M
31/03/2021 10:54

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì:

Tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2021

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì thông tin, sau những thành quả đạt được trong quý 1 năm 2021, các cấp Công đoàn huyện tiếp tục tập trung nhiệm vụ trong quý 2 với 7 nhiệm vụ trọng tâm.

Khắc phục khó khăn do dịch Covid-19, triển khai tốt nhiệm vụ 3 tháng đầu năm Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì ký hợp tác chăm lo sức khoẻ cho đoàn viên công đoàn

7 nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 được Liên đoàn Lao động huyện lên kế hoạch nhằm kế thừa và phát huy kết quả của quý 1, tạo đà nâng cao hiệu quả các hoạt động công đoàn trong 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, 7 nhiệm vụ bao gồm:

Một là, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm trong quý như 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Ngày quốc tế Lao động 1/5; 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ; 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 60 năm ngày thành lập huyện Thanh Trì; Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2021. Tuyên truyền, vận động nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2021
Các cấp Công đoàn huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ xã hội

Hai là, chỉ đạo 100% Công đoàn cơ sở tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của tổ chức công đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước cho công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn. Triển khai có hiệu quả chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành uỷ Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố. Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, thực hiện tốt chủ đề năm về “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển"; năm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”; tăng cường các hoạt động xã hội của các cấp công đoàn, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân viên chức lao động. Theo dõi, phối hợp giải quyết quyền lợi hợp pháp của người lao động đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Bốn là, tổ chức phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua "Lao động giỏi", “Sáng kiến, sáng tạo”, vận động công nhân viên chức lao động đăng ký thực hiện các công trình nhân dịp diễn ra các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước. Tổ chức tốt các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến Thủ đô” trong công nhân viên chức lao động; các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tham gia các hoạt động do Thành phố tổ chức.

Năm là, tiếp tục chỉ đạo Hội nghị Người lao động. Đôn đốc Công đoàn cơ sở xây dựng, ban hành Quy chế và tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động; xây dựng Thỏa ước lao động tập thể; rà soát, ký kết thỏa ước lao động tập thể mới đối với các thỏa ước lao động tập thể hết thời hạn; thi đua xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” đạt chuẩn văn hóa; thành lập Ban Nữ công quần chúng; đôn đốc Công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường.

Sáu là, tiếp tục tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở; ủng hộ quỹ xã hội công đoàn; thu kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn. Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh, chú trọng Công đoàn cơ sở ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Bảy là, tiếp tục tuyên truyền, vận động và thường xuyên kiểm tra, giám sát công đoàn cơ sở trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan và Quy tắc ứng xử nơi công cộng đánh giá kết quả thực hiện có khen thưởng, kỷ luật kịp thời.

Bảo Thoa

Nguồn :