M
13/08/2020 22:04

Bài dự thi: “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô anh hùng, Thành phố hòa bình”

Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng tới cơ quan thuế điện tử

(LĐTĐ) Nhằm góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp - văn minh, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội tổ chức cuộc thi viết: “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì hòa bình”. Báo Lao động Thủ đô xin trân trọng đăng sáng kiến của Cục Thuế thành phố Hà Nội với chủ đề: “Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng tới cơ quan thuế điện tử, tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực, phục vụ tốt nhất tổ chức, cá nhân nộp thuế góp phần xây dựng Thủ đô Anh hùng, Thành phố Hoà bình”.

Công khai danh sách các đơn vị nợ thuế, phí
Tiếp tục khẳng định hiệu quả
Thu kinh phí công đoàn ngày càng hiệu quả

Là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nội địa trên địa bàn và là 1 trong 2 Cục Thuế có số thu ngân sách nhà nước hàng năm lớn nhất, chiếm khoảng 1/4 số thu cả nước. Những năm qua Cục Thuế thành phố Hà Nội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với số thu năm sau luôn cao hơn năm trước. Những kết quả của Cục Thuế thành phố Hà Nội đã đóng góp tích cực vào sự thành công chung của ngành cũng như đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng Thủ đô Anh hùng, Thành phố Hoà bình và sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Cục thuế Hà Nội luôn xác định yếu tố con người là quan trọng, là nòng cốt trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, song song với nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, công tác cán bộ, tổ chức bộ máy luôn được Cục Thuế đặc biệt chú trọng cùng với công tác cải cách hiện đại hoá, ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong thực thi chính sách pháp luật thuế.

1/ Sắp xếp tổ chức bộ máy Cục Thuế thành phố Hà Nội theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả nhằm phục vụ tốt nhất các tổ chức, cá nhân nộp thuế:

1.1/ Công tác tổ chức bộ máy:

Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nhằm cụ thể Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII quy định một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từ năm 2019, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã tiến hành sắp xếp bộ máy tại cấp Cục và cấp Chi cục Thuế một cách đồng bộ, hiệu quả. Cụ thể:

Tại cấp Cục Thuế: Đã tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng với các chức năng được thống nhất, tập trung, không chồng chéo, trùng lắp, từ đó giảm đầu mối từ 24 phòng xuống còn 21 phòng, các phòng thực hiện chức năng, nhiệm vụ mới từ ngày 1/4/2019.

Tại cấp Chi cục Thuế: Đã xây dựng, báo cáo Tổng cục Thuế về kế hoạch sắp xếp, hợp nhất các Chi cục Thuế đến năm 2020. Trong năm 2019, Cục Thuế đã rà soát, đánh giá lại cơ cấu tổ chức của các Chi cục Thuế để triển khai sắp xếp theo đúng mô hình tổ chức tại Quyết định số110/QĐ-BTC ngày 14/1/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đồng thời triển khai hợp nhất các Chi cục Thuế khu vực theo Quyết định số 923/QĐ-BTC ngày 31/5/2019 của Bộ Tài chính. Kết quả, sau khi sắp xếp, sát nhập giảm từ 30 Chi cục Thuế trực thuộc xuống còn 25 Chi cục Thuế đã góp phần cùng ngành Thuế cả nước hoàn thành vượt Kế hoạch và thời gian hợp nhất chi cục thuế khu vực được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao.

Để đảm bảo thống nhất trong công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với cơ quan Thuế nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với cơ quan, đơn vị, Đảng ủy Cục Thuế thành phố Hà Nội đã chủ động báo cáo, đề xuất Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Thường trực Thành ủy về việc sắp xếp tổ chức đảng Cục Thuế thành phố Hà Nội và đã được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua tại Thông báo số 2205-TB/TU ngày 6/6/2019. Theo đó các tổ chức cơ sở Đảng và các đảng viên của các Chi cục Thuế hợp nhất chuyển về sinh hoạt tại Đảng bộ Cục Thuế thành phố Hà Nội và ngày 20/11/2019 các Chi bộ Chi cục Thuế khu vực được thành lập trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế thành phố Hà Nội. Đảng ủy Cục Thuế thành phố Hà Nội đã ký Quy chế phối hợp với Huyện ủy các huyện có Chi cục Thuế khu vực.

1.2 Thực hiện đồng bộ công tác sắp xếp tổ chức bộ máy với công tác rà soát luân chuyển, luân phiên, điều động và chuyển đổi vị trí công tác:

Nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân phiên, luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác. Công tác phân công lại công việc trong nội bộ Cục Thuế thành phố Hà Nội được thực hiện linh hoạt, thường xuyên và hiệu quả.

