Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã chỉ đạo các cấp Công đoàn huyện tổ chức tuyên truyền về công tác thực hiện cải cách hành chính của Thành phố; tăng cường tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.
Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính trong các cấp công đoàn

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền

Mục đích của việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước của Thành phố nhằm cung cấp thông tin, phổ biến tới đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động về công tác cải cách hành chính của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương; trọng tâm công tác cải cách hành chính của thành phố Hà Nội, của huyện Mỹ Đức giai đoạn 2021-2025 là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước thuộc huyện trong giải quyết công việc, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ với người dân, tổ chức, doanh nghiệp; xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, chuyên nghiệp, vì dân; góp phần thắng lợi nâng cao mục tiêu, chỉ tiêu cải cách hành chính của huyện Mỹ Đức giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, tạo cơ hội cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, các tổ chức, doanh nghiệp được tiếp cận đầy đủ, chính xác, minh bạch thông tin về công tác; cải cách hành chính tạo đồng thuận trong xã hội đối với công tác cải cách hành chính; nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể; vận động công nhân viên chức lao động cổ vũ, động viên, góp ý kiến, hợp tác, tuân thủ, cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của huyện.

Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính
Hội nghị đánh giá kết quả công tác 4 tháng đầu năm 2021 do Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức tổ chức.

Thực hiện Hướng dẫn số 12/HD-LĐLĐ ngày 18/6/2021 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về Thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã hướng dẫn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong các cấp Công đoàn huyện với những nội dung cụ thể.

Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các cấp Công đoàn huyện tổ chức tuyên truyền về công tác thực hiện cải cách hành chính của Thành phố, vận động cán bộ và đoàn viên ủng hộ, tích cực phát huy dân chủ, thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của bộ máy hành chính, tăng cường lấy ý kiến công nhân, viên chức, lao động trong việc xây dựng thể chế, chính sách, đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức; hướng dẫn các cấp Công đoàn huyện tăng cường tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Theo ông Đỗ Hữu Hùng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: “Việc thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính được tổ chức thực hiện tại 100% các Công đoàn cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gắn với nhiệm vụ chính trị của các cấp Công đoàn huyện, được cụ thể hóa tại Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm của của huyện. Nội dung thông tin, tuyên truyền bám sát chỉ đạo của Chính phủ, các cơ quan Trung ương, các chương trình, kế hoạch của Thành phố, của huyện về cải cách hành chính năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, lồng ghép với các nội dung tuyên truyền, phổ biến các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân”.

Hoạt động thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính được tổ chức hiệu quả kịp thời, thường xuyên, chính xác, hình thức thông tin, tuyên truyền đa dạng, phong phú; phù hợp với mỗi đối tượng, khu vực, giúp đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, doanh nghiệp tiếp cận nhanh, hiệu quả; nội dung thông tin đầy đủ, chính xác, đơn giản, dễ hiểu, có tính định hướng dư luận...

Tuyên truyền văn bản quy định về cải cách hành chính

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đề nghị Công đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến tuyên truyền các văn bản quy định về cải cách hành chính.

Cụ thể: Về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ; các Chương trình, Đề án, Dự án, Kế hoạch, Chỉ thị… và các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính do Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương ban hành; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy; văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố, của huyện Mỹ Đức; các Chương trình, Đề án, Dự án, Kế hoạch, Chỉ thị, các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính trong giai đoạn 2021-2025 và hàng năm của Thành phố, của huyện; Các văn bản chỉ đạo của cấp ủy Đảng; văn bản triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nhiệm vụ nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) và Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của mỗi cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố…

Trong giai đoạn 2021- 2025, các cấp Công đoàn huyện tham gia tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm theo 6 nội dung của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021- 2025, gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số.

Thông tin đầy đủ, liên tục quá trình thực hiện các nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính của huyện; các kết quả nổi bật trong công tác này trên các lĩnh vực; kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025, kết quả hàng năm, kết quả từng hoạt động về cải cách hành chính...

Cùng với đó, thông tin, tuyên truyền điểm đột phá, sáng tạo, mô hình mới, cách làm hay của tổ chức, tập thể trong cải cách hành chính; các sáng kiến, ý tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố; các tấm gương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ứng xử văn minh, có trách nhiệm tận tụy, có tinh thần, thái độ đúng mực trong phục vụ nhân dân; các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong công tác cải cách hành chính.

Đồng thời, thông tin và xây dựng các kênh thông tin để tiếp nhận các ý kiến đề xuất, góp ý, phát hiện... của tổ chức Công đoàn cơ sở, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đối với huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác cải cách hành chính; phản ánh của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đối với công tác cải cách hành chính của huyện và những kết quả khắc phục, xử lý các vấn đề dư luận bức xúc; việc tiếp thu, phản hồi ý kiến đóng góp và kết quả xử lý các kiến nghị, đề xuất của công nhân, viên chức, lao động, doanh nghiệp đối với chính quyền.

