Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng:

Tiếp tục nêu cao tính chiến đấu, tính nhân văn của báo chí cách mạng

(LĐTĐ) Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thể hiện sự vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ về nhiều mặt của báo chí cả nước, nhất là bản lĩnh chính trị, trình độ văn hóa, tri thức chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp ngày càng được nâng cao.
Ra mắt Ban Chấp hành khoá XI Hội nhà báo Việt Nam Lời Bác dạy mãi là “kim chỉ nam” cho các thế hệ nhà báo và cơ quan báo chí Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI bầu ra 52 ủy viên Ban Chấp hành

Đóng góp to lớn đối với đất nước

Sáng 31/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI đã chính thức diễn ra tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và dẫn dắt, rèn luyện, hơn 96 năm qua đã có những đóng góp to lớn đối với đất nước; thực sự xứng đáng là vũ khí tinh thần sắc bén của Đảng trên mặt trận tư tưởng - văn hoá, trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trong quá trình phát triển của báo chí cách mạng và hơn 71 năm hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn luôn dành sự quan tâm đặc biệt và đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí trong sự nghiệp cách mạng, luôn ủng hộ và tạo các điều kiện thuận lợi để báo chí hoạt động.

Tiếp tục nêu cao tính chiến đấu, tính nhân văn của báo chí cách mạng
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Cùng với sự phát triển của báo chí cả nước, Hội Nhà báo Việt Nam - tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo - ngày càng khẳng định và nâng cao vị trí và vai trò trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước, trong hoạt động báo chí ở khu vực và trên thế giới; trong việc tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo.

Lực lượng báo chí cả nước đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Sao Vàng; Bức trướng thêu chữ vàng "Báo chí cách mạng Việt Nam trung thành, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước". Trong thành tích chung ấy của báo chí, có đóng góp to lớn của tổ chức Hội Nhà báo trên cả nước.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu, thời gian qua, báo chí đã kịp thời phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến và những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới. Báo chí tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời phê phán những thông tin, quan điểm sai trái, đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực phản động, thù địch.

Đặc biệt, báo chí tham gia tích cực và có hiệu quả vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần quan trọng vào việc củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, và công cuộc đổi mới. Trong công tác thông tin về chủ quyền biển, đảo, thông tin tuyên truyền đối ngoại, thông tin về những thành tựu xây dựng, phát triển đất nước, về các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam ra với thế giới, thúc đẩy hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế, báo chí phát huy vai trò tiên phong và đã có những đóng góp lớn.

Nhiều cơ quan báo chí đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt, đại dịch Covid-19, giúp đỡ những địa phương, những người có hoàn cảnh khó khăn. Đội ngũ người làm báo cả nước đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất cách mạng, tiếp cận nhanh và làm chủ được công nghệ làm báo hiện đại, tinh thông nghề nghiệp.

Bên cạnh những thành tựu, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm trong hoạt động báo chí thời gian qua. Trong đó, hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam đã có nhiều thành tựu song nhiều cấp hội vẫn còn hoạt động hình thức, thiếu hấp dẫn và lôi cuốn hội viên, nhất là chưa thật sự bám sát, quyết liệt trong theo dõi, xử lý những hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật trong hội viên.

Những yêu cầu, nhiệm vụ mới

Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, tại Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam (1959) Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Nhiệm vụ của Hội là phải làm cho hội viên đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ. Có như thế thì Hội Nhà báo mới làm tròn nhiệm vụ của mình và những người làm báo mới phục vụ tốt nhân dân, phục vụ tốt cách mạng". Tại Đại hội lần thứ III (1962) của Hội Nhà báo, Bác nói: "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng". Theo tư tưởng của Người, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để báo chí phát triển và mong muốn giới báo chí và Hội Nhà báo nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình.

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới là hết sức nặng nề, trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự cố gắng nỗ lực và quyết tâm cao, đồng tâm nhất trí từ trong Đảng đến ngoài xã hội, trong đó có vai trò của báo chí và tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam.

