M
20/04/2021 10:06

Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị 05

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn huyện Phúc Thọ đã và đang tập trung thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó đã tác động tích cực đến việc nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản thân của từng cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc khoa học, nói đi đôi với làm.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong các cấp Công đoàn Chú trọng triển khai các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Tập trung triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nữ công
Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị 05
Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XII), giai đoạn 2016-2021.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện luôn xác định việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Từ đó, Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XII) một cách đồng bộ, kịp thời, sâu rộng tới 100% Công đoàn cơ sở với nhiều nội dung, hình thức phong phú như: Phát hành các văn bản, tài liệu liên quan; tổ chức học tập chuyên đề; phát động các đợt thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân, viên chức, lao động.

Các cấp Công đoàn huyện cũng phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nắm được những nội dung cơ bản và giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức của Bác. Qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Chia sẻ về bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, các cấp Công đoàn huyện đã chủ động tìm ra cách làm sáng tạo, phù hợp; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương của Bác trong giai đoạn hiện nay; đưa việc học tập và làm theo tấm gương của Bác trở thành công việc thường xuyên, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; coi trọng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nghiêm túc thực hiện chế độ giao ban, sơ kết đánh giá định kỳ. Kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức; kịp thời phát hiện biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các cấp Công đoàn xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Theo đó, các Công đoàn cơ sở nói chung đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, của cơ quan, đơn vị, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các Công đoàn khối hành chính sự nghiệp không ngừng đổi mới về lề lối làm việc, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ cho nhân dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm với công việc được phân công…

Các Công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đã thực hiện các chuẩn mực gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân lao động, xây dựng tác phong công nghiệp, kỷ luật trong lao động, sử dụng tiết kiệm kinh phí, nguyên vật liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, thực hiện bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ.

Đến nay việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa sâu rộng trong các cấp Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động của huyện. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản thân của từng cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc khoa học, nói đi đôi với làm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, trách nhiệm gương mẫu, tự giác đi đầu của người lãnh đạo.

Thông qua việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh, nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện sẽ tập trung triển khai các nội dung: Tiếp tục xác định rõ việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XII) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của tổ chức Công đoàn, của mỗi cán bộ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong quá trình triển khai thực hiện.

Tiếp tục xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; đăng ký phấn đấu làm theo Bác chuyên đề hàng năm của tập thể, cá nhân gắn với chức năng, nhiệm vụ. Coi việc thực hiện các tiêu chí đã đăng ký là cơ sở quan trọng đánh giá, phân loại bình xét thi đua cuối năm; xác định điểm nhấn, nội dung đột phá, các cách làm hay, hiệu quả, phù hợp nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp Công đoàn nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu./.

Mai Quý

Nguồn :