Tổ chức Công đoàn tăng cường kiểm tra, giám sát

(LĐTĐ) Năm 2022, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm giúp cho tổ chức và đoàn viên Công đoàn thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật và chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Thủ đô ngày càng vững mạnh.
Điểm tựa vững chắc của mọi đoàn viên, người lao động Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Hạnh phúc từ những Mái ấm Công đoàn

Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ và công tác tài chính Công đoàn

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022. Theo đó, công tác kiểm tra giám sát của các cấp Công đoàn Thủ đô năm 2022 sẽ tập trung vào 4 nội dung trọng tâm trước hết là kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Ở nội dung này, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Tổng LĐLĐ và LĐLĐ Thành phố; việc triển khai thực hiện 06 Chương trình công tác trọng tâm của Ban chấp hành thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, hoạt động của Công đoàn theo quy định; việc thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam...

Tổ chức Công đoàn tăng cường kiểm tra, giám sát
Một cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính Công đoàn tại Công đoàn cơ sở do LĐLĐ quận Tây Hồ tiến hành trong năm 2021.

Cùng đó, UBKT Công đoàn các cấp sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Ban chấp hành, Ban Thường vụ; việc triển khai thực hiện trích nộp kinh phí Công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam; việc tiếp nhận, lưu trữ và thẩm quyền ban hành văn bản chỉ đạo của Công đoàn; việc đổi mới trong điều hành, chỉ đạo hoạt động của Ban chấp hành, Ban Thường vụ; chế độ sinh hoạt, hội họp và việc ghi chép biên bản hình thành xây dựng Nghị quyết các kỳ họp Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra; chế độ thông tin báo cáo hoạt động Công đoàn.

Đặc biệt, UBKT các cấp Công đoàn sẽ kiểm tra, giám sát công tác quản lý, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, phát triển quản lý đoàn viên; đối tượng, quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên, thành lập và giải thể Công đoàn cơ sở và việc sử dụng kinh phí chi hỗ trợ cho công tác thành lập mới Công đoàn cơ sở; kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền giáo dục, cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, việc triển khai các hoạt động chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân; kiểm tra, giám sát tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về giới và thành lập Ban Nữ công quần chúng; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ; việc giải quyết và tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định...

Nội dung trọng tâm thứ hai là các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tập trung kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, quản lý sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn. Cụ thể, UBKT Công đoàn các cấp sẽ kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn đồng cấp và cấp dưới gồm kiểm tra, giám sát việc xây dựng dự toán, báo cáo quyết toán, việc giao dự toán, quyết toán; kiểm tra việc sử dụng ngân sách Công đoàn của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc theo quy định của Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng LĐLĐ Việt Nam; kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính tài sản, đặc biệt là nội dung thu kinh phí Công đoàn tại các đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn theo Luật Công đoàn và Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính Công đoàn.

UBKT các cấp Công đoàn cũng sẽ kiểm tra, giám sát việc phân cấp thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu tài chính Công đoàn theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam; kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, quản lý và sử dụng quỹ xã hội Công đoàn; Kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt tại các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp Công đoàn; kiểm tra, giám sát hoạt động sự nghiệp, dịch vụ của đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ thành phố.

Ngoài ra, UBKT các cấp Công đoàn cũng sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc khắc phục những tồn tại sau kiểm tra của UBKT LĐLĐ Thành phố và kiểm tra công tác tham mưu Ban Thường vụ ra văn bản chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Giám sát việc chi các gói hỗ trợ Covid-19

Nội dung trọng tâm thứ 3 trong công tác kiểm tra, giám sát của các cấp Công đoàn Thủ đô năm 2022 là kiểm tra, giám sát việc chi các gói hỗ trợ Covid-19 cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và việc tổ chức các hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trong đó, Công đoàn sẽ kiểm tra, giám sát việc chi theo Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 và chi theo Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 9/8/2021 (bổ sung QĐ 2606) về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021.

Ủy ban Kiểm tra các cấp Công đoàn cũng sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 11/8/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg; kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 3309/QĐ-TLĐ ngày 01/10/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc Hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg;

Kiểm tra, giám sát theo quyết định số 3345/QĐ-TLĐ ngày 11/10/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc chi hỗ trợ trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid-19; Kiểm tra, giám sát theo quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; Kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch số 146/KH-TLĐ ngày 28/10/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ngoài ra UBKT các cấp Công đoàn cũng sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát theo các chuyên đề về công tác chính sách pháp luật, công tác tổ chức, công tác tài chính…

Theo LĐLĐ Thành phố, mục đích của công tác kiểm tra, giám sát trong các cấp Công đoàn là nhằm đảm bảo triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; chủ đề công tác năm 2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao trách nhiệm về công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn đồng thời đánh giá đúng những ưu điểm, chỉ rõ những tồn tại, thiếu sót trong việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kịp thời ngăn ngừa vi phạm trong hoạt động của tổ chức Công đoàn các cấp.

Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố xác định, thông qua công tác kiểm tra, giám sát sẽ giúp cho tổ chức và đoàn viên Công đoàn thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật và chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Thủ đô ngày càng vững mạnh.

