M
28/10/2018 07:48

Hà Nội: Tháng 11 sẽ giám sát về tổng biên chế hành chính sự nghiệp

(LĐTĐ) Ban Pháp chế vừa ban hành Quyết định số 56/QĐ-BPC thành lập Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND Thành phố về việc thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2018 thành phố Hà Nội.

ha noi thang 11 se giam sat ve tong bien che hanh chinh su nghiep LĐLĐ quận Đống Đa: Tổ chức Đại hội điểm khối hành chính sự nghiệp
ha noi thang 11 se giam sat ve tong bien che hanh chinh su nghiep Khảo sát tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2017
ha noi thang 11 se giam sat ve tong bien che hanh chinh su nghiep Quận Hoàng Mai: Đại hội công đoàn điểm khối hành chính sự nghiệp
ha noi thang 11 se giam sat ve tong bien che hanh chinh su nghiep
Bộ phận một cửa Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội. (ảnh minh họa - NC)

Đợt giám sát nhằm đánh giá quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND, ngày 05/12/2017, của HĐND thành phố Hà Nội về tổng biên chế hành chính sự nghiệp Thành phố năm 2018 gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) và các quy định của Chính phủ; chỉ đạo của Thành ủy, qua đó đề xuất, kiến nghị những nội dung liên quan đến việc thực hiện tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, trên địa bàn thành phố Hà Nội và giải pháp cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Nội dung giám sát bao gồm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014, của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế (có hiệu lực từ 15/10/2018) và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch của UBND Thành phố về việc thực hiện chính sách sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đoàn giám sát cũng tập trung nắm bắt tình hình triển khai thực hiện công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính, viên chức sự nghiệp theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND thành phố Hà Nội về tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2018 của Thành phố, trong đó, tập trung vào 05 giải pháp chủ yếu được nêu trong Nghị quyết.

Dự kiến, thời gian giám sát trực tiếp tại các đơn vị vào đầu tháng 11/2018.

Nguyễn Công

Nguồn :