Tổ chức Công đoàn tăng cường kiểm tra, giám sát

(LĐTĐ) Năm 2022, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm giúp cho tổ chức và đoàn viên Công đoàn thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật và chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Thủ đô ngày càng vững mạnh.
Điểm tựa vững chắc của mọi đoàn viên, người lao động Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Hạnh phúc từ những Mái ấm Công đoàn

Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ và công tác tài chính Công đoàn

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022. Theo đó, công tác kiểm tra giám sát của các cấp Công đoàn Thủ đô năm 2022 sẽ tập trung vào 4 nội dung trọng tâm trước hết là kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Ở nội dung này, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Tổng LĐLĐ và LĐLĐ Thành phố; việc triển khai thực hiện 06 Chương trình công tác trọng tâm của Ban chấp hành thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, hoạt động của Công đoàn theo quy định; việc thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam...

Tổ chức Công đoàn tăng cường kiểm tra, giám sát
Một cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính Công đoàn tại Công đoàn cơ sở do LĐLĐ quận Tây Hồ tiến hành trong năm 2021.

Cùng đó, UBKT Công đoàn các cấp sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Ban chấp hành, Ban Thường vụ; việc triển khai thực hiện trích nộp kinh phí Công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam; việc tiếp nhận, lưu trữ và thẩm quyền ban hành văn bản chỉ đạo của Công đoàn; việc đổi mới trong điều hành, chỉ đạo hoạt động của Ban chấp hành, Ban Thường vụ; chế độ sinh hoạt, hội họp và việc ghi chép biên bản hình thành xây dựng Nghị quyết các kỳ họp Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra; chế độ thông tin báo cáo hoạt động Công đoàn.

Đặc biệt, UBKT các cấp Công đoàn sẽ kiểm tra, giám sát công tác quản lý, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, phát triển quản lý đoàn viên; đối tượng, quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên, thành lập và giải thể Công đoàn cơ sở và việc sử dụng kinh phí chi hỗ trợ cho công tác thành lập mới Công đoàn cơ sở; kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền giáo dục, cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, việc triển khai các hoạt động chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân; kiểm tra, giám sát tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về giới và thành lập Ban Nữ công quần chúng; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ; việc giải quyết và tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định...

Nội dung trọng tâm thứ hai là các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tập trung kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, quản lý sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn. Cụ thể, UBKT Công đoàn các cấp sẽ kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn đồng cấp và cấp dưới gồm kiểm tra, giám sát việc xây dựng dự toán, báo cáo quyết toán, việc giao dự toán, quyết toán; kiểm tra việc sử dụng ngân sách Công đoàn của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc theo quy định của Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng LĐLĐ Việt Nam; kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính tài sản, đặc biệt là nội dung thu kinh phí Công đoàn tại các đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn theo Luật Công đoàn và Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính Công đoàn.

UBKT các cấp Công đoàn cũng sẽ kiểm tra, giám sát việc phân cấp thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu tài chính Công đoàn theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam; kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, quản lý và sử dụng quỹ xã hội Công đoàn; Kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt tại các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp Công đoàn; kiểm tra, giám sát hoạt động sự nghiệp, dịch vụ của đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ thành phố.

Ngoài ra, UBKT các cấp Công đoàn cũng sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc khắc phục những tồn tại sau kiểm tra của UBKT LĐLĐ Thành phố và kiểm tra công tác tham mưu Ban Thường vụ ra văn bản chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Giám sát việc chi các gói hỗ trợ Covid-19

Nội dung trọng tâm thứ 3 trong công tác kiểm tra, giám sát của các cấp Công đoàn Thủ đô năm 2022 là kiểm tra, giám sát việc chi các gói hỗ trợ Covid-19 cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và việc tổ chức các hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trong đó, Công đoàn sẽ kiểm tra, giám sát việc chi theo Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 và chi theo Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 9/8/2021 (bổ sung QĐ 2606) về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021.