Theo Kế hoạch, UBKT LĐLĐ Thành phố dự kiến sẽ tổ chức kiểm tra từ tháng 4/2022 và hoàn thành trước ngày 15/11/2022 và sẽ kiểm tra từ 20 đến 25 LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn Ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; kiểm tra từ 03 đến 05 Công đoàn cơ sở khối trường Cao đẳng và Đại học trực thuộc LĐLĐ Thành phố; kiểm tra cách cấp từ 05 đến 07 Công đoàn cơ sở Khu vực ngoài Nhà nước trực thuộc LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn Ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra của UBKT theo chuyên đề từ 08 đến 10 đơn vị đã kiểm tra năm 2021. /.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Tài chính chủ động phương án sắp xếp, bổ sung nhân sự  để thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, an toàn

Bộ Tài chính chủ động phương án sắp xếp, bổ sung nhân sự để thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, an toàn

(LĐTĐ) Chiều ngày 18/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thông báo chính thức các hình thức kỷ luật đối với tập thể và các cá nhân là nguyên lãnh ...
Những người say mê kể chuyện Bác Hồ ở khu di tích Kim Liên

Những người say mê kể chuyện Bác Hồ ở khu di tích Kim Liên

Với chất giọng Nghệ đầm ấm, sâu lắng, các cán bộ thuyết minh ở khu di tích Kim Liên đã truyền tải tới du khách về hình ảnh một vĩ ...
Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội nghiên cứu giãn tiến độ 1 năm

Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội nghiên cứu giãn tiến độ 1 năm

Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội nghiên cứu giãn tiến độ 1 năm, cơ bản hoàn thành năm 2026 và hoàn thành toàn bộ năm ...
Vì những đô thị hiện đại và bản sắc

Vì những đô thị hiện đại và bản sắc

(LĐTĐ) Đại văn hào Victor Hugo từng nói: “Thành phố là cuốn sách mở”. Chính vì thế, với du khách khi đặt chân đến bất cứ đô thị nào trên thế ...
[Infographics]: Lịch thi đấu SEA Games 31 các bộ môn tại Hà Nội ngày 19/5: Điền kinh và Bơi tiếp tục “gặt vàng”

[Infographics]: Lịch thi đấu SEA Games 31 các bộ môn tại Hà Nội ngày 19/5: Điền kinh và Bơi tiếp tục “gặt vàng”

(LĐTĐ) Trong ngày thi đấu hôm nay (19/5), ở môn bơi lội, các VĐV Việt Nam có nhiều cơ hội giành thêm huy chương ở hàng loạt nội dung như: 800m ...
Lãnh đạo thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), sáng nay (19/5), Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), ...
Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra

Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên cần tiếp tục chủ động trong công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028; tập trung rà ...

Tin khác

Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân

Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân

(LĐTĐ) Những ngày này, cùng với các cấp Công đoàn, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội đang tổ chức và chỉ đạo tổ chức các hoạt động, thiết thực, hiệu quả hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022 với phương châm hướng về cơ sở, vì người lao động, chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
5 nội dung quan trọng tại Hội nghị lần thứ 27 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

5 nội dung quan trọng tại Hội nghị lần thứ 27 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng nay (19/5), Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XII tổ chức phiên họp lần thứ 27. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Nhiều hoạt động hướng đến người lao động trong Tháng Công nhân

Nhiều hoạt động hướng đến người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Công nhân Việt Nam - Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, Tháng Công nhân năm 2022 được Công đoàn Công ty cổ phần Công nghệ sinh học Mùa Xuân thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Đồng thời, Công đoàn Công ty cũng phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực với người lao động.
Đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

(LĐTĐ) Mới đây, Cụm thi đua số 8 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 17/5, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, khu vực phía Bắc. Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.
Quận Long Biên tổ chức bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Quận Long Biên tổ chức bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sáng nay (17/5), Liên đoàn Lao động quận Long Biên phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Long Biên tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động công đoàn cho gần 260 cán bộ là Chủ tịch Công đoàn các cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn quận.
Đề nghị tổng hợp kiến nghị của công nhân lao động với Đảng và Nhà nước

Đề nghị tổng hợp kiến nghị của công nhân lao động với Đảng và Nhà nước

(LĐTĐ) Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn tổng hợp kiến nghị của công nhân lao động với Đảng, Nhà nước tại Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động, dự kiến được tổ chức nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022.
Tự hào với danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô

Tự hào với danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô

(LĐTĐ) Trong nhiều năm qua, phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” trong công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên đã trở thành truyền thống, lan tỏa sâu rộng trong các cấp, các ngành. Năm 2022, phong trào đã thu hút 4.768 công nhân lao động hưởng ứng, trong đó có 978 công nhân được bình chọn là Công nhân giỏi cấp cơ sở, 32 Công nhân giỏi được suy tôn và biểu dương cấp quận và 3 Công nhân giỏi sẽ được biểu dương cấp Thành phố.
Giao lưu trực tuyến: Chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ  của người lao động và người sử dụng lao động

Giao lưu trực tuyến: Chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (17/5), tại Hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng, báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng tổ chức buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động”.
Trực tuyến hình ảnh: Đối thoại về chính sách liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động

Trực tuyến hình ảnh: Đối thoại về chính sách liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (17/5), gần 300 đoàn viên công đoàn, người lao động (NLĐ) tham gia buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến với chủ đề "Chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động" do báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng tổ chức. Chương trình được truyền trực tuyến từ Hội trường Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động