Thực hiện hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài:

Kỳ cuối: Nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

(LĐTĐ) Để tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả hơn Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác NVNONN trong tình hình mới. Sự ra đời của Kết luận vào thời điểm này mang nhiều ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa công tác đi vào chiều sâu và hiệu quả.
Kỳ 2: Đi đâu cũng hướng về quê hương Kỳ 1: Phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài

Sự cần thiết của Kết luận 12-KL/TW

Đại hội Đảng lần thứ XIII thành công tốt đẹp đã mở ra một giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn lao, đó là xây dựng một đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc. 5 năm tới là giai đoạn then chốt trong việc thực hiện các mục tiêu do Đại hội XIII của Đảng đề ra. Trong bối cảnh đó, cần huy động mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực của NVNONN nhằm hiện thực hóa khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước. Nghị quyết Đại hội Đảng XIII nhấn mạnh việc “phát triển mạng lưới kết nói nhân tài người Việt Nam, thu hút sự tham gia đóng góp của cộng đồng các nhà khoa học NVNONN”, “xây dựng, triển khai các chương trình cụ thể để thu hút và phát huy có hiệu quả các nhà khoa học, chuyên gia giỏi là người nước ngoài và NVNONN”.

Bên cạnh những thuận lợi, cộng đồng kiều bào cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Cuộc sống của một bộ phận NVNONN tại một số địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn, địa vị pháp lý chưa vững chắc, nhiều nước ngày càng thắt chặt chính sách di trú, cư trú hoặc có chính sách phân biệt đối xử đối với ngoại kiều. Cùng với đó, do tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, công ăn việc làm, việc học tập, đi lại của NVNONN tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Các hội đoàn truyền thống gặp khó trong việc duy trì và mở rộng hoạt động, xây dựng và phát triển lớp trẻ kế cận. Xu hướng trẻ hóa cơ cấu, thành phần cộng đồng NVNONN cũng đặt ra thách thức về việc mai một dần các giá trị truyền thống và ngôn ngữ dân tộc... Những khó khăn, thách thức của cộng đồng tiếp tục đặt ra những yêu cầu trong công tác hỗ trợ cộng đồng NVNONN giai đoạn tiếp theo.

Kỳ cuối: Nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để kiều bào đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xuất phát từ những bài học kinh nghiệm sâu sắc được đúc rút trong quá trình triển khai, trong bối cảnh mới của thế giới, trong nước và cộng đồng kiều bào ta ở nước ngoài, ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác NVNONN trong tình hình mới (Kết luận 12). Sự ra đời của Kết luận vào thời điểm này mang nhiều ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa công tác đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Tiếp tục thể hiện tình cảm và trách nhiệm sâu sắc với kiều bào

Kết luận số 12 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Một là, khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước về củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng NVNONN có quan hệ gắn bó máu thịt với cội nguồn dân tộc và là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức mạnh toàn dân, bao gồm cả trí lực và vật lực của đồng bào ta ở nước ngoài, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hai là, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với NVNO (Nghị quyết 36) và Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36 (Chỉ thị 45), góp phần thực hiện toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác về NVNONN trong tình hình mới.

Ba là, tiếp tục thể hiện rõ nét tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho đồng bào ta ở nước ngoài, đáp ứng các nguyện vọng, mong mỏi chính đáng của kiều bào nhằm tạo ra động lực khích lệ bà con nỗ lực vươn lên, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh và khơi dậy tinh thần yêu nước thương nòi.

Về quan điểm chỉ đạo, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt và hiệu quả hơn Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45 về công tác đối với NVNONN, đồng thời nhấn mạnh: Việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong tình hình mới phải thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng NVNONN, đồng thời tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để đồng bào hướng về quê hương.

Kết luận 12 nêu rõ, phải tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương đại đoàn kết. Nhấn mạnh việc vận động hướng tới đối tượng kiều bào trẻ, đồng thời tiếp tục coi trọng, quan tâm hỗ trợ và phát huy vai trò của các lực lượng nòng cốt, những người có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng. Đối với những kiều bào còn định kiến, trên cơ sở kế thừa những quan điểm nêu trong Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45, Kết luận 12 nhấn mạnh việc kiên trì vận động đề giúp kiều bảo củng cố niềm tin, nhận thức và hành động phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc.

Tiếp đó là việc hỗ trợ NVNONN có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống ở sở tại. Từ trước tới nay, công tác về NVNONN đã được triển khai trên nhiều mặt trận nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong cộng đồng kiều bào. Trước yêu cầu và kỳ vọng cao hơn đối với công tác này, hướng tới các biện pháp mang tính bài bản, dài hạn trong việc chăm lo, hỗ trợ cộng đồng trong giai đoạn mới, Mục tiêu đặt ra là giúp bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại.