Ủy ban Kiểm tra các cấp Công đoàn cũng sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 11/8/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg; kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 3309/QĐ-TLĐ ngày 01/10/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc Hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg;

Kiểm tra, giám sát theo quyết định số 3345/QĐ-TLĐ ngày 11/10/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc chi hỗ trợ trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid-19; Kiểm tra, giám sát theo quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; Kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch số 146/KH-TLĐ ngày 28/10/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ngoài ra UBKT các cấp Công đoàn cũng sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát theo các chuyên đề về công tác chính sách pháp luật, công tác tổ chức, công tác tài chính…

Theo LĐLĐ Thành phố, mục đích của công tác kiểm tra, giám sát trong các cấp Công đoàn là nhằm đảm bảo triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; chủ đề công tác năm 2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao trách nhiệm về công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn đồng thời đánh giá đúng những ưu điểm, chỉ rõ những tồn tại, thiếu sót trong việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kịp thời ngăn ngừa vi phạm trong hoạt động của tổ chức Công đoàn các cấp.

Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố xác định, thông qua công tác kiểm tra, giám sát sẽ giúp cho tổ chức và đoàn viên Công đoàn thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật và chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Thủ đô ngày càng vững mạnh.

Theo Kế hoạch, UBKT LĐLĐ Thành phố dự kiến sẽ tổ chức kiểm tra từ tháng 4/2022 và hoàn thành trước ngày 15/11/2022 và sẽ kiểm tra từ 20 đến 25 LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn Ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; kiểm tra từ 03 đến 05 Công đoàn cơ sở khối trường Cao đẳng và Đại học trực thuộc LĐLĐ Thành phố; kiểm tra cách cấp từ 05 đến 07 Công đoàn cơ sở Khu vực ngoài Nhà nước trực thuộc LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn Ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra của UBKT theo chuyên đề từ 08 đến 10 đơn vị đã kiểm tra năm 2021. /.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Viettel Post tiếp tục đạt mức tăng trưởng 2 con số

Viettel Post tiếp tục đạt mức tăng trưởng 2 con số

(LĐTĐ) Theo kết quả kinh doanh quý IV/2022, khối lượng hàng hóa vận chuyển qua Viettel Post tăng 29%, đưa tổng doanh thu hợp nhất của Viettel Post đạt mức tăng ...
Hà Nội: Nhiều người mua vàng lấy may trước ngày vía Thần Tài

Hà Nội: Nhiều người mua vàng lấy may trước ngày vía Thần Tài

(LĐTĐ) Mua vàng đón lộc Thần Tài ngày mùng 10 tháng Giêng đã trở thành nét đẹp văn hóa của người dân từ nhiều năm nay. Mùa Thần Tài 2023, nhiều ...
Những vấn đề cần quan tâm trong điều hành thị trường giá cả năm 2023

Những vấn đề cần quan tâm trong điều hành thị trường giá cả năm 2023

(LĐTĐ) Chúng ta vừa đi qua một cái Tết bình yên về mọi mặt, cả về dịch bệnh và cả giá cả tiêu dùng ở thị trường nội địa. Thành công ...
Công đoàn Thủ đô đã chi trên 144 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn Thủ đô đã chi trên 144 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người lao động

(LĐTĐ) Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thông qua các hoạt động, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã chi trên 144 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ đoàn ...
Điều hành giá xăng dầu sớm 2 ngày: Giá xăng ngày 30/1 tăng gần 1.000 đồng/lít

Điều hành giá xăng dầu sớm 2 ngày: Giá xăng ngày 30/1 tăng gần 1.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày hôm nay (30/1), Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã quyết định điều chỉnh giá bán lẻ với một số mặt ...
Thanh Trì trao Huy hiệu Đảng cho 191 đảng viên nhân dịp 3/2

Thanh Trì trao Huy hiệu Đảng cho 191 đảng viên nhân dịp 3/2

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), Đảng bộ huyện Thanh Trì có 191 đảng viên vinh dự được truy tặng, ...
Chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh

Chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh

(LĐTĐ) Với mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ đã chú trọng đẩy mạnh phát triển đoàn viên, ...