1.3 Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

Xác định “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, lấy trọng tâm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ” là một trong 2 khâu đột phá , Cục Thuế luôn quan tâm và triển khai thường xuyên công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Nội dung đào tạo được chuẩn bị kỹ lưỡng, phân lớp phù hợp với từng đối tượng được đào tạo, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đến nay, bộ máy của các đơn vị thuộc Cục Thuế thành phố Hà Nội đã được sắp xếp, kiện toàn tinh gọn, các phòng, các Chi cục Thuế khu vực hoạt động ổn định, đã có rất nhiều cố gắng triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ chức Đảng của các Phòng, Chi cục Thuế khu vực được củng cố, kiện toàn, đảm bảo sự thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính.

2 Cải cách hiện đại hoá, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế:

2.1 Công tác cải cách:

Trong nhiều năm qua, cùng với tiến trình cải cách hiện đại hoá của ngành Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã nỗ lực đổi mới, từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Ứng dụng công nghệ thông tin được xác định là 1 trong 2 khâu đột phá nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp tối đa nhưng vẫn giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghĩa vụ thuế - hướng tới nền quản lý hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp, nâng cao năng suất lao động, góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị do Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố và Tổng cục Thuế giao.

Cục Thuế tập trung cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Lấy sự hài lòng của người nộp thuế, của nhân dân là mục tiêu chính để cải cách thủ tục hành chính. Chuyển từ hành chính quản lý thuế sang hành chính phục vụ một cách thực chất. Qua khảo sát, mức độ hài lòng chung của doanh nghiệp đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính và việc thực hiện các nghiệp vụ quản lý thuế của cơ quan thuế về cơ bản đạt mức khá và có sự cải thiện mức độ hài lòng qua từng năm (~66% người nộp thuế cho rằng năm 2018 hài lòng/ tốt hơn so với năm 2017, ~68% người nộp thuế cho rằng năm 2019 hài lòng/ tốt hơn so với năm 2018).

Bên cạnh đó, Cục Thuế thường xuyên rà soát, đánh giá lại toàn bộ các thủ tục hành chính thuế, các bước công việc trong các quy trình quản lý thuế để tiếp tục tham mưu, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, thông thoáng, phù hợp pháp luật hiện hành và xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng, tạo thuận lợi tối đa, giảm thời gian, chi phí tuân thủ pháp luật thuế cho người nộp thuế. Kết quả, trong 288 thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, đã có 102 thủ tục được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

2.2 Công tác ứng dụng Công nghệ thông tin hướng tới thuế điện tử:

Hoàn thiện công tác quản lý thuế theo phương thức điện tử với mục tiêu phục vụ cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế ngày càng tốt hơn, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã và đang ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các bước, các khâu trong công tác quản lý thuế, công khai minh bạch, đơn giản hoá thủ tục hành chính thuế. Theo đó, doanh nghiệp được hỗ trợ, tạo điều kiện ngay từ ngày đầu khởi nghiệp cũng như trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Việc đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp và cấp mã số doanh nghiệp tự động được thực hiện trong thời gian không quá 30 phút, chỉ bằng 12,5% thời gian so với quy định là 4 tiếng đồng hồ.

Khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử: Cục Thuế thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì chất lượng, hiệu quả khai thuế qua mạng với kết quả trên 98% doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng và trên 95% số tiền thuế nộp theo phương thức điện tử đã giảm thời gian, chi phí cho người nộp thuế và cho cả cơ quan thuế trong kê khai, nộp thuế.

Bên cạnh đó, Cục Thuế thành phố Hà Nội còn triển khai tích cực, có hiệu quả nhiều đề án, chương trình thí điểm về cải cách, hiện đại hoá của Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế như: Thí điểm đề án hóa đơn điện tử, biên lai điện tử; Chương trình hoàn thuế điện tử; vận hành ứng dụng khai thuế GTGT, TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân... Vận hành quản lý tốt hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) và phần mềm quản trị công việc (V-office).

Trong công tác phối hợp, Cục Thuế đã phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 5 ngày xuống 3 ngày, đảm bảo tính công khai, minh bạch, rõ người, rõ việc để người sử dụng đất nắm được thời gian giải quyết hồ sơ ở từng bộ phận, từng cơ quan tạo được sự động thuận của người nộp thuế.

Trong lĩnh vực quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Cục Thuế đã xây dựng giải pháp sử dụng biên lai in sẵn thông tin và có mã vạch để nâng cao hiệu quả công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong lĩnh vực quản lý thu tiền thuê đất: Cơ quan thuế chủ động trao đổi thông tin với người sử dụng đất thuê để có cơ sở dữ liệu sát nhất với thực tế sử dụng đất. Sau đó thực hiện công tác xác định và gửi thông báo đơn giá thuê đất tới người sử dụng đất thuê.