Về việc phát huy nguồn lực của NVNONN, Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để kiều bào đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những giải pháp trọng tâm được đưa ra gồm: tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và triển khai đồng bộ các chính sách liên quan đến NVNONN về nước làm việc, thường trú, đầu tư, sản xuất, kinh doanh... Giải quyết nhu cầu chính đáng của kiều bào ta liên quan đến quốc tịch phù hợp với quy định của Hiến pháp, pháp luật và tinh thần của Nghị quyết 36. Hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của trí thức, chuyên gia và doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Về việc giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: hợp tác với nước sở tại, đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức tổ chức dạy và học tiếng Việt; thúc đẩy đưa tiếng Việt vào chương trình giảng dạy ở các cơ sở giáo dục tại các địa bàn có đông người Việt Nam sinh sống: nghiên cứu đầu tư, xây dựng trung tâm văn hóa của người Việt tại các địa bàn này; nghiên cứu lựa chọn Ngày Tôn vinh tiếng Việt hằng năm.

Về đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về công tác thông tin đối ngoại hướng tới đồng bào ta ở nước ngoài đã được khẳng định trong Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, song đến Kết luận 12, việc đổi mới đã được cụ thể hóa với 3 thành tố chính, đó là nội dung, phương thức và tư duy. Trong đó, đổi mới tư duy là quan trọng nhất. Về nội dung, cần chú trọng đưa đầy đủ, chính xác thông tin về tình hình đất nước, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới bà con, kịp thời phản bác những luận điệu sai trái, không đúng sự thật; ngoài ra, phải đưa trúng và đúng những vấn đề mà kiều bào quan tâm, trăn trở. Về phương thức, cách làm cũng cần đổi mới hơn để nhanh hơn, đa dạng hơn và hiệu quả hơn, trong đó phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông của cộng đồng, để kiều bào sử dụng chính ngòi bút của mình, đưa ra những phản ánh khách quan về tình hình đất nước.

Về cơ chế phối hợp và tổ chức bộ máy làm công tác NVNONN gồm một số nhiệm vụ trọng tâm: hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia công tác NVNONN; kiện toàn tổ chức bộ máy tỉnh gọn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác NVNONN; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện đội ngũ cán bộ làm công tác NVNONN, trong đó chú trọng các bộ phận làm việc trực tiếp ở nước sở tại theo hướng sâu sát, thực chất, hiệu quả, kịp thời đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cộng đồng - NVNONN. Ngăn chặn và phòng ngừa việc lợi dụng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với công tác NVNONN để trục lợi, chống phá đất nước, ảnh hưởng đến uy tín và lợi ích quốc gia - dân tộc.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội nghĩa tình vì Hà Giang mến yêu

Hà Nội nghĩa tình vì Hà Giang mến yêu

(LĐTĐ) Triển khai các hoạt động trong Chương trình tình nguyện mùa Đông với chủ đề "Hà Nội nghĩa tình vì Hà Giang mến yêu", mới đây, Thành đoàn - Hội ...
Hoàn thiện pháp luật phải gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

Hoàn thiện pháp luật phải gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

(LĐTĐ) Ngày 29/11, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học cấp quốc gia “Định hướng xây ...
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, quyết định sự thắng lợi của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn, Ban ...
Xét xử vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Buộc các nhà thầu phải bồi thường hơn 811 tỷ đồng

Xét xử vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Buộc các nhà thầu phải bồi thường hơn 811 tỷ đồng

(LĐTĐ) Sáng 29/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bước sang ngày làm việc thứ ...
Triển lãm xanh “Greenlens” photovoice - những bức tranh biết nói

Triển lãm xanh “Greenlens” photovoice - những bức tranh biết nói

(LĐTĐ) Lấy cảm hứng từ hình thức “photovoice” - những bức tranh biết nói, thầy và trò Khoa Quản trị kinh doanh và du lịch trường Đại Học Hà Nội (HANU) ...
Nutrilite đồng hành cùng Quốc Cơ, Quốc Nghiệp chinh phục kỷ lục Thế giới 2021

Nutrilite đồng hành cùng Quốc Cơ, Quốc Nghiệp chinh phục kỷ lục Thế giới 2021

(LĐTĐ) Ngày 29/11/2021, Nutrilite - nhãn hiệu Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, vitamin và thực phẩm bảo vệ sức khỏe bán chạy số 1 Thế giới, thuộc thương hiệu toàn ...
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Đưa học sinh trở lại trường sớm nhất, an toàn nhất

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Đưa học sinh trở lại trường sớm nhất, an toàn nhất

(LĐTĐ) Trao đổi với báo chí chiều 29/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Thường trực Thành ủy đã thống nhất ...

