Tổ chức Công đoàn tăng cường kiểm tra, giám sát

(LĐTĐ) Năm 2022, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm giúp cho tổ chức và đoàn viên Công đoàn thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật và chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Thủ đô ngày càng vững mạnh.
Điểm tựa vững chắc của mọi đoàn viên, người lao động Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Hạnh phúc từ những Mái ấm Công đoàn

Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ và công tác tài chính Công đoàn

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022. Theo đó, công tác kiểm tra giám sát của các cấp Công đoàn Thủ đô năm 2022 sẽ tập trung vào 4 nội dung trọng tâm trước hết là kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Ở nội dung này, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Tổng LĐLĐ và LĐLĐ Thành phố; việc triển khai thực hiện 06 Chương trình công tác trọng tâm của Ban chấp hành thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, hoạt động của Công đoàn theo quy định; việc thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam...

Tổ chức Công đoàn tăng cường kiểm tra, giám sát
Một cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính Công đoàn tại Công đoàn cơ sở do LĐLĐ quận Tây Hồ tiến hành trong năm 2021.

Cùng đó, UBKT Công đoàn các cấp sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Ban chấp hành, Ban Thường vụ; việc triển khai thực hiện trích nộp kinh phí Công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam; việc tiếp nhận, lưu trữ và thẩm quyền ban hành văn bản chỉ đạo của Công đoàn; việc đổi mới trong điều hành, chỉ đạo hoạt động của Ban chấp hành, Ban Thường vụ; chế độ sinh hoạt, hội họp và việc ghi chép biên bản hình thành xây dựng Nghị quyết các kỳ họp Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra; chế độ thông tin báo cáo hoạt động Công đoàn.

Đặc biệt, UBKT các cấp Công đoàn sẽ kiểm tra, giám sát công tác quản lý, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, phát triển quản lý đoàn viên; đối tượng, quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên, thành lập và giải thể Công đoàn cơ sở và việc sử dụng kinh phí chi hỗ trợ cho công tác thành lập mới Công đoàn cơ sở; kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền giáo dục, cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, việc triển khai các hoạt động chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân; kiểm tra, giám sát tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về giới và thành lập Ban Nữ công quần chúng; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ; việc giải quyết và tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định...

Nội dung trọng tâm thứ hai là các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tập trung kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, quản lý sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn. Cụ thể, UBKT Công đoàn các cấp sẽ kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn đồng cấp và cấp dưới gồm kiểm tra, giám sát việc xây dựng dự toán, báo cáo quyết toán, việc giao dự toán, quyết toán; kiểm tra việc sử dụng ngân sách Công đoàn của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc theo quy định của Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng LĐLĐ Việt Nam; kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính tài sản, đặc biệt là nội dung thu kinh phí Công đoàn tại các đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn theo Luật Công đoàn và Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính Công đoàn.

UBKT các cấp Công đoàn cũng sẽ kiểm tra, giám sát việc phân cấp thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu tài chính Công đoàn theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam; kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, quản lý và sử dụng quỹ xã hội Công đoàn; Kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt tại các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp Công đoàn; kiểm tra, giám sát hoạt động sự nghiệp, dịch vụ của đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ thành phố.

Ngoài ra, UBKT các cấp Công đoàn cũng sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc khắc phục những tồn tại sau kiểm tra của UBKT LĐLĐ Thành phố và kiểm tra công tác tham mưu Ban Thường vụ ra văn bản chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Giám sát việc chi các gói hỗ trợ Covid-19

Nội dung trọng tâm thứ 3 trong công tác kiểm tra, giám sát của các cấp Công đoàn Thủ đô năm 2022 là kiểm tra, giám sát việc chi các gói hỗ trợ Covid-19 cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và việc tổ chức các hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trong đó, Công đoàn sẽ kiểm tra, giám sát việc chi theo Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 và chi theo Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 9/8/2021 (bổ sung QĐ 2606) về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021.

