M
03/11/2020 20:56

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận

(LĐTĐ) Nhằm tuyên truyền rộng rãi kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã có công văn đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố nghiêm túc triển khai, tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động về kết quả Đại hội.

Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội thành công tốt đẹp Khẳng định vị thế Thủ đô qua công tác tuyên truyền Hiệu quả từ công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật

Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh tổng hợp, quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thủ đô; tiếp tục phát huy thuyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vị thế, vai trò gương mẫu của Thủ đô như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thể hiện quyết tâm cao của toàn Đảng bộ thông qua việc xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045, đó là: Đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ Thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD.

Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là Thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Đại hội đã xác định quyết tâm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Đại hội cũng đã nhất trí thông qua 14 vấn đề trọng tâm phát triển Thủ đô giai đoạn 2020 – 2025 gồm: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục phát triển kinh tế nhanh và bền vững;

Tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị theo hướng thông minh, xanh và bền vững; Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp Thành phố, triển khai mạnh mẽ nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Nội, khơi dậy ý chí, niềm tự hào, khát vọng phát triển của Nhân dân Thủ đô; Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển Thủ đô hiện đại, văn minh;

Tiếp tục phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu; Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong mọi tình huống;

Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, nâng cao uy tín, vị thế Thủ đô; Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, hoạt động của các hội quần chúng thành phố, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân Thủ đô; Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, phát huy tinh thần dân chủ, tập trung, trí tuệ, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII gồm 71 đồng chí, là những đại biểu ưu tú về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 16 đồng chí; đồng chí Vương Đình Huệ được bầu làm Bí thư Thành ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu 71/71 phiếu đạt 100%; Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố đã biểu quyết thống nhất số lượng và bầu đủ 4 đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Căn cứ dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, kế thừa 8 Chương trình công tác lớn của khóa XVI, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố xây dựng 10 Chương trình công tác lớn để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết, gồm: Chương trình 01: “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”.

Chương trình 02: “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021 - 2025”.

Chương trình 03: “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025”.

Chương trình 04: “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025”.

Chương trình 05: “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025”.

Chương trình 06: “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025.

Chương trình 07: “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2025.

Chương trình 08: “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025”.

Chương trình 09: “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025”.

Chương trình 10: “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025”./.

Mạnh Quân

Nguồn :