M
07/09/2020 16:23

Năm học 2021 - 2022, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc chọn sách giáo khoa

(LĐTĐ) Thay vì mỗi cơ sở giáo dục phổ thông phải thành lập một Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng trong đơn vị mình như quy định hiện hành, theo Thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa sẽ do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương thành lập.

Không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo
9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020 - 2021
Chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học 2020 - 2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/10/2020 và thay thế Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/1/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Năm học 2021 2022, UBND cấp tỉnh quyết định việc chọn sách giáo khoa
Từ năm học 2021 - 2022, việc lựa chọn sách giáo khoa sẽ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Điểm mới đáng chú ý nhất tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT là quy định Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa do Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thành lập, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lựa chọn sách giáo khoa.

Còn theo quy định hiện hành tại Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa do người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thành lập. Như vậy, từ năm học 2021 - 2022, việc lựa chọn sách giáo khoa sẽ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Mỗi môn học của một cấp học thành lập một Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa. Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu 15 người, trong đó có ít nhất 2/3 số thành viên là tổ trưởng chuyên môn và giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn học của cấp học đó.

Người đã tham gia biên soạn, chỉ đạo biên soạn, thẩm định, xuất bản, in sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt không được tham gia Hội đồng.

Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT nêu rõ quy trình lựa chọn sách giáo khoa được triển khai theo bốn bước: Cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn sách giáo khoa; Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo danh mục sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý đề xuất lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự sách giáo khoa có số cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn từ cao xuống thấp;

Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, chuyển giao cho Hội đồng danh mục sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự sách giáo khoa có số cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn từ cao xuống thấp; Hội đồng tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. Sách giáo khoa được lựa chọn phải đạt trên 1/2 số phiếu đồng ý lựa chọn.

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng danh mục sách giáo khoa được phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại địa phương; chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo danh mục sách giáo khoa được phê duyệt đến các cơ sở giáo dục phổ thông tại địa phương chậm nhất 5 tháng trước thời điểm bắt đầu năm học mới.

T.P

Nguồn :