Kỳ vọng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống

(LĐTĐ) Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc. Trước thành công của Đại hội, nhân dân bày tỏ mong muốn những chủ trương, định hướng lớn từ Nghị quyết Đại hội sớm được cụ thể thành các chương trình, kế hoạch hành động đưa đất nước ngày càng phát triển.
Đoàn kết, vững vàng đưa đất nước phát triển trong giai đoạn mới Diễn văn bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XIII của Đảng

Ông Phạm Văn Hà (Bí thư Chi bộ Khu dân cư số 3, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa): Tin tưởng nhiệm kỳ mới nhiều thành tựu mới

Kỳ vọng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống

Là một đảng viên, tôi luôn quan tâm, theo dõi chặt chẽ diễn tiến các ngày làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên báo chí. Tôi rất mừng vì đến nay Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí. Đây chính là những cán bộ, đảng viên có năng lực, trách nhiệm, ưu tú được bầu vào những vị trí quan trọng. Tôi hi vọng trong thời gian tới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn đưa đất nước ngày càng phát triển.

Ngoài ra, tôi mong muốn công tác phòng chống tham nhũng sẽ quyết liệt hơn nữa. Thời gian qua, hàng loạt cán bộ quan chức bị xử lý cho thấy công tác phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả, từ đó đem lại niềm tin đối với Đảng trong quần chúng nhân dân. Tôi rất tâm đắc với câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chống tham nhũng phải không ngừng, không nghỉ, bất cứ lúc nào. Sau Đại hội, nhân dân càng tin tưởng hơn nữa vào quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong công cuộc chống tham nhũng còn lâu dài, gian khổ, quyết liệt và gian nan. Và tin tưởng rằng những quyết định quan trọng của Đại hội sẽ sớm được đi vào cuộc sống mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân.

Chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết (huyện Quốc Oai): Tiếp tục có thêm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Kỳ vọng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống
Chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết, huyện Quốc Oai.

Sau nhiều ngày dõi theo Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi rất phấn khởi khi Đại hội đã thành công tốt đẹp. Trong đó, tôi ấn tượng với một trong những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021-2025 trọng tâm của Đại hội là phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; có chính sách hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp trong nông nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Như vậy có thể thế, vai trò của doanh nghiệp trong việc phát triển kinh tế - xã hội là hết sức quan trọng. Là chủ của một doanh nghiệp, tôi nhận thấy rằng trong hơn 1 năm qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến hết sức phức tạp khiến các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tư nhân, ngoài nhà nước bị ảnh hưởng rất nặng nề. Nhờ có sự quan tâm, chính sách hỗ trợ kịp thời của Đảng và Nhà nước nên nhiều doanh nghiệp đã được hỗ trợ, nỗ lực vượt qua được khó khăn, sớm hồi phục sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian tới, tôi kỳ vọng Đảng và Nhà nước tiếp tục có những chính sách phù hợp, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, đơn giản và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục để các quy trình hành chính được nhanh gọn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, cần có thêm những chính sách hỗ trợ về thuế cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Các giải pháp đó sẽ góp phần quan trọng giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay.

Anh Lê Văn Giáp (Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam): Quan tâm nhiều hơn đến đời sống công nhân lao động

Kỳ vọng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống
Anh Lê Văn Giáp, Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, có ý nghĩa đến sự phát triển và hội nhập của đất nước. Đại hội đã lựa chọn được những đồng chí xuất sắc và tiêu biểu nhất để tiếp tục lãnh đạo đất nước ta, xây dựng Đảng ta ngày càng phát triển vững mạnh. Nghị quyết của Đại hội cũng thể hiện tầm nhìn chiến lược lâu dài, qua đó khắc phục những hạn chế, đưa đất nước ta phát triển ngày càng bền vững.

Qua theo dõi Đại hội, tôi nhận thấy những vấn đề được nêu trong Nghị quyết và các văn kiện đều là những vấn đề hết sức thiết thực đối với nhân dân, đặc biệt là với công nhân lao động. Tôi mong rằng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Trong đó chú trọng những chính sách về chế độ tuổi lao động và tuổi hưu trí của người lao động theo quy định mới hiện nay. Trên thực tế, nhiều công nhân lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại hoặc làm việc tự do quan tâm đến vấn đề nghỉ hưu trước tuổi hoặc sức lao động không đáp ứng được đến tuổi được nghỉ hưu. Do những chính sách còn mới nên việc thực hiện sẽ còn tồn tại những bất cập. Sau khi Đại hội thành công, tôi mong muốn chính sách sẽ sớm được hoàn thiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân.

