M
09/10/2020 17:22

Chương trình 01-CTr/TU về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị:

Hiệu quả một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo

(LĐTĐ) Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Thành uỷ Hà Nội đặc biệt quan tâm và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả và đã đạt kết quả quan trọng. Công tác chính trị tư tưởng được đổi mới; bộ máy tổ chức cán bộ được sắp xếp tinh gọn, bài bản, khoa học, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tuổi trẻ Thủ đô sôi nổi hoạt động hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội Công đoàn với phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng

Ngay sau Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội, Thành ủy đã ban hành và tích cực triển khai Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26/4/2016 “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”.

Hiệu quả một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo
Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Ảnh: Nguyễn Công

Một trong những nhiệm vụ được quan tâm đầu tiên, thực hiện hiệu quả là công tác chính trị tư tưởng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó giúp Thành phố nhân lên niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thành ủy đã tập trung lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng bằng nhiều giải pháp cụ thể, sâu sát, khoa học, phù hợp với đặc điểm, tình hình Thủ đô.

Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo tiếp tục được nâng lên, mọi hoạt động bám sát thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng, tăng cường đối thoại, trao đổi, tạo được sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, lịch sử đảng, nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội được Thành phố tăng cường, chủ động, sáng tạo, thích ứng với thực tiễn.

Các cấp, các ngành ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào hoạt động thông tin, tuyên truyền; đấu tranh phê phán cái xấu, tiêu cực trên không gian mạng. Hà Nội là địa phương đi đầu ban hành Đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; phát động hai Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố và về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Công tác dự báo tình hình được các cấp uỷ đảng quan tâm, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề lớn, phức tạp, tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thành uỷ phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố trong đấu tranh với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình" và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; phê phán, ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ; ngăn chặn kịp thời việc thành lập các tổ chức có quan điểm sai trái, đi ngược đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước trên địa bàn.

Tiếp nối những kết quả tích cực trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngay sau khi Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được ban hành, Thành ủy đã cụ thể hóa, triển khai Kế hoạch 18-KH/TU phù hợp với thực tiễn của Hà Nội. Toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị từ Thành phố tới cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, đồng bộ, sâu rộng, với nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng và lan tỏa những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt". Nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng, các quy định của Đảng về nêu gương được nâng cao.

Sáng tạo, hiệu quả trong công tác tổ chức, cán bộ

Thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU, công tác kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ cũng được xác định rất quan trọng. Chính vì vậy các cấp ủy đã dành nhiều công sức củng cố, sắp xếp, kiện toàn, hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy của cả hệ thống chính trị; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đi sâu thực hiện những việc mới, việc khó, những nhiệm vụ còn tồn tại, hạn chế, yếu kém.

Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Đề án thực hiện sắp xếp, củng cố, kiện toàn các đảng ủy trực thuộc Thành ủy từ 59 đảng bộ đến nay còn 50 đảng bộ. Hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn 20 đơn vị gồm các ban Đảng Thành ủy; củng cố, kiện toàn, chuyển giao, giải thể 215 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp đã cổ phần hóa, thoái vốn về trực thuộc đảng bộ quận, huyện, thị xã và đảng bộ khối. Thực hiện tốt Nghị quyết 09-NQ/TU về xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, góp phần giúp doanh nghiệp duy trì, phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động.

Cùng với việc sắp xếp mô hình tổ chức, các cấp ủy đã chú trọng chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện quy định chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác của các tổ chức đảng với hệ thống chính trị. Đối mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng. Thành ủy đã ban hành quy định về đánh giá, phân loại đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy và xây dựng quy định đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng theo từng loại hình với tiêu chí cụ thể, quy trình đánh giá chặt chẽ, kết quả thực chất hơn...Việc củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từ cơ sở, là tiền đề cơ bản để tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của 17.118 chi bộ, 2.310 tổ chức cơ sở đảng thành công tốt đẹp.

Đặc biệt, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng được Thành uỷ triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, dân chủ, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau sắp xếp, tổ chức, bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở đồng bộ, tinh gọn hơn, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên rõ rệt.

Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống các quy chế, quy định, quy trình công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ, khoa học, sát thực tiễn. Quy trình thực hiện công tác cán bộ công khai, dân chủ, nhiều nội dung có sự sáng tạo, đổi mới, khắc phục cơ bản những hạn chế, tồn tại trong nhiều năm qua, là căn cứ quan trọng để tuyển chọn, bố trí, sử dụng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Việc đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý với phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí, quy trình đánh giá khoa học, chặt chẽ. Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên cả nước ban hành quy định khung tiêu chí và quy trình đánh giá cán bộ trong hệ thống chính trị.

Từ những kết quả trong công tác đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy trên nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”, “một việc, một đầu mối xuyên suốt” đã giúp hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền Thành phố. Cũng từ đó hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng và quản lý đô thị có bước tiến bộ. Các vấn đề về an sinh xã hội, việc làm tiếp tục được quan tâm, giải quyết hiệu quả. Những vấn đề dân sinh bức xúc được tập trung giải quyết. Thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân Thủ đô được cải thiện rõ rệt. Diện mạo đô thị, kể cả trong nội đô và vùng nông thôn tiếp tục khởi sắc. Kết quả trên mặt công tác này đã tạo hiệu ứng tích cực, toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, là tiền đề để thành phố Hà Nội đặt ra những mục tiêu cao hơn trong nhiệm kỳ 2020-2025./.

Trần Vũ

Nguồn :