Phát triển xuất bản thành ngành kinh tế - công nghệ hiện đại

(LĐTĐ) Chiều ngày 10/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022) và gặp mặt, tuyên dương người làm xuất bản tiêu biểu.
Nâng tầm tri thức, phát triển văn hoá đọc Hội sách Hà Nội lần thứ VII - năm 2022 thu hút đông độc giả tham quan, mua sách Ngành xuất bản phát triển hiện đại, góp phần tạo lập sức mạnh quốc gia

Ngành xuất bản phát triển vượt bậc trên cả 3 lĩnh vực

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu vinh dự và tự hào được nghe Thư chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Ngành (10/10/1952 - 10/10/2022). Trong Thư viết: “Trong suốt 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động làm công tác xuất bản, in và phát hành sách đã luôn luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước và đông đảo bạn đọc tin tưởng và mong rằng, ngành Xuất bản, In và Phát hành sách tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, luôn luôn giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng, bảo đảm hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xuất bản, in và phát hành sách có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng; chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần khẳng định vị thế, vai trò là một trong những hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Phát triển xuất bản thành ngành kinh tế - công nghệ hiện đại
Đồng chí Võ Văn Thưởng , Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chúc mừng và biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tựu rất đáng tự hào mà ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam đã đạt được trong 70 năm qua.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng cho biết, Đảng ta đã xác định, xuất bản là lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là bộ phận quan trọng của nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, hoạt động xuất bản phải coi trọng phục vụ nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh xây dựng ngành xuất bản là ngành kinh tế - công nghệ, phát triển toàn diện, vững chắc.

70 năm qua, ngành xuất bản đã phát triển vượt bậc trên cả 3 lĩnh vực xuất bản, in và phát hành. Hệ thống các nhà xuất bản ổn định, năng lực, trình độ của những những người làm xuất bản có nhiều tiến bộ, chất lượng, nội dung xuất bản phẩm không ngừng được nâng lên, chất lượng chính trị, văn hoá, tính định hướng và kỹ thuật nghiệp vụ của xuất bản được tăng cường, góp phần quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Các ấn phẩm ngày càng đa dạng, từ sách in truyền thống đến sách điện tử, sách nói, sách áp dụng trí tuệ nhân tạo… Lĩnh vực in ngày càng phát triển, tiệm cận trình độ khu vực và thế giới. Lĩnh vực phát hành có bước tiến đáng kể đáp ứng nhu cầu đa dạng của độc giả ở mọi tầng lớp, lứa tuổi, vùng miền, nhiều tác phẩm của Việt Nam đã đến với bạn bè quốc tế.

Phát triển xuất bản thành ngành kinh tế - công nghệ hiện đại
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao biểu trưng cho 5 cán bộ lão thành tiêu biểu

Ngành xuất bản đã phát huy tốt vai trò trong việc lưu giữ, tích luỹ, truyền bá tri thức, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, bồi đắp tâm hồn, xây dựng nhân cách, trí tuệ con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

“Qua 70 năm xây dựng và phát triển, để ngành xuất bản có những thành tựu to lớn như hôm nay là xương máu hi sinh của bao thế hệ nhân viên toàn ngành trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, là những nỗ lực, bền bỉ, liên tục tìm tòi, nghiên cứu, không ngại khó khăn phát huy bản lĩnh trí tuệ luôn đổi mới, sáng tạo của đội ngũ những người làm xuất bản cả nước trong các thời kỳ”, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Hoạt động xuất bản phải kịp thời thích ứng, chuyển đổi

Bên cạnh những thành tựu đạt được rất đáng tự hào, ngành xuất bản vẫn cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để giải quyết những vấn đề đang đặt ra. Đó là: Năng lực của một số nhà xuất bản còn hạn chế, chưa chủ động tìm tòi, đổi mới, sáng tạo để tìm hướng đi phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn. Còn thiếu những tác phẩm có giá trị xứng tầm với sự nghiệp, công cuộc đổi mới của đất nước, chưa thực sự góp phần thực hiện tốt sứ mệnh soi đường cho nhân dân trong việc kiến tạo các giá trị và lối sống lành mạnh, tiến bộ. Một bộ phận những người làm xuất bản còn hạn chế về kiến thức, năng lực, bản lĩnh chính trị chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. Tình trạng vi phạm bản quyền, vi phạm quyền tác giả chưa được khắc phục triệt để, chưa tạo được cơ chế hữu hiệu để động viên, khích lệ các tác giả, dịch giả, nhà nghiên cứu sáng tác và công bố tác phẩm.

