M
06/01/2021 19:00

Hà Nội: Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân về thủ tục hành chính đạt 85% trở lên

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5743/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2021 của thành phố Hà Nội, đặt mục tiêu phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố đạt tối thiểu 85%.

Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 9 ngày Đầu năm 2021, Bắc Bộ liên tục rét đậm, nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,0 độ C

Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2021 của thành phố Hà Nội được ban hành nhằm duy trì Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX), cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước (SIPAS) của thành phố Hà Nội; Tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu gắn với chủ đề công tác năm của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển” và phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2021; Triển khai đúng, đủ, toàn diện các nội dung của Kế hoạch phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hà Nội: Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân về thủ tục hành chính đạt 85% trở lên
Hà Nội phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố đạt tối thiểu 85%.

Theo đó, một số chỉ tiêu cụ thể Kế hoạch đề ra là: Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố đạt tối thiểu 85%; Tối thiểu 99% số hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn.

Phấn đấu 30% thủ tục hành chính cung cấp mức độ 3 và 4 được tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia.

Đảm bảo 100% các cán bộ, công chức, viên chức tiếp dân, giải quyết hồ sơ công việc được bồi dưỡng về kỹ năng văn hóa giao tiếp, ứng xử, kỹ năng phối hợp làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết hồ sơ trực tuyến; 100% cán bộ cấp xã được bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nhận thức đầy đủ về các Chỉ số PARINDEX, SIPAS, PAPI.

Đảm bảo từ 90% trở lên các kiến nghi sau thanh tra, kiểm toán về tài chính, ngân sách được tổ chức xử lý kịp thời theo yêu cầu của Bộ Tài chính và Kiểm toán nhà nước.

Kế hoạch cũng nêu rõ những nội dung cải cách hành chính bao gồm: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đơn giản hóa thủ tục hành chính; công bố, công khai, thông tin tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; Cải cách chế độ công vụ, xây dựng chỉ số cải cách hành chính áp dụng cho các Sở, cơ quan tương đương Sở, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã giai đoạn 2021 – 2025. Tổ chức thí điểm và triển khai thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương; thi tuyển chức danh lãnh đạo tại một số đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ…

P.Ngân

Nguồn :