Từ diễn đàn này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng muốn nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Hội Nhà báo Việt Nam thảo luận trong việc đề ra và triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác của Hội trong nhiệm kỳ tới.

Trước hết, cần quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”, đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lí báo chí, đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí, tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch phát triển báo chí đến năm 2025.

Người làm báo cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa tính chất cách mạng và nguyên tắc chỉ đạo có ý nghĩa sống còn đối với hoạt động báo chí là: Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện đối với hoạt động báo chí. Quan điểm chỉ đạo của Đảng là phát triển phải đi đôi với quản lý, và quản lý phải theo kịp sự phát triển, để từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả của báo chí đối với xã hội.

Thứ hai, cùng với việc sử dụng hiệu quả công nghệ truyền thông mới, xây dựng nền báo chí ngày càng chuyên nghiệp và hiện đại, cần chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng chính trị của thông tin trên báo chí, đảm bảo tính thời sự, tính chiến đấu, tính chính trị sâu sắc thể hiện trong việc định hướng tư tưởng, góp phần đắc lực vào việc hình thành dư luận xã hội lành mạnh, xây dựng bản lĩnh, trí tuệ, tâm hồn, khí phách con người Việt Nam trong thời kỳ mới, cổ vũ và tạo ra sức mạnh toàn dân tộc. Đặc biệt nêu cao tính chiến đấu, tính nhân văn của báo chí cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Thứ ba, báo chí cần thực sự trở thành cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, trở thành diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ, phát huy những giá trị văn hóa tiến bộ, hiện đại, giàu bản sắc dân tộc; diễn đàn để nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên và phản biện xã hội, nâng cao trình độ dân trí; động viên, cổ vũ, tổ chức cho các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng; tạo điều kiện để quần chúng tham gia, giám sát, đánh giá hiệu quả của báo chí, coi báo chí là phương tiện để quần chúng thực hiện quyền được thông tin, quyền tự do ngôn luận đúng pháp luật.

Thứ tư, Hội Nhà báo Việt Nam cần tổng hợp và phát huy được sứ mệnh cao cả của đội ngũ những người làm báo cách mạng; cần đặc biệt chú trọng bồi dưỡng, xây dựng, phát triển đội ngũ nhà báo vững vàng về tư tưởng chính trị, bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề và giỏi nghề; tiên phong trong biểu dương, phát huy những mặt tích cực, phê phán, đấu tranh với những mặt tiêu cực, với cái xấu, với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ và trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đồng thời bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên.

Các cấp Hội Nhà báo cần chú trọng hơn nữa tập hợp hội viên, tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách và đạo đức làm báo Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện những quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng, các cơ quan báo chí, cơ sở đào tạo, trong việc không ngừng nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng và hiệu quả họat động Hội.

"Sự nghiệp cách mạng, công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn lịch sử mới đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang cho giới báo chí cả nước. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống trung thành với Đảng, gắn bó với dân tộc, với nhân dân và với đội ngũ hùng hậu như hiện nay, nhất định những người làm báo Việt Nam sẽ ngày càng vững mạnh về tổ chức, về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành sứ mệnh cao cả là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. Tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, là ngôi nhà chung tập hợp, đoàn kết những người làm báo cả nước", Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho hay.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tin bão mới nhất: Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12

Tin bão mới nhất: Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km ...
Kỳ họp thứ 5 HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX: Chất vấn nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 5 HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX: Chất vấn nhiều nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Ngày 1/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Hoàn Kiếm bước sang ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 5 khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với nội ...
Giải cứu thành công một người đàn ông có ý định tự tử

Giải cứu thành công một người đàn ông có ý định tự tử

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Bắc Từ Liêm kịp thời phát hiện và giải cứu thành công một người đàn ông đang có ý định tự tử tại tầng mái ...
Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội lý giải nguyên nhân gần 900 nhân viên y tế xin nghỉ việc

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội lý giải nguyên nhân gần 900 nhân viên y tế xin nghỉ việc

(LĐTĐ) Tại buổi họp báo của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội chiều ngày 1/7, lãnh đạo Sở Y tế và Công an thành phố Hà Nội đã ...
Hà Nội: Đưa vào hoạt động nhà máy điện rác trong tháng 10/2022 để khắc phục ùn ứ rác thải

