M
12/10/2020 17:37

Phát huy tiềm năng để xây dựng Hà Nội thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình của Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, chiều ngày 12/10, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã tham luận tại Đại hội với nội dung "Tham mưu các cơ chế, chính sách nhằm khai thác, phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo".

Lực lượng chức năng đảm bảo an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội Gửi trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 11-13/10/2020

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hồng Sơn cho biết, được sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố, hoạt động khoa học công nghệ đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Hà Nội đã khẳng định vai trò là trung tâm hàng đầu về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước, thể hiện qua quy mô về tiềm lực khoa học công nghệ, cường độ đầu tư và kết quả hoạt động khoa học công nghệ.

Cụ thể, các Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học công nghệ đã được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả tốt. Hà Nội đã phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng chung Khu công nghệ cao Hòa Lạc; đưa vào hoạt động Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội từ tháng 1/2017.

Phát huy tiềm năng để xây dựng Hà Nội thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tham luận tại Đại hội. (Ảnh: Hànộimới)

Phong trào khởi nghiệp sáng tạo bước đầu đã lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội nhờ việc chủ động hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn thành lập các doanh nghiệp khoa học, công nghệ. Giai đoạn 2016 – 2020, Thành phố cấp 60 giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ, gấp 2 lần giai đoạn 2010 - 2015.

Công tác liên kết, hợp tác, hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ được đẩy mạnh và chủ động hơn trong một số lĩnh vực; quan hệ phối hợp với các doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu trên địa bàn được mở rộng, hiệu quả ngày càng tăng.

Định hướng thời gian tới, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hồng Sơn cho biết, Hà Nội cần phát triển thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nước, tiến tới là trung tâm khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á trong một số lĩnh vực; trung tâm phần mềm hàng đầu Châu Á.

Theo đó, các giải pháp được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hồng Sơn đề xuất, thứ nhất là xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, cần quan tâm có những chính sách đặc thù, vượt trội để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao công nghệ, làm chủ các công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu lấy doanh nghiệp làm trung tâm nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Thứ hai là huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Về nguồn nhân lực, có chính sách vượt trội thu hút, đào tạo, đãi ngộ và sử dụng đội ngũ trí thức, nhất là các nhà khoa học, chuyên gia về công nghệ cả trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, trách nhiệm, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước Thành phố về khoa học công nghệ.

Về nguồn tài chính, triển khai các giải pháp đồng bộ, hỗ trợ khơi thông các nguồn lực xã hội đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng quỹ phát triển khoa học của doanh nghiệp.

Về tiềm lực khoa học công nghệ, ưu tiên rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất phục vụ phát triển hạ tầng khoa học công nghệ; hình thành và phát triển Nền tảng đổi mới sáng tạo mở; tập trung đầu tư, phát triển nhanh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, xã hội, đặc biệt là hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin tại một số khu vực đã được quy hoạch.

Nhóm giải pháp thứ ba là tăng cường nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Trong đó, cơ cấu lại các chương trình khoa học công nghệ gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cũng như yêu cầu về quản lý Nhà nước của các sở, ban, ngành, địa phương. Song song với đó, cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn phục vụ yêu cầu đổi mới, hội nhập, phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội…

Thứ tư, phát triển thị trường khoa học công nghệ gắn với đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với định hướng trọng tâm là doanh nghiệp. Cụ thể, tiếp tục ưu tiên phát triển thị trường khoa học công nghệ đồng bộ với các thị trường vốn, thị trường lao động, thị trường hàng hóa; cây dựng chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực của Thủ đô

Cuối cùng, tăng cường liên kết, hợp tác nâng cao hiệu quả phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với đẩy mạnh hợp tác giữa các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước đóng vai trò kết nối. Bên cạnh đó là xây dựng và phát triển “Mạng lưới sáng kiến Thủ đô”; “Thành phố Hà Nội sáng tạo”…

Phương Bùi

Nguồn :