Chị Đoàn Thị Quỳnh Nga (Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền): Tạo điều kiện cho cán bộ trẻ phát huy năng lực

Kỳ vọng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống
Chị Đoàn Thị Quỳnh Nga, Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Với vai trò là một công dân, một đảng viên, bản thân tôi rất phấn khởi trước thành công của Đại hội. Nhân dân rất kỳ vọng vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ đem hết trí tuệ, sức lực của mình phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân tốt hơn, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Qua các bài phát biểu, tham luận của đại biểu tại Đại hội đã khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh; đẩy nhanh và đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nghị quyết của Đại hội cũng nêu rõ 1 trong 3 đột phá chiến lược được xác định là: Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giả trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là một giáo viên, tôi mong muốn lĩnh vực giáo dục sẽ ngày càng được quan tâm hơn nữa trong bối cảnh thế giới phẳng, đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng với các nước trên thế giới như hiện nay. Đó cũng là thời cơ, thách thức cho các trẻ có thể khẳng định được mình, mở ra cơ hội học hỏi với thế giới lớn hơn bao giờ hết.

Sau thành công của Đại hội, tôi kỳ vọng sẽ có thêm những đề án, chính sách quan tâm đến đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ để họ có cơ hội tham gia cống hiến sức mình, phát huy năng lực và nhiệt huyết của tuổi trẻ vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo học sinh, sinh viên. Đặc biệt, cần có những chương trình, đề án chuẩn bị hành trang về mặt tri thức và tâm thế cho lứa tuổi thanh thiếu niên, thanh niên trước những cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Để dù đi đâu, thanh niên Việt Nam cũng có thể sáng tạo, thích nghi và luôn mang trong mình niềm tự hào dân tộc.

P.Ngân (ghi)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn khối Giáo dục

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn khối Giáo dục

(LĐTĐ) Với tinh thần chủ động, tích cực, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Phúc Thọ đã triển khai hiệu ...
Quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn

Quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn

(LĐTĐ) Phát biểu tại phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, các đại biểu đều đồng tình ...
Nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động

Nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động

(LĐTĐ) Trước tình hình cung - cầu khó khăn về lao động của do hệ lụy của đại dịch Covid-19, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp, thực ...
Hà Nội: Số tiền hỗ trợ an sinh xã hội đã vượt mức 2.000 tỷ đồng

Hà Nội: Số tiền hỗ trợ an sinh xã hội đã vượt mức 2.000 tỷ đồng

(LĐTĐ) Đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai thực hiện chính sách của Trung ương, đặc thù của Thành phố và huy động xã hội hóa ...
Ngày 28/10: Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối với 5 tỉnh

Ngày 28/10: Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối với 5 tỉnh

(LĐTĐ) Ngày 28/10, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thanh ...
Nhiều kết quả nổi bật trong chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Mê Linh

Nhiều kết quả nổi bật trong chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Mê Linh

(LĐTĐ) Ngày 25/10, Huyện đoàn Mê Linh phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong ...
Cách xác định giá đất mới nhất năm 2021

Cách xác định giá đất mới nhất năm 2021

Khung giá đất được áp dụng định kỳ 5 năm/lần đối với từng loại đất, theo từng vùng.

Tin khác

Quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn

Quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn

(LĐTĐ) Phát biểu tại phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, các đại biểu đều đồng tình với báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp Quốc hội. Trong đó, các đại biểu cho rằng, điểm đổi mới, nổi trội, đóng góp lớn vào kết quả phòng, chống tham nhũng năm 2021 là trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện vi phạm nghiêm trọng có thể chuyển ngay đến cơ quan điều tra, không cần chờ đến khi kết thúc thanh tra. Tuy nhiên, để đẩy lùi tham nhũng quyết tâm chính trị phải cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn.
Đại biểu Nguyễn Phi Thường: Bảo hiểm vi mô có thể trợ giúp thêm cho vấn đề an sinh xã hội

Đại biểu Nguyễn Phi Thường: Bảo hiểm vi mô có thể trợ giúp thêm cho vấn đề an sinh xã hội

(LĐTĐ) Tiếp tục phiên làm việc tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 25/10, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Tổ về Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).
Xét xử trực tuyến: Nên áp dụng với những vụ án có tính chất, tình tiết đơn giản