Thời gian tới bên cạnh thời cơ, thuận lợi, ngành xuất bản phải đối mặt với nhiều thách thức, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, sứ mệnh của ngành, Thường trực Ban Bí thư nêu một vài gợi ý để ngành xuất bản quan tâm thực hiện.

Ngành xuất bản phải tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vai trò của sách, sự cần thiết phải đọc sách. Học từ sách để có thêm tri thức, trình độ, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Muốn có đông bạn đọc phải không ngừng nâng cao chất lượng xuất bản phẩm, có nhiều đầu sách hay, giá trị.

Phát triển xuất bản thành ngành kinh tế - công nghệ hiện đại
Các đại biểu là những điển hình tiêu biểu, tấm gương trong lao động và công tác, có thành tích nổi bật, đóng góp xuất sắc trong hoạt động xuất bản, in và phát hành nhận Bằng khen tại lễ kỷ niệm

Để có sách hay, sách đẹp, thiết thực, đòi hỏi đội ngũ những người làm xuất bản phải nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu tiếp thu văn hoá tinh hoa dân tộc và nhân loại, bám sát hơi thở cuộc sống, ứng dụng khoa học công nghệ, đề cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp. Mỗi tác phẩm khi xuất bản phải lấy việc phục vụ quốc gia dân tộc là mục đích cao nhất, không chỉ cung cấp tri thức mà còn cổ vũ, khuyến khích cái tốt, hướng con người đến chân - thiện - mĩ, phê bình những thói hư, tật xấu, khơi dậy khát vọng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ cho người đọc.

Hoạt động xuất bản kịp thời thích ứng, chuyển đổi lựa chọn cách thức, mô hình hoạt động phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường, kinh tế xuất bản phải trở thành kinh tế - công nghệ hiện đại, là một bộ phận trong nền kinh tế thị trường. Ngành xuất bản phải đổi mới tư duy, có giải pháp đồng bộ để giải quyết những vấn đề chiến lược của ngành như đổi mới mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị, có chính sách thu hút đầu tư cho ngành xuất bản đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thông tin, tri thức, hưởng thụ văn hoá của người dân trong thời kỳ mới trước sự cạnh tranh gay gắt của phương tiện nghe nhìn hiện đại.

Cơ quan chỉ đạo quản lý, cơ quan Cục Xuất bản cần chủ động rà soát, nghiên cứu tham mưu, bổ sung hoàn thiện chủ trương, chính sách trong lĩnh vực xuất bản, đảm bảo quy tắc lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của tổ chức Hội đối với hoạt động xuất bản, tạo hành lang pháp lý, cơ chế phù hợp, thuận lợi để ngành xuất bản phát triển, đảm bảo nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất cho hoạt động xuất bản đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động in, phát hành, bảo vệ bản quyền, quyền tác giả, xử lý nghiêm tình trạng in sách lậu, tạo lập môi trường xuất bản lành mạnh.

Đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành xuất bản có chuyên môn nghiệp vụ cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết và ý thức trách nhiệm cao, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với ngành xuất bản trong thời kỳ mới.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao tặng biểu trưng cho 5 đồng chí lão thành là những đại biểu có nhiều thành tích, cống hiến cho ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam; trao tặng Bằng khen cho 81 đại biểu là những điển hình tiêu biểu, tấm gương trong lao động và công tác, có thành tích nổi bật, đóng góp xuất sắc trong hoạt động xuất bản, in và phát hành sách thời gian qua.

Trong khuôn khổ các hoạt động của lễ kỷ niệm, vào sáng ngày 10/10, các đại biểu đã đặt vòng hoa báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã gặp mặt, chúc mừng đại biểu người làm xuất bản tiêu biểu tại Nhà Quốc hội. Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội gặp mặt, giao lưu với đại biểu.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm

TP.HCM: Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm

(LĐTĐ) Ngày 15/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khóa X, (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức Kỳ họp thứ 17 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung họp bàn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2024.
Gần 200 vận động viên tham gia Giải bơi thành phố Hà Nội năm 2024

Gần 200 vận động viên tham gia Giải bơi thành phố Hà Nội năm 2024

(LĐTĐ) Vừa qua, tại bể bơi Tăng Bạt Hổ (Cung Thanh niên Hà Nội), gần 200 vận động viên đến từ 13 đơn vị quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tham gia Giải bơi thành phố Hà Nội năm 2024.
Tưng bừng Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Tưng bừng Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 15/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy phối hợp với Ủy ban nhân dân quận tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024.
Hà Nội: Hơn 200.000 lượt tương tác trực tuyến tìm hiểu phong trào "Ba sẵn sàng"