Tin khác

Chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh

Chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh

(LĐTĐ) Với mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ đã chú trọng đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn.
Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động

Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2022, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đã triển khai hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động. Qua đó, giúp đoàn viên, người lao động có thêm động lực, an tâm làm việc, góp phần vào sự phát triển chung của đơn vị, doanh nghiệp.
Đẩy mạnh khí thế lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu năm

Đẩy mạnh khí thế lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu năm

(LĐTĐ) Chiều 27/1, Đoàn kiểm tra công vụ và nắm bắt tình hình công nhân, viên chức lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu và LĐLĐ huyện Sóc Sơn. Cùng đi có đại diện Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Người lao động vui mừng khi nhận được sự quan tâm trong ngày làm việc đầu năm

Người lao động vui mừng khi nhận được sự quan tâm trong ngày làm việc đầu năm

(LĐTĐ) Chiều 27/1, Đoàn kiểm tra công vụ và nắm bắt tình hình công nhân, viên chức lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa làm Trưởng đoàn đã tới thăm, chúc Tết tại Công ty Cổ phần Dệt May Supertex. Cùng đi còn có đại diện Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội.
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh thăm, chúc Tết, kiểm tra công vụ tại các đơn vị

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh thăm, chúc Tết, kiểm tra công vụ tại các đơn vị

(LĐTĐ) Sáng 27/1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, chúc Tết, kiểm tra công vụ và nắm tình hình công nhân, viên chức, lao động tại báo Lao động Thủ đô và Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.
Báo của tổ chức Công đoàn cần đề cập về Công đoàn sớm nhất, sâu nhất, ấn tượng nhất

Báo của tổ chức Công đoàn cần đề cập về Công đoàn sớm nhất, sâu nhất, ấn tượng nhất

(LĐTĐ) Sáng nay (27/1, tức mùng 6 Tết) - ngày đi làm đầu tiên của năm mới Quý Mão - thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô. Cùng tham dự có đồng chí Vũ Thị Giáng Hương - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn.
LĐLĐ huyện Thạch Thất nghiêm túc thực hiện kỷ cương hành chính ngay từ đầu năm

LĐLĐ huyện Thạch Thất nghiêm túc thực hiện kỷ cương hành chính ngay từ đầu năm

(LĐTĐ) Sáng 27/1, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh cùng đoàn công tác LĐLĐ Thành phố đã có buổi kiểm tra công vụ, nắm bắt tình hình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại LĐLĐ huyện Thạch Thất.
Hơn 91 % công nhân lao động trên địa bàn huyện Thường Tín đã trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán

Hơn 91 % công nhân lao động trên địa bàn huyện Thường Tín đã trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Sáng 27/1, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công vụ, nắm bắt tình hình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại huyện Thường Tín.
Hiệu quả từ thước đo hoạt động

Hiệu quả từ thước đo hoạt động

(LĐTĐ) Mặc dù trong năm 2022 còn nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên, “biến khó khăn thành hành động”, các cấp Công đoàn quận Nam Từ Liêm đã nỗ lực thể hiện vai trò của tổ chức Công đoàn trong chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhất là trong dịp Tết Quý Mão 2023 này.
Nơi gửi trọn niềm tin yêu

Nơi gửi trọn niềm tin yêu

(LĐTĐ) Luôn linh hoạt, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, mỗi hoạt động đều vì người lao động (NLĐ), trong năm qua các cấp Công đoàn quận Đống Đa đã thực hiện khá toàn diện các mặt công tác, qua đó khẳng định vai trò vị thế của tổ chức Công đoàn cũng như sự tin yêu, gắn bó của đoàn viên, NLĐ với tổ chức Công đoàn. Trong niềm hân hoan chào đón năm mới Quý Mão 2023, Ủy viên BCH LĐLĐ thành phố Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa Lê Thị Kim Huệ đã chia sẻ với báo Lao động Thủ đô về những kết quả mà các cấp công đoàn quận đạt được trong năm qua.
Xem thêm
Phiên bản di động