Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã chỉ đạo các cấp Công đoàn huyện tổ chức tuyên truyền về công tác thực hiện cải cách hành chính của Thành phố; tăng cường tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.
Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính trong các cấp công đoàn

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền

Mục đích của việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước của Thành phố nhằm cung cấp thông tin, phổ biến tới đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động về công tác cải cách hành chính của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương; trọng tâm công tác cải cách hành chính của thành phố Hà Nội, của huyện Mỹ Đức giai đoạn 2021-2025 là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước thuộc huyện trong giải quyết công việc, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ với người dân, tổ chức, doanh nghiệp; xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, chuyên nghiệp, vì dân; góp phần thắng lợi nâng cao mục tiêu, chỉ tiêu cải cách hành chính của huyện Mỹ Đức giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, tạo cơ hội cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, các tổ chức, doanh nghiệp được tiếp cận đầy đủ, chính xác, minh bạch thông tin về công tác; cải cách hành chính tạo đồng thuận trong xã hội đối với công tác cải cách hành chính; nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể; vận động công nhân viên chức lao động cổ vũ, động viên, góp ý kiến, hợp tác, tuân thủ, cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của huyện.

Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính
Hội nghị đánh giá kết quả công tác 4 tháng đầu năm 2021 do Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức tổ chức.

Thực hiện Hướng dẫn số 12/HD-LĐLĐ ngày 18/6/2021 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về Thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã hướng dẫn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong các cấp Công đoàn huyện với những nội dung cụ thể.

Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các cấp Công đoàn huyện tổ chức tuyên truyền về công tác thực hiện cải cách hành chính của Thành phố, vận động cán bộ và đoàn viên ủng hộ, tích cực phát huy dân chủ, thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của bộ máy hành chính, tăng cường lấy ý kiến công nhân, viên chức, lao động trong việc xây dựng thể chế, chính sách, đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức; hướng dẫn các cấp Công đoàn huyện tăng cường tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Theo ông Đỗ Hữu Hùng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: “Việc thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính được tổ chức thực hiện tại 100% các Công đoàn cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gắn với nhiệm vụ chính trị của các cấp Công đoàn huyện, được cụ thể hóa tại Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm của của huyện. Nội dung thông tin, tuyên truyền bám sát chỉ đạo của Chính phủ, các cơ quan Trung ương, các chương trình, kế hoạch của Thành phố, của huyện về cải cách hành chính năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, lồng ghép với các nội dung tuyên truyền, phổ biến các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân”.

Hoạt động thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính được tổ chức hiệu quả kịp thời, thường xuyên, chính xác, hình thức thông tin, tuyên truyền đa dạng, phong phú; phù hợp với mỗi đối tượng, khu vực, giúp đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, doanh nghiệp tiếp cận nhanh, hiệu quả; nội dung thông tin đầy đủ, chính xác, đơn giản, dễ hiểu, có tính định hướng dư luận...

Tuyên truyền văn bản quy định về cải cách hành chính

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đề nghị Công đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến tuyên truyền các văn bản quy định về cải cách hành chính.

Cụ thể: Về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ; các Chương trình, Đề án, Dự án, Kế hoạch, Chỉ thị… và các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính do Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương ban hành; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy; văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố, của huyện Mỹ Đức; các Chương trình, Đề án, Dự án, Kế hoạch, Chỉ thị, các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính trong giai đoạn 2021-2025 và hàng năm của Thành phố, của huyện; Các văn bản chỉ đạo của cấp ủy Đảng; văn bản triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nhiệm vụ nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) và Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của mỗi cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố…

Trong giai đoạn 2021- 2025, các cấp Công đoàn huyện tham gia tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm theo 6 nội dung của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021- 2025, gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số.

Thông tin đầy đủ, liên tục quá trình thực hiện các nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính của huyện; các kết quả nổi bật trong công tác này trên các lĩnh vực; kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025, kết quả hàng năm, kết quả từng hoạt động về cải cách hành chính...

Cùng với đó, thông tin, tuyên truyền điểm đột phá, sáng tạo, mô hình mới, cách làm hay của tổ chức, tập thể trong cải cách hành chính; các sáng kiến, ý tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố; các tấm gương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ứng xử văn minh, có trách nhiệm tận tụy, có tinh thần, thái độ đúng mực trong phục vụ nhân dân; các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong công tác cải cách hành chính.

Đồng thời, thông tin và xây dựng các kênh thông tin để tiếp nhận các ý kiến đề xuất, góp ý, phát hiện... của tổ chức Công đoàn cơ sở, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đối với huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác cải cách hành chính; phản ánh của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đối với công tác cải cách hành chính của huyện và những kết quả khắc phục, xử lý các vấn đề dư luận bức xúc; việc tiếp thu, phản hồi ý kiến đóng góp và kết quả xử lý các kiến nghị, đề xuất của công nhân, viên chức, lao động, doanh nghiệp đối với chính quyền.

H.D

Nên xem

Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

(LĐTĐ) Hiện nay, mất cân bằng giới tính khi sinh ở một số quốc gia châu Á đang là một trong những thách thức to lớn của công tác dân số. ...
Đề xuất tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp cho các đối tượng, từ ngày 1/1/2022

Đề xuất tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp cho các đối tượng, từ ngày 1/1/2022

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định ...
Không nên “dễ dãi” khi mua thực phẩm online

Không nên “dễ dãi” khi mua thực phẩm online

Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên nhu cầu mua thực phẩm trực tuyến (online) qua các trang mạng ngày càng trở nên phổ biến, nhất ...
Thị phần điện toán đám mây Việt: Cơ hội nào cho sản phẩm Make in Vietnam?