Hà Nội: Hơn 200.000 lượt tương tác trực tuyến tìm hiểu phong trào "Ba sẵn sàng"

(LĐTĐ) Sau 2 tuần triển khai với 4 buổi thi trực tuyến, Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 60 năm phong trào “Ba sẵn sàng” đã thu hút hơn 200.000 lượt tương tác và hơn 30.000 lượt bình luận tham gia trả lời câu hỏi trên Fanpage Thành đoàn Hà Nội.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực cho phát triển

Đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực cho phát triển

(LĐTĐ) Với tinh thần "không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương… nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy khí thế đang có, tiếp tục "giữ lửa", triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) một cách thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực, rõ ràng…
Hội Cựu chiến binh huyện Đông Anh phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

Hội Cựu chiến binh huyện Đông Anh phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

(LĐTĐ) Mới đây, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Đông Anh tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024.
Hà Nội: Việc phân cấp, ủy quyền đã đi vào cuộc sống

Hà Nội: Việc phân cấp, ủy quyền đã đi vào cuộc sống

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, trong năm 2023, Hà Nội đã tập trung rà soát các thủ tục hành chính để phân cấp, ủy quyền. Đến nay, Thành phố đã phân cấp khoảng gần 40% thủ tục hành chính (vượt chỉ tiêu so với Chính phủ đề ra).

Tin khác

TP.HCM: Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm

TP.HCM: Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm

(LĐTĐ) Ngày 15/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khóa X, (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức Kỳ họp thứ 17 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung họp bàn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2024.
Sôi động Ngày hội đạp xe hành trình xanh “Sắc sen Tây Hồ”

Sôi động Ngày hội đạp xe hành trình xanh “Sắc sen Tây Hồ”

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Lễ hội Sen Hà Nội và giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2024, sáng 14/7, tại vườn hoa Lạc Long Quân, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ cùng các nhà đồng hành phối hợp tổ chức Ngày hội đạp xe hành trình xanh "Sắc sen Tây Hồ". Ngày hội thu hút sự tham gia của 7.000 người dân, sự kiện đã được xác lập Kỷ lục Việt Nam.
Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy nhà trong hẻm khiến 3 người tử vong

Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy nhà trong hẻm khiến 3 người tử vong

(LĐTĐ) Trước khi vụ cháy xảy ra, đã có một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khu vực, sau đó lửa bao trùm cả căn nhà, người dân đã sử dụng hàng chục bình cứu hỏa mini để dập lửa nhưng bất thành.
Lan tỏa giá trị của Sen Hà Nội

Lan tỏa giá trị của Sen Hà Nội

(LĐTĐ) Tối 12/7, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tổ chức khai mạc “Lễ hội Sen Hà Nội và giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hoá các tỉnh miền núi phía Bắc” năm 2024.
Gần 60.000 trẻ dưới 6 tuổi được cấp Căn cước

Gần 60.000 trẻ dưới 6 tuổi được cấp Căn cước

(LĐTĐ) Trong hơn 1 tuần từ khi triển khai Luật Căn cước, tính đến ngày 8/7, cơ quan Công an đã tiếp nhận 327.902 hồ sơ cấp Căn cước của công dân. Trong đó 59.224 hồ sơ cấp Căn cước cho công dân dưới 6 tuổi,...
Một máy bay bị móp cánh trái do đâm vào cột đèn chiếu sáng

Một máy bay bị móp cánh trái do đâm vào cột đèn chiếu sáng

(LĐTĐ) Một máy bay của hãng Eva Air Boeing 777 từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đi sân bay quốc tế Đào Viên (Đài Loan), trong lúc lăn ra đường băng đã lăn nhầm vào bến đậu, làm hư hỏng cột đèn chiếu sáng và làm móp cánh trái máy bay.
Nghệ An ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Nghệ An ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

(LĐTĐ) Sáng 1/7, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (tỉnh Nghệ An), Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.
Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 1/7, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã tới dự, chỉ đạo và động viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Quốc hội thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

(LĐTĐ) Sáng 29/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), với 454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt 93,42%.
Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thí điểm tại Hà Nội là mô hình nhân rộng ra toàn quốc

Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thí điểm tại Hà Nội là mô hình nhân rộng ra toàn quốc

(LĐTĐ) Trên cơ sở đánh giá thành công của thành phố Hà Nội, để triển khai rộng rãi trên toàn quốc, ngày 21/05/2024, Bộ Y tế đã ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VneID tại Quyết định số 1332/QĐ-BYT. Văn bản này tạo hành lang pháp lý, hướng dẫn cụ thể các các địa phương triển khai Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VneID.
Xem thêm
Phiên bản di động