Hà Nội: Đưa vào hoạt động nhà máy điện rác trong tháng 10/2022 để khắc phục ùn ứ rác thải

(LĐTĐ) Tại Hội nghị họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý II/2022 chiều 1/7 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, trả ...
Công bố Quyết định bổ nhiệm 3 Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Công bố Quyết định bổ nhiệm 3 Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 1/7, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công ...
Hà Nội: Các hội quần chúng góp phần tạo đồng thuận xã hội

Hà Nội: Các hội quần chúng góp phần tạo đồng thuận xã hội

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội có 3.711 hội có tính chất hội quần chúng được tổ chức từ Thành phố đến cơ sở, hoạt động đa dạng, phong phú, trên nhiều ...

Tin khác

Phó Cục trưởng Cục An ninh đối nội làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Phó Cục trưởng Cục An ninh đối nội làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

(LĐTĐ) Ngày 1/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Phó Cục trưởng Cục An ninh đối nội về làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.
Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang (SN 1970, quê huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa được điều động và bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.
Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam - Vương quốc Anh

Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam - Vương quốc Anh

(LĐTĐ) Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, giáo dục là quốc sách hàng đầu tại Việt Nam, phát triển giáo dục được xác định là một trong ba khâu đột phá để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
Chỉ thí điểm đấu giá với biển số nền trắng, áp dụng với ô tô trên toàn quốc

Chỉ thí điểm đấu giá với biển số nền trắng, áp dụng với ô tô trên toàn quốc

(LĐTĐ) Đại tá Đỗ Thanh Bình cho rằng, quan điểm của Bộ Công an là không có biển số xấu, biển số đẹp mà chỉ có biển số theo nhu cầu, giá của biển số sẽ do thị trường định giá.
Huy động sức mạnh nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huy động sức mạnh nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(LĐTĐ) Ngày 30/6, tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã có bài tham luận với chủ đề “Sự tin tưởng, kỳ vọng, vai trò, trách nhiệm của nhân dân đối với công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng”.
Xây dựng cho được cơ chế phòng ngừa để "không thể tham nhũng", "không dám tham nhũng",  "không cần tham nhũng"

Xây dựng cho được cơ chế phòng ngừa để "không thể tham nhũng", "không dám tham nhũng", "không cần tham nhũng"

(LĐTĐ) “Mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế. Quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm. Quyền lực đến đâu, trách nhiệm đến đó. Quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn. Bất kể ai lạm dụng, lợi dụng quyền lực để trục lợi đều bị truy cứu trách nhiệm và xử lý”. Đây là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022.
Việt Nam đề nghị Jordan hỗ trợ bảo hộ công dân gặp nạn trong vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba

Việt Nam đề nghị Jordan hỗ trợ bảo hộ công dân gặp nạn trong vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba, Jordan ngày 27/6, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị phía Jordan hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út kiêm nhiệm Jordan trong công tác bảo hộ, giúp đỡ các công dân Việt Nam gặp nạn.
Khẩn trương sửa đổi chế độ phụ cấp ưu đãi với công chức, viên chức tại các cơ sở y tế công lập

Khẩn trương sửa đổi chế độ phụ cấp ưu đãi với công chức, viên chức tại các cơ sở y tế công lập

(LĐTĐ) Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh và tình hình nghỉ việc, thôi việc của cán bộ y tế khu vực công lập.
Lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, khoáng sản làm vật liệu xây dựng

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 773/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thúc đẩy hợp tác biển ở Đông Nam Á

Thúc đẩy hợp tác biển ở Đông Nam Á

(LĐTĐ) Ngày 29/6, Học viện Ngoại giao (DAV), Đại sứ quán Úc tại Việt Nam và Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS) đã đồng tổ chức Đối thoại Biển lần thứ 8 với chủ đề “Kỷ niệm 40 năm UNCLOS: Thúc đẩy hợp tác biển ở Đông Nam Á.
Xem thêm
Phiên bản di động