M
30/08/2020 20:54

Huyện Ba Vì: Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(LĐTĐ) Thời gian qua, tại huyện Ba Vì, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đẩy mạnh. Trong đó Ba Vì đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên…

Huyện Ba Vì diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc
Đồng chí Dương Cao Thanh tiếp tục được tín nhiệm, bầu làm Bí thư Huyện ủy Ba Vì
Xây dựng Ba Vì phát triển nhanh, bền vững
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Ba Vì

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Vì Phùng Tân Nhị, trong giai đoạn 2015-2020, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên được quan tâm, chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được quán triệt, triển khai sâu rộng tới cán bộ đảng viên và nhân dân. Huyện ủy Ba Vì cũng ban hành các kế hoạch, chương trình hành hành động, tổ chức triển khai, định kỳ đánh giá, sơ kết việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy.

Đặc biệt, Ba Vì cũng tích cực đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác biên soạn, cung cấp tài liệu tuyên truyền phục vụ sinh hoạt Chi bộ được thực hiện thường xuyên, phần nếp đảm bảo 100% các Chi bộ có báo, tạp chí, bản tin của Đảng phục vụ sinh hoạt Chi bộ. Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô và của Đảng bộ huyện, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ đảng viên và nhân dân.

0347 5950 img 6190

Với nhiều quyết tâm và nỗ lực, các cấp chính quyền và nhân dân huyện Ba Vì đang từng ngày góp phần thay đổi và xây dựng vùng đất này ngày một giàu đẹp. Ảnh: Đinh Luyện

Đổi mới nội dung, hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của huyện, kịp thời nắm bắt, chỉ đạo và định hướng dư luận xã hội. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hoàn thành việc sưu tầm, biên soạn, tái bản cuốn lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ huyện giai đoạn 1930 – 2020 và lịch sử 15 Đảng bộ cơ sở, biên soạn và triển khai giảng dạy giáo dục lịch sử truyền thống địa phương cho cấp tiểu học và trung học sơ sở trên địa bàn. Công tác giáo dục lý luận chính trị được thực hiện có hiệu quả, hoàn thành kế hoạch, chương trình đề ra, nâng cao nhận thức, trình độ lý luận và năng lực thực tiễn công tác cán bộ, đảng viên.

Chỉ đạo tổ chức, rà soát, sắp xếp kiện toàn lại tổ chức bộ máy các đơn vị, các ban chỉ đạo, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tăng cường công tác xây dựng, tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém. Giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn các các xã, thị trấn…

Đáng chú ý, công tác thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức Đảng đã được cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đồng bộ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Theo tìm hiểu, trong giai đoạn 2015-2020, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được huyện Ba Vì tăng cường đẩy mạnh. Cụ thể, Huyện ủy Ba Vì tổ chức 13 cuộc kiểm tra chuyên đề với 27 tổ chức Đảng và 26 đảng viên. Tổ chức 9 cuộc giám sát chuyên đề với 31 tổ chức Đảng và 19 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Ba Vì tổ chức kiểm tra 37 đảng viên và 16 tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra đã kết luận 36/37 đảng viên được kiểm tra có vi phạm, thi hành kỷ luật 20 đảng viên; 16/16 tổ chức Đảng được kiểm tra có vi phạm, đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức bằng hình thức khiển trách, kiểm điểm rút kinh nghiệm 14 tổ chức Đảng; kiểm tra thu chi ngân sách với 29 Đảng ủy xã, thị trấn; kiểm tra thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí với 39 tổ chức Đảng, qua kiểm tra đã yêu cầu truy thu số tiền 44.137.000 đồng…

Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng

Liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được biết trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 bên cạnh đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, huyện Ba Vì sẽ tiếp tục chỉ đạo kiện toàn, củng cố, sắp xếp tổ chức Đảng và bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ…

Đặc biệt, Ba Vì cũng đẩy mạnh làm tốt công tác cán bộ, đảm bảo đúng quy định. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tốc thiểu số, cán bộ có trình độ năng lực thực tiễn, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ.

Huyện Ba Vì: Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025… Ảnh: Đinh Luyện

Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp cũng sẽ đẩy mạnh công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm. Mở rộng giám sát chuyên đề để ngăn ngừa các vi phạm. Đẩy mạnh kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm… Làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng ngay từ cơ sở.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị Đảng bộ huyện Ba Vì chú trọng, quan tâm một số nội dung như: Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp.

Thực hiện tốt, đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, trong đó, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động thực tiễn, đặc biệt là nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ…

Đinh Luyện

Nguồn :