M
15/10/2020 17:04

Quyết tâm xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp

(LĐTĐ) Tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội lần thứ V, diễn ra ngày 14/10, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp” hướng tới sự hài lòng của người dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025.

Hà Nội tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước Các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả Thi đua vì sự phát triển của doanh nghiệp và góp phần vào sự phồn vinh của đất nước

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, nhiệm vụ đặt ra với ngành rất nặng nề với thời cơ, thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn thách thức. Kế thừa, phát huy các thành tích đã đạt được, toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tập trung sức lực và trí tuệ phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế…

Quyết tâm xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao thưởng tới các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Phong trào thi đua yêu nước của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2025 tập trung vào 6 nội dung. Cụ thể:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI, khơi dậy ý thức tự giác, trách nhiệm và tiềm năng sáng tạo, thế mạnh của tập thể, cá nhân trong toàn hệ thống, tạo thành cao trào hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Triển khai đồng bộ các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những chỉ tiêu định lượng cụ thể, nội dung thiết thực, như: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, đặc biệt là các quy định được sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế; triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân, phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Phấn đấu kết thúc giai đoạn đến năm 2025 đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp…

Quyết tâm xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao khen thưởng tới các gương tiêu biểu

Bên cạnh đó, ngành cũng xác định: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần đẩy lùi thông tin xấu, độc; Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Phát huy vai trò, sức mạnh của các tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể nhằm tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và của ngành…

Tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội lần thứ V, ghi nhận những kết quả phong trào thi đua của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam 5 năm qua, thay mặt Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Lao động cho 11 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015-2020.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đinh Tiến Dũng trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 8 tập thể; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 tập thể; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng và Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 14 cá nhân tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc của ngành.

B.D

Nguồn :