Xét xử trực tuyến: Nên áp dụng với những vụ án có tính chất, tình tiết đơn giản

(LĐTĐ) Thảo luận trực tuyến về Dự thảo Nghị quyết tổ chức phiên tòa trực tuyến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, nhiều đại biểu đề nghị việc tổ chức phiên tòa trực tuyến cần được tiến hành thận trọng, đảm bảo quyền con người, quyền công dân do xét xử trực tuyến là hình thức xét xử mới, chưa được các luật tố tụng hiện hành quy định.
Tình trạng tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp chưa được ngăn chặn hiệu quả

Tình trạng tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp chưa được ngăn chặn hiệu quả

(LĐTĐ) Dư luận và nhân dân rất băn khoăn trên thực tế trong thời gian qua có nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán có biểu hiện nhũng nhiễu, rung dọa để chung chi tiền sai phạm. Việc này rất khó phát hiện. Các đối tượng được thanh tra, kiểm tra không dám tố cáo vì sợ ảnh hưởng đến địa phương, đơn vị và sợ bị trù dập.
Đại biểu đề nghị không áp dụng tình tiết giảm nhẹ với tham nhũng từ hỗ trợ an sinh xã hội và phòng, chống Covid-19

Đại biểu đề nghị không áp dụng tình tiết giảm nhẹ với tham nhũng từ hỗ trợ an sinh xã hội và phòng, chống Covid-19

(LĐTĐ) Đối với việc xử lý những vụ việc và đối tượng tham nhũng liên quan đến hỗ trợ an sinh xã hội và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo xử lý kịp thời, dứt điểm, kiên quyết không áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.
Kiến nghị sớm có quy định về hoạt động từ thiện kêu gọi đóng góp từ nhân dân

Kiến nghị sớm có quy định về hoạt động từ thiện kêu gọi đóng góp từ nhân dân

(LĐTĐ) Để ngăn ngừa khả năng xảy ra tình trạng trục lợi của một số cá nhân khi thực hiện hoạt động từ thiện có kêu gọi đóng góp từ nhân dân, Ủy ban Tư pháp kiến nghị cần sớm có quy định của pháp luật về vấn đề này.
Tổ chức phiên tòa trực tuyến: Bước đi cần thiết để xây dựng tòa án điện tử

Tổ chức phiên tòa trực tuyến: Bước đi cần thiết để xây dựng tòa án điện tử

(LĐTĐ) Tổ chức phiên tòa trực tuyến góp phần nâng cao hiệu quả năng lực hoạt động của Tòa án, bảo đảm từng bước chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp xu thế quốc tế, là bước đi cần thiết cho việc xây dựng Tòa án điện tử… Đó là một trong những nội dung được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày tại Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến.
Cần tăng tính bao phủ trong các đối tượng xã hội, để có cơ hội được thi đua

Cần tăng tính bao phủ trong các đối tượng xã hội, để có cơ hội được thi đua

(LĐTĐ) Góp ý xây dựng dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) sáng 23/10, đại biểu Nguyễn Phi Thường (Đoàn thành phố Hà Nội) cho rằng, cần tăng tính bao phủ trong các đối tượng tập thể, cá nhân trong xã hội, bởi các quy định Luật hiện hành mới chỉ hướng vào các cơ quan, đơn vị hành chính. Vì vậy, rất ít người dân, người lao động tự do, doanh nghiệp tư nhân tiếp cận và được các cấp khen thưởng thi đua...
Luật Điện ảnh sửa đổi phù hợp với nhu cầu thực tiễn

Luật Điện ảnh sửa đổi phù hợp với nhu cầu thực tiễn

(LĐTĐ) Tiếp tục phiên làm việc tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 23/10, Quốc hội đã lắng nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trình bày Tờ trình về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).
Đề xuất bổ sung danh hiệu thi đua “xã tiêu biểu”, “phường, thị trấn tiêu biểu”

Đề xuất bổ sung danh hiệu thi đua “xã tiêu biểu”, “phường, thị trấn tiêu biểu”

(LĐTĐ) Việc bổ sung danh hiệu thi đua “xã tiêu biểu”, “phường, thị trấn tiêu biểu” đối với người dân ở phạm vi cấp xã, phường, thị trấn là phù hợp với chủ trương đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở, người lao động trực tiếp – Đó là ý kiến của Ủy ban Xã hội của Quốc hội tại Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV sáng 23/10.
Xem thêm
Phiên bản di động