Tin khác

Nutrilite đồng hành cùng Quốc Cơ, Quốc Nghiệp chinh phục kỷ lục Thế giới 2021

Nutrilite đồng hành cùng Quốc Cơ, Quốc Nghiệp chinh phục kỷ lục Thế giới 2021

(LĐTĐ) Ngày 29/11/2021, Nutrilite - nhãn hiệu Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, vitamin và thực phẩm bảo vệ sức khỏe bán chạy số 1 Thế giới, thuộc thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp Amway chính thức công bố đồng hành cùng Nghệ sĩ ưu tú Quốc Cơ – Nghệ sĩ ưu tú Quốc Nghiệp trong hành trình phá kỷ lục Guinness chồng đầu leo thang, diễn ra tại Tây Ban Nha vào cuối tháng 12/2021.
Ca sĩ Văn Mai Hương khuấy động Đại nhạc hội Sóng Trẻ Festival 2021

Ca sĩ Văn Mai Hương khuấy động Đại nhạc hội Sóng Trẻ Festival 2021

(LĐTĐ) Với các hit “Cầu hôn”, “Ước mơ của mẹ”, “Hương”, dù chỉ xuất hiện thông qua màn ảnh, song nữ ca sĩ Văn Mai Hương vẫn khiến các sinh viên “phát sốt” trong đêm Đại nhạc hội chào tân sinh viên Sóng Trẻ Festival 2021 diễn ra vào tối 27/11.
“Vua Hồ Tiêu” Phan Minh Thông kể về những mánh khóe trong kinh doanh

“Vua Hồ Tiêu” Phan Minh Thông kể về những mánh khóe trong kinh doanh

(LĐTĐ) Ấn phẩm thứ hai “Vượt lên, những con đường kinh doanh” của doanh nhân Phan Minh Thông đã được ra mắt với bạn đọc sau nhiều ngày ấp ủ. Nội dung cuốn sách bao gồm 28 câu chuyện thương trường mà tác giả đã trải qua trong suốt quá trình vận hành doanh nghiệp. Kèm theo đó là bài học và những phương pháp xử lý các vấn đề khủng hoảng kinh tế.
Bữa sáng Ruy Băng Trắng: Nhạy cảm giới trong xét xử các vụ án bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

Bữa sáng Ruy Băng Trắng: Nhạy cảm giới trong xét xử các vụ án bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

(LĐTĐ) Sự kiện Bữa sáng Ruy Băng Trắng với chủ đề “Nhạy cảm giới trong xét xử các vụ án bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái” được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và thực hành nhạy cảm giới của các cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong các vụ án hình sự, vụ việc dân sự có người tham gia tố tụng là phụ nữ và trẻ em gái.
Tái thả số lượng lớn cầy vòi mốc về với môi trường tự nhiên

Tái thả số lượng lớn cầy vòi mốc về với môi trường tự nhiên

(LĐTĐ) Ngày 23/11, Vườn quốc gia Cúc Phương phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang và Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) tổ chức tái thả 30 cá thể cầy vòi mốc về với môi trường tự nhiên sau một thời gian được chăm sóc.
Tiền lương và lịch nghỉ Tết Dương lịch 2022 cho người lao động

Tiền lương và lịch nghỉ Tết Dương lịch 2022 cho người lao động

Trong dịp Tết Dương lịch năm 2022, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.
Vượt khó thời Covid-19, Panasonic tiếp tục hành trình vì một Việt Nam xanh

Vượt khó thời Covid-19, Panasonic tiếp tục hành trình vì một Việt Nam xanh

(LĐTĐ) Vượt lên trên những khó khăn thời kỳ Covid-19, mới đây, Panasonic Việt Nam đã trao tặng 110.000 cây xanh cho huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang trong chương trình trồng cây thường niên “Panasonic vì một Việt Nam xanh” năm 2021 (phối hợp với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường).
Kỳ cuối: Nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Kỳ cuối: Nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

(LĐTĐ) Để tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả hơn Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác NVNONN trong tình hình mới. Sự ra đời của Kết luận vào thời điểm này mang nhiều ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa công tác đi vào chiều sâu và hiệu quả.
Tái khởi động chương trình thu gom vỏ hộp giấy tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Tái khởi động chương trình thu gom vỏ hộp giấy tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Sau nhiều tháng tạm ngừng do dịch Covid-19, Công ty Tetra Pak, MM Mega Market (“MM”) cùng với Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) tái khởi động chương trình thu gom vỏ hộp giấy đựng đồ uống đã qua sử dụng tại các siêu thị MM Mega Market trên địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Lần đầu tiên cứu hộ thành công Voọc xám đực quý hiếm

Lần đầu tiên cứu hộ thành công Voọc xám đực quý hiếm

(LĐTĐ) Ngay khi nhận được thông báo của Hạt Kiểm lâm huyện Lang Chánh và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa về việc có người dân giao nộp 2 mẹ con voọc quý hiếm, chiều 16/11, Đội cứu hộ của Chương trình cứu hộ Linh trưởng nguy cấp (EPRC) - Vườn quốc gia Cúc Phương đã khẩn trương lên đường.
Xem thêm
Phiên bản di động