Thị phần điện toán đám mây Việt: Cơ hội nào cho sản phẩm Make in Vietnam?

Dự đoán 5 năm tới, nền tảng điện toán đám mây là hạ tầng viễn thông thiết yếu phục vụ cho việc phát triển Chính phủ số và kinh tế ...
Từ 6/12, học sinh THPT Hà Nội ở địa bàn có mức độ dịch cấp độ 1, 2 trở lại trường học trực tiếp

Từ 6/12, học sinh THPT Hà Nội ở địa bàn có mức độ dịch cấp độ 1, 2 trở lại trường học trực tiếp

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện, thị xã; Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị ...
Tổ chức Tuần phim kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Tổ chức Tuần phim kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

(LĐTĐ) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định 3058/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Tuần phim "Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân ...
Nhà hát Múa rối Thăng Long dựng vở diễn kết nối yêu thương, vượt qua đại dịch

Nhà hát Múa rối Thăng Long dựng vở diễn kết nối yêu thương, vượt qua đại dịch

(LĐTĐ) Hai tác phẩm “Thế giới cổ tích phòng Covid” và “Quê em chống dịch” của Nhà hát Múa rối Thăng Long dàn dựng tham gia chương trình “Bình chọn các ...

Tin khác

Chăm lo Tết là cách giữ chân người lao động trong bối cảnh thiếu lao động như hiện nay

Chăm lo Tết là cách giữ chân người lao động trong bối cảnh thiếu lao động như hiện nay

(LĐTĐ) Chiều 2/12, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về tình hình công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn.
Mong có một cái Tết sum vầy

Mong có một cái Tết sum vầy

(LĐTĐ) Tháng cuối năm là thời điểm công nhân lao động “chạy nước rút” để có tiền lo đủ loại chi phí cho dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Trải qua một năm với nhiều biến động và ảnh hưởng của dịch Covid-19, không ít người lao động chỉ có niềm mong mỏi duy nhất là ổn định việc làm, có thu nhập và được đón một cái Tết an toàn.
Bảo vệ quyền, lợi ích người lao động ngay từ các hoạt động cốt lõi của tổ chức Công đoàn

Bảo vệ quyền, lợi ích người lao động ngay từ các hoạt động cốt lõi của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Hỗ trợ xây dựng các Thỏa ước lao động tập thể, tập chung chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động... là các cách làm hay, sáng tạo của các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội. Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời của tổ chức Công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tại các doan nghiệp trong Cụm luôn yên tâm công tác, tin tưởng vào sự chỉ đạo, điều hành trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, khôi phục sản xuất, kinh doanh.
LĐLĐ Huyện Mỹ Đức: Tích cực chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động

LĐLĐ Huyện Mỹ Đức: Tích cực chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động

(LĐTĐ) Từ đầu năm 2021 đến nay, dù chịu nhiều tác động tiêu cực của dịch Covid-19 nhưng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức vẫn luôn chú trọng tới công tác chăm lo đời sống, việc làm cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) khôi phục sản xuất kinh doanh, hạn chế tối đa tình trạng mất việc làm của người lao động.
Công ty TNHH Một thành viên Kinh Đô tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022

Công ty TNHH Một thành viên Kinh Đô tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022

(LĐTĐ) Hôm nay (30/11), Công ty TNHH Một thành viên Kinh Đô đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022. Tới dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội; bà Lê Thị Bích Thanh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Kinh Đô.
Ổn định việc làm, đảm bảo đời sống cho người lao động

Ổn định việc làm, đảm bảo đời sống cho người lao động

(LĐTĐ) Dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều ca F0 gia tăng ngoài cộng đồng khiến nhiều người lao động, đặc biệt là những công nhân lao động ngành môi trường lo lắng vì nguy cơ lây nhiễm bệnh cao. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và các biện pháp phòng, chống dịch, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông không chỉ bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động, mà còn giúp họ yên tâm làm việc trong trạng thái “bình thường mới”.
Đồng hành cùng doanh nghiệp, giúp người lao động ổn định việc làm

Đồng hành cùng doanh nghiệp, giúp người lao động ổn định việc làm

(LĐTĐ) Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã có nhiều chương trình, hành động cụ thể đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống, việc làm cho người lao động.
Hỗ trợ người lao động vay vốn, phát triển kinh tế

Hỗ trợ người lao động vay vốn, phát triển kinh tế

(LĐTĐ) Thời gian qua, dưới sự phối hợp với Quỹ Trợ vốn công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội), nhiều đơn vị LĐLĐ huyện, thị xã… trên địa bàn Hà Nội đã triển khai hiệu quả công tác rà soát, hỗ trợ Công đoàn viên, người lao động tiếp cận vay vốn, phát triển kinh tế.
Nỗ lực giữ môi trường sản xuất an toàn

Nỗ lực giữ môi trường sản xuất an toàn

(LĐTĐ) Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long luôn nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm duy trì sản xuất, giữ vững vùng an toàn tại các nhà máy, xí nghiệp và đảm bảo việc làm đầy đủ cho người lao động.
Chăm lo Tết chu đáo cho đoàn viên, người lao động

Chăm lo Tết chu đáo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Còn khoảng 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, song ở thời điểm này, các cấp Công đoàn từ Thành phố đến cơ sở của Thủ đô Hà Nội đã có kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) với tiêu chí chu đáo, thiết thực, trong đó tập trung chăm lo tiền lương, thưởng Tết, trợ cấp khó khăn… nhằm bù đắp cho đoàn viên, NLĐ sau một năm nhiều khó khăn vất vả.
Xem thêm
Phiên bản di động