M
26/10/2020 19:13

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

Lấy ý kiến các tổ chức thành viên vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc

(LĐTĐ) Ngày 26/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng Trân trọng những nghĩa cử chung tay vì người nghèo và đồng bào bị thiên tai, lũ lụt Đoàn viên, người lao động Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung

Chủ trì Hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân vào văn kiện Đại hội Đảng; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Lấy ý kiến các tổ chức thành viên vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc tham gia ý kiến của các cụ, các vị, các đồng chí chính là tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của toàn dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; làm cho ý Đảng hợp với lòng dân; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, dự thảo văn kiện lần này có nhiều điểm mới, đó là đòi hỏi khách quan, kế thừa từ các nhiệm kỳ trước, cũng như từ những kinh nghiệm thành công của các nước. Nếu trước đây ta mới chỉ ghi "xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh", thì lần này, dự thảo đề xuất "xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh".

“Như vậy, đã bổ sung cả "hệ thống chính trị" bao gồm Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội”, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Nhắc tới việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng cho biết, yếu tố dân chủ đã được bổ sung và gắn vận mệnh dân tộc, đất nước vào thời đại, kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với thời đại. Xây dựng xã hội chủ nghĩa có bổ sung những nhân tố mới là khơi dậy khát vọng phát triển dân tộc, phát huy ý chí để phát triển đất nước, xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn thông tin, từ Đại hội XI, XII, Đảng ta đã xác định 3 khâu đột phá chiến lược là: Thể chế, nguồn nhân lực và hệ thống kết cấu hạ tầng. Lần này, dự thảo văn kiện tiếp tục khẳng định: Thể chế là hành lang pháp lý; nguồn nhân lực vẫn là yếu tố quyết định trong quá trình phát triển và gắn với đó là hạ tầng, kết cấu hạ tầng. Nhưng trong từng giai đoạn phát triển phải xác định được nội hàm của từng khâu đột phá chiến lược đó.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, trên cơ sở các ý kiến góp ý, Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân vào văn kiện Đại hội Đảng sẽ tiếp thu đầy đủ, chắt lọc báo cáo Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII tiếp thu ý kiến của đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Theo kế hoạch, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức 4 hội nghị xin ý kiến của: Các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Hội đồng tư vấn; các tổ chức thành viên; các nhân sĩ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

B.D

Nguồn :