Công tác điều chỉnh đơn giá thuê đất khi hết kỳ ổn định được thực hiện chủ động từ cơ quan thuế, người sử dụng đất thuê không phải liên hệ nộp hồ sơ để được xem xét giải quyết như trước đây. Ngoài ra Cục thuế thường xuyên phối hợp tham gia với các Sở ngành liên quan như Tài nguyên môi trường, Tài chính, Kế hoạch Đầu tư rà soát nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm phạm luật theo hướng cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Với những nỗ lực của Cục Thuế thành phố Hà Nội đã đóng góp vào thành công chung của toàn ngành Thuế, được Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế 2018 ít tốn kém nhất. Cụ thể, chi phí tuân thủ trung bình của nhóm thủ tục hành chính Thuế thấp nhất (khoảng 73,7 nghìn đồng) và chỉ tương đương với 0,58% chi phí tuân thủ trung bình của 8 nhóm thủ tục hành chính được khảo sát (khoảng 12.700 nghìn đồng) và tương đương 0,1% chi phí tuân thủ trung bình của nhóm có chi phí tuân thủ cao nhất.

2.3 Hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho người nộp thuế:

Với mục tiêu “Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, người nộp thuế làm thước đo chất lượng công tác thuế”, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã và đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đến người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận và các lĩnh vực dưới nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng, phong phú. Trong đó, vừa kế thừa và tiếp tục phát huy hiệu quả của các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ theo phương thức truyền thống; đồng thời quan tâm, chú trọng mở rộng các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của thời đại công nghệ 4.0, giúp doanh nghiệp, người nộp thuế tiếp cận nhanh và hiệu quả hơn trong việc cùng đồng hành với cơ quan thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế.

Năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án triển khai sớm, vừa đảm bảo chống dịch hiệu quả đồng thời đẩy mạnh việc hiện đại hoá công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp, người nộp thuế vượt qua giai đoạn khó khăn, đặc biệt tập trung triển khai có hiệu quả các gói hỗ trợ đến người nộp thuế thông qua các hình thức truyên truyền, hướng dẫn mới linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế như:

Cục Thuế đã chủ động thay đổi hình thức tập huấn cho doanh nghiệp, người nộp thuế chuyển từ tổ chức các buổi tập huấn trực tiếp như mọi năm sang hình thức tập huấn trực tuyến kết hợp với việc thường xuyên xây dựng các video bài giảng, hướng dẫn về chính sách thuế, đăng tải thông qua các kênh thông tin điện tử như website của Cục Thuế và trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube…

Tổ chức tiếp nhận hiệu quả hồ sơ QTT trong giai đoạn giãn cách xã hội, đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ QTT qua Hệ thống thuế điện tử (eTAX) và qua đường bưu điện, vừa giảm chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho người nộp thuế vừa đảm bảo hạn chế tập trung đông người theo chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. (Kết quả đến ngày 30/3/2020, tổng số hồ sơ QTT gửi qua phương thức điện tử đạt trên 98%).

Đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách hỗ trợ với trọng tâm là chính sách gia hạn thời gian nộp tiền thuế, tiền thuê đất, chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền của Chính phủ thường xuyên, liên tục (ngay từ đầu tháng 3 khi nghị định đang được dự thảo đến khi văn bản được ban hành) đa dạng dưới nhiều hình thức như xây dựng tài liệu, video clip tuyên truyền, hướng dẫn ngắn gọn, dễ hiểu; Phối hợp với hơn 60 cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền tới cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế. Các nội dung này đều được tuyên truyền tới toàn thể CBCC thuộc Cục Thuế và 100% người nộp thuế trên địa bàn có kết nối địa chỉ email với Cục Thuế, đảm bảo mỗi CBCC đều nắm bắt và hướng dẫn người nộp thuế triển khai Nghị định 41, Nghị quyết 42 hiệu quả.

Với tinh thần “Tận tâm lắng nghe - Tận tình hướng dẫn - Tận tụy giải quyết” Cục Thuế thành phố Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người nộp thuế rất thiết thực và hiệu quả. Tính riêng tháng 3 hàng năm - Tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế, Cục Thuế đã hỗ trợ, giải đáp kịp thời khoảng 10.000 vướng mắc của 8.209 lượt người nộp thuế; Tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của những doanh nghiệp, Ngân hàng, Tập đoàn, Tổng công ty có khối lượng hồ sơ quyết toán lớn; Tổ chức hàng trăm lớp tập huấn miễn phí chính sách thuế, hướng dẫn quyết toán thuế, hoá đơn điện tử cho các tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn.... Với cách tổ chức khoa học, chu đáo hàng năm khi hết thời hạn nộp hồ sơ về cơ bản Cục Thuế thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác tiếp nhận hồ sơ và không xảy ra tình trạng ùn tắc tại cơ quan thuế, được các cấp, các ngành, người nộp thuế và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Với kết quả này cho thấy Cục Thuế đã tổ chức thành công “Tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế”, “Triển khai hoá đơn điện tử”. Đây là những kết quả rất quan trọng để Cục Thuế tiếp tục triển khai thành công cải cách hành chính thuế, hỗ trợ tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế.

* Tít do báo Lao động Thủ đô đặt!

Cục Thuế thành phố Hà Nội

Nguồn :