H.D

Nên xem

Chú trọng đảm bảo quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động

Chú trọng đảm bảo quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, song song với việc triển khai các hoạt động chăm lo đời sống, tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động, ...
Bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021

Bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021

(LĐTĐ) Ngày 28/7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã ký quyết định về việc bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt ...
Giành ngôi đầu, Tây Ban Nha tiễn Argentina về nước

Giành ngôi đầu, Tây Ban Nha tiễn Argentina về nước

(LĐTĐ) Trận hòa 1-1 ở trận đấu cuối vòng bảng là vừa đủ giúp Tây Ban Nha chiếm vị trí đầu bảng C và nó cũng vừa đủ tiễn luôn đối ...
Chung tay đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô trong bối cảnh Covid-19

Chung tay đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô trong bối cảnh Covid-19

(LĐTĐ) “Hà Nội đã chủ động, kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố trong việc thực hiện một số chính sách ...
Khen thưởng 4 học sinh đạt giải tại các kỳ thi Olympic quốc tế

Khen thưởng 4 học sinh đạt giải tại các kỳ thi Olympic quốc tế

(LĐTĐ) Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký quyết định số 3716/QĐ-UBND ...
Việt Nam và Campuchia trao đổi về công tác biên giới trên đất liền

Việt Nam và Campuchia trao đổi về công tác biên giới trên đất liền

(LĐTĐ) Ngày 28/7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban biên giới quốc gia, Chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt ...
“Pháo đài” chống dịch tại xã An Thượng

“Pháo đài” chống dịch tại xã An Thượng

(LĐTĐ) Đúng như tinh thần chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; lãnh đạo Đảng ủy, ...

Tin khác

Chú trọng đảm bảo quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động

Chú trọng đảm bảo quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, song song với việc triển khai các hoạt động chăm lo đời sống, tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh cũng đã chú trọng triển khai công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Động viên lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch

Động viên lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Thiết thực hướng về những cán bộ, chiến sĩ và người lao động đang ngày đêm bám chốt, nỗ lực tối đa để giám sát, loại bỏ những nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn; mới đây, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã đến và trao tặng quà tới lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội - đơn vị được giao phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 nơi cửa ngõ.
Phấn đấu “ở đâu có doanh nghiệp, ở đó có Công đoàn”

Phấn đấu “ở đâu có doanh nghiệp, ở đó có Công đoàn”

(LĐTĐ) Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội” và phát huy phương châm “ở đâu có doanh nghiệp, ở đó có Công đoàn”, những năm qua, Công đoàn Thủ đô luôn là lá cờ đầu trong việc phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.
Tập trung cao độ phòng, chống dịch và chăm lo đời sống cho người lao động

Tập trung cao độ phòng, chống dịch và chăm lo đời sống cho người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã triển khai nhiều hoạt động hướng về người lao động, từ đó giúp người lao động yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
"Xe buýt siêu thị 0 đồng" tiếp tục đến với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

"Xe buýt siêu thị 0 đồng" tiếp tục đến với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(LĐTĐ) Sáng 27/7, chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức tiếp tục đến với công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch trên địa bàn huyện Hoài Đức, Thạch Thất và trong khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai.
Tình Công đoàn nơi “tâm dịch”

Tình Công đoàn nơi “tâm dịch”

(LĐTĐ) Với mục tiêu tất cả vì đoàn viên, người lao động, trên tinh thần “chống dịch như chống giặc” và phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, các cấp Công đoàn đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với diễn biến dịch qua từng giai đoạn, hỗ trợ, đồng hành cùng đoàn viên, người lao động vượt qua đại dịch Covid-19.
Liên đoàn lao động Tân Uyên yêu cầu Công ty Mosfly hỗ trợ người lao động bị nợ lương

Liên đoàn lao động Tân Uyên yêu cầu Công ty Mosfly hỗ trợ người lao động bị nợ lương

(LĐTĐ) Liên đoàn lao động Thị xã Tân Uyên vừa có văn bản hướng dẫn công đoàn Công ty Mosfly hỗ trợ người lao động bị nợ lương và ảnh hưởng do dịch Covid-19, có báo cáo về Liên đoàn.
“Xe buýt siêu thị 0 đồng”: Mô hình sáng tạo, kịp thời hỗ trợ người lao động

“Xe buýt siêu thị 0 đồng”: Mô hình sáng tạo, kịp thời hỗ trợ người lao động

(LĐTĐ) Sáng 26/7, những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đầu tiên do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức đã lăn bánh đến các địa điểm công nhân lao động đang thực hiện cách ly tập trung để kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu theo nhu cầu của người lao động và hỗ trợ cho những lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất: Tập trung chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất: Tập trung chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động là một trong chức năng quan trọng của tổ chức Công đoàn. Thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, thực sự là chỗ dựa đáng tin cậy để họ yên tâm công tác.
Trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội

Trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội

(LĐTĐ) Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2021), ngày 23/7, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức bàn giao kinh phí hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” cho vợ chồng đoàn viên Lê Đình Thắng và Nguyễn Thị Tuấn - hiện đang làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động