M
07/02/2021 15:13

Phấn đấu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội bắt buộc với hơn 14,8 triệu người tham gia

(LĐTĐ) Năm 2021, cả nước phấn đấu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với hơn 14,8 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và hơn 1,7 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; hơn 14,1 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và hơn 88,4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế.

Tăng cường phòng chống dịch, đẩy mạnh giải quyết thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến Giám sát quá trình đóng bảo hiểm xã hội của đơn vị qua ứng dụng VssID Khẳng định vai trò trụ cột của chính sách bảo hiểm

Để phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng ường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan báo cáo, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về chỉ tiêu phát triển người tham gia đến cấp huyện, cấp xã và ban hành kế hoạch, chương trình, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Phấn đấu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội bắt buộc với hơn 14,8 triệu người tham gia
Năm 2021, cả nước phấn đấu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với hơn 14,8 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và hơn 1,7 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đồng thời, đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ thêm kinh phí cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần đóng ngoài mức hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phân công, giao trách nhiệm cho từng công chức, viên chức và người lao động tích cực rà soát, đối chiếu dữ liệu từ cơ quan Thuế, Kế hoạch và Đầu tư với dữ liệu đang quản lý để xác định người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để tuyên truyền, vận động, thanh tra, kiểm tra và yêu cầu người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, phân loại đối tượng tiềm năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (theo độ tuổi, giới tính, công việc và thu nhập…), bảo hiểm y tế hộ gia đình theo địa bàn cấp xã. Trên cơ sở đó, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các tổ chức, đại lý thu tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia mới. Chú trọng vận động, đôn đốc người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đến hạn phải đóng tiếp tục tham gia để duy trì bền vững.

B.D

Nguồn :