M
23/03/2021 22:03

Trường hợp nào được nghỉ hưu trước tuổi tối đa 5 năm?

(LĐTĐ) Bạn đọc có địa chỉ email: quynhanh@gmail.com hỏi: Tôi muốn hỏi hiện nay những trường hợp người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nào được nghỉ hưu trước tuổi tối đa 5 năm? Và khi về hưu sớm như vậy, người lao động có bị trừ tỷ lệ % khi tính lương hưu không?.

3 trường hợp đủ điều kiện để giải quyết hưởng lương hưu từ 1/1/2021 Kiến nghị giáo viên bậc học mầm non được nghỉ hưu sớm Từ 1/1/2021: Quyền của người lao động có nhiều thay đổi

- Vấn đề bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết: Theo Khoản 1, Điều 5, Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020, nếu người lao động thuộc các trường hợp sau thì được nghỉ hưu trước tuổi tối đa 5 năm:

a) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

b) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

c) Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

d) Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm b khoản này từ đủ 15 năm trở lên.”

Nếu người lao động về hưu trước tuổi không quá 5 năm thuộc quy định tại điểm C đã nêu trên thì tỷ lệ bình quân làm cơ sở tính lương hưu hàng tháng mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi giảm 2%; nếu trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1% từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ % do nghỉ hưu trước tuổi.

B.D

Nguồn :