bên cạnh đó huy động, phát huy mọi nguồn lực xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội, trọng tâm là phát triển hệ thống giao thông khung kết nối giữa thị xã và các vùng phụ cận để phát triển kinh tế du lịch - dịch vụ theo định hướng phát triển đô thị đã được phê duyệt; tăng cường công tác đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, chú trọng cải tạo nâng cao chất lượng và bảo vệ môi trường.

Xứng danh văn hóa xứ Đoài
Một góc thị xã Sơn Tây.

PV: Cùng với việc đẩy mạnh phát triển đồng bộ hạ tầng để đưa Sơn Tây thành một trong những trung tâm về du lịch, nghỉ dưỡng của Thủ đô, được biết Thị ủy Sơn Tây cũng đặc biệt quan tâm đến yếu tố con người, văn hóa để xứng danh mảnh đất “văn hóa xứ Đoài”. Xin đồng chí chia sẻ rõ hơn về việc triển khai nhiệm vụ này trong thời gian tới.

Thời gian tới, thị xã Sơn Tây tập trung chỉ đạo lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, vận dụng các giải pháp phù hợp để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, trong đó công tác xây dựng văn hóa được triển khai có trọng tâm, trọng điểm; công tác quản lý nhà nước về văn hóa, nhất là công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được tăng cường. Các hoạt động thể dục, thể thao, phong trào văn hoá, văn nghệ tiếp tục phát triển. Công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, truyền thống lịch sử, văn hóa “Sơn Tây - xứ Đoài” được tăng cường, chất lượng được nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Huy Khánh: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị Trung ương 9, khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”, Thị ủy Sơn Tây triển khai tốt Chương trình “phát triển văn hóa, xã hội trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, xây dựng người Sơn Tây thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025” với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như về phát triển văn hóa trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, xây dựng người Sơn Tây thanh lịch, văn minh sẽ chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tốt 02 Bộ Quy tắc ứng xử, các phong trào văn hóa tiêu biểu; hoàn thiện các thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa từ thị xã đến cơ sở; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về di sản văn hóa, phát huy giá trị các di tích gắn với phát triển kinh tế - du lịch - dịch vụ.

Trên tinh thần đó, một số giải pháp thực hiện thời gian tới là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng. Trong đó quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng về phát triển văn hóa - xã hội trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, xây dựng người Sơn Tây thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, xã hội;

Tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của sự nghiệp phát triển văn hóa - xã hội trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử gắn với xây dựng người Sơn Tây thanh lịch, văn minh.. Huy động các nguồn lực cho mục tiêu phát triển văn hóa - xã hội trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử gắn với xây dựng người Sơn Tây thanh lịch, văn minh.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Đinh Luyện (thực hiện)

Nguồn :