M
20/04/2021 19:18

Công nhân viên chức lao động huyện Mỹ Đức: Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng của Bác

(LĐTĐ) Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức Hà Nội, đã luôn bám sát nội dung, yêu cầu của Chỉ thị đề ra...

Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị 05 Nhiều mô hình hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Liên đoàn Lao động quận Đống Đa: Biểu dương 55 tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập, làm theo Bác

Để triển khai thực hiện Chỉ thị 05 hiệu quả, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tích cực tiến hành triển khai thực hiện một cách bài bản, sáng tạo đã có tác dụng đối với công nhân viên chức lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua đánh giá của các đơn vị, Công đoàn cơ sở, cho thấy cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực về tư tưởