M
16/01/2021 09:05

Tăng cường thanh tra, ngăn ngừa tham nhũng trong ngành Giáo dục

(LĐTĐ) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xác định phòng ngừa là chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng...

Kiến nghị giáo viên bậc học mầm non được nghỉ hưu sớm Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2021.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị xác định phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, liên tục, lâu dài và là một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và của cán bộ hàng năm; xác định vị trí, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Tăng cường thanh tra, ngăn ngừa tham nhũng trong ngành Giáo dục
Tiếp tục đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại cơ sở giáo dục. (Ảnh minh họa)

Đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xác định phòng ngừa là chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng; ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý, cán bộ công chức, viên chức có năng lực, kỷ cương, liêm chính, đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Ngành nhận thức đúng và chấp hành tốt các quy định về phòng, chống tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bô công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, công chính, liêm minh, có năng lực, chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Để đạt được yêu cầu này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xác định 5 nội dung cần thực hiện là: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm công tác kê khai, kiểm soát minh bạch tài sản thu nhập; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng.

T.P

Nguồn :