Ủy ban Kiểm tra các cấp Công đoàn cũng sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 11/8/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg; kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 3309/QĐ-TLĐ ngày 01/10/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc Hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg;

Kiểm tra, giám sát theo quyết định số 3345/QĐ-TLĐ ngày 11/10/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc chi hỗ trợ trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid-19; Kiểm tra, giám sát theo quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; Kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch số 146/KH-TLĐ ngày 28/10/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ngoài ra UBKT các cấp Công đoàn cũng sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát theo các chuyên đề về công tác chính sách pháp luật, công tác tổ chức, công tác tài chính…

Theo LĐLĐ Thành phố, mục đích của công tác kiểm tra, giám sát trong các cấp Công đoàn là nhằm đảm bảo triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; chủ đề công tác năm 2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao trách nhiệm về công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn đồng thời đánh giá đúng những ưu điểm, chỉ rõ những tồn tại, thiếu sót trong việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kịp thời ngăn ngừa vi phạm trong hoạt động của tổ chức Công đoàn các cấp.

Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố xác định, thông qua công tác kiểm tra, giám sát sẽ giúp cho tổ chức và đoàn viên Công đoàn thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật và chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Thủ đô ngày càng vững mạnh.

Theo Kế hoạch, UBKT LĐLĐ Thành phố dự kiến sẽ tổ chức kiểm tra từ tháng 4/2022 và hoàn thành trước ngày 15/11/2022 và sẽ kiểm tra từ 20 đến 25 LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn Ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; kiểm tra từ 03 đến 05 Công đoàn cơ sở khối trường Cao đẳng và Đại học trực thuộc LĐLĐ Thành phố; kiểm tra cách cấp từ 05 đến 07 Công đoàn cơ sở Khu vực ngoài Nhà nước trực thuộc LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn Ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra của UBKT theo chuyên đề từ 08 đến 10 đơn vị đã kiểm tra năm 2021. /.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gia Lâm: Nâng cao đời sống tinh thần của người lao động qua Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

Gia Lâm: Nâng cao đời sống tinh thần của người lao động qua Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

(LĐTĐ) Cùng với quan tâm chăm lo việc làm, thu nhập, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động, trong những năm qua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm cũng luôn coi công tác chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn, trong đó đặc biệt coi trọng việc xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của các Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân.
Khơi dậy niềm tự hào hàng Việt

Khơi dậy niềm tự hào hàng Việt

(LĐTĐ) Tối 9/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hoàn Kiếm (Hà Nội), Bộ Công Thương tổ chức Lễ khai mạc Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam với chủ đề “Tự hào hàng Việt Nam”,“Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2023. Chương trình kéo dài trong 2 ngày 9 - 11/12.
Nhiều cung bậc cảm xúc tại lễ Bế mạc Giải bóng đá Công đoàn khối phường quận Long Biên lần thứ I

Nhiều cung bậc cảm xúc tại lễ Bế mạc Giải bóng đá Công đoàn khối phường quận Long Biên lần thứ I

(LĐTĐ) Chiều nay (9/12), tại Sân bóng đá Phú Viên, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức bế mạc Giải bóng đá Công đoàn khối phường lần thứ I năm 2023, thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và 20 năm Ngày thành lập LĐLĐ quận Long Biên (9/12/2003 - 9/12/2023).
Ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động

Ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động

(LĐTĐ) Thị trường lãi suất ngân hàng tiếp tục đà giảm khi có thêm 2 ngân hàng hạ lãi suất huy động là Eximbank và VietABank.
Phát huy tiềm năng du lịch sinh thái phong phú của Hà Nội

Phát huy tiềm năng du lịch sinh thái phong phú của Hà Nội

(LĐTĐ) Chương trình “Lễ hội du lịch sinh thái Hà Nội năm 2023 - Ba Vì trải nghiệm xanh” giới thiệu với du khách hành trình trải nghiệm khám phá các sản phẩm du lịch sinh thái nổi bật của Hà Nội thông qua chương trình nghệ thuật giới thiệu nét văn hóa truyền thống đặc sắc, đa dạng trên hình ảnh điểm đến của các địa phương, làm nổi bật tiềm năng du lịch sinh thái phong phú của Hà Nội.
Hà Nội sẽ có hành lang tàu thủy buýt dọc sông Hồng

Hà Nội sẽ có hành lang tàu thủy buýt dọc sông Hồng

(LĐTĐ) Theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065 vừa được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua, sông Hồng với định hướng là trục trung tâm sẽ được tăng cường nhiều hạng mục kết nối.
Gần 1.000 thí sinh tham gia cuộc thi thử thách công dân số X-Project 2023

Gần 1.000 thí sinh tham gia cuộc thi thử thách công dân số X-Project 2023

(LĐTĐ) Ngày 9/12, Thành Đoàn Hà Nội phối hợp với Công ty Trường học công nghệ Mindx tổ chức vòng Chung kết cuộc thi thử thách công dân số X-Project.

Tin khác

Nhiều cung bậc cảm xúc tại lễ Bế mạc Giải bóng đá Công đoàn khối phường quận Long Biên lần thứ I

Nhiều cung bậc cảm xúc tại lễ Bế mạc Giải bóng đá Công đoàn khối phường quận Long Biên lần thứ I

(LĐTĐ) Chiều nay (9/12), tại Sân bóng đá Phú Viên, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức bế mạc Giải bóng đá Công đoàn khối phường lần thứ I năm 2023, thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và 20 năm Ngày thành lập LĐLĐ quận Long Biên (9/12/2003 - 9/12/2023).
LĐLĐ huyện Thanh Trì: Thành lập Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Hà Nội

LĐLĐ huyện Thanh Trì: Thành lập Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Hà Nội

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tổ chức Lễ công bố thành lập Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Hà Nội. ​Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Hà Nội gồm 26 đoàn viên, Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời gồm 5 đồng chí.
LĐLĐ quận Long Biên kỷ niệm 20 năm thành lập, gặp mặt các thế hệ cán bộ Công đoàn

LĐLĐ quận Long Biên kỷ niệm 20 năm thành lập, gặp mặt các thế hệ cán bộ Công đoàn

(LĐTĐ) Chiều nay (8/12), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập LĐLĐ quận (9/12/2003 - 9/12/2023); gặp mặt cán bộ Công đoàn qua các thời kỳ.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố nhiệm kỳ 2023-2028

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Sáng 8/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp với Trung tâm chính trị quận tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028 và tập huấn về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
LĐLĐ quận Thanh Xuân: Tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động đại diện, chăm lo cho người lao động

LĐLĐ quận Thanh Xuân: Tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động đại diện, chăm lo cho người lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân vừa báo cáo kết quả công tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động quận Thanh Xuân năm 2023. Trong đó, công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được thực hiện hiệu quả.
Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An và VietinBank Vinh ký kết thoả thuận hợp tác

Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An và VietinBank Vinh ký kết thoả thuận hợp tác

(LĐTĐ) Sáng 8/12, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh (VietinBank Vinh) tổ chức ký kết thoả thuận hợp tác chương trình phúc lợi đoàn viên.
Tiên phong đổi mới, lan toả tinh thần thi đua trong công đoàn toàn tỉnh

Tiên phong đổi mới, lan toả tinh thần thi đua trong công đoàn toàn tỉnh

(LĐTĐ) Cụm Công đoàn ngành được LĐLĐ tỉnh Nghệ An xem là Cụm đặc thù, tiên phong, động lực trong hoạt động của Công đoàn toàn tỉnh. Năm 2023, Cụm Công đoàn ngành tiếp tục đạt kết quả toàn diện, nổi bật.
LĐLĐ thành phố Hà Nội trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Tổng Công hội thành phố Bắc Kinh

LĐLĐ thành phố Hà Nội trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Tổng Công hội thành phố Bắc Kinh

(LĐTĐ) Chiều 6/12, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do ông Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã thăm, làm việc với Tổng Công hội thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc).
Công đoàn TP.Hồ Chí Minh: Làm tốt những nhiệm vụ căn cốt của Tổ chức

Công đoàn TP.Hồ Chí Minh: Làm tốt những nhiệm vụ căn cốt của Tổ chức

(LĐTĐ) Công đoàn (CĐ) các cấp thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai quyết liệt các giải pháp để đạt được các mục tiêu đề ra tại Đại hội CĐ Thành phố khóa XII (nhiệm kỳ 2023 - 2028), trong đó có giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp người lao động (NLĐ) khu vực phi chính thức.
Tổ Tự quản khu nhà trọ công nhân: Góp phần tạo cuộc sống bình yên

Tổ Tự quản khu nhà trọ công nhân: Góp phần tạo cuộc sống bình yên

(LĐTĐ) Nhằm giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, các cấp Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng Công an triển khai nhiều giải pháp thiết thực để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại khu vực có đông công nhân lao động thuê trọ.
Xem thêm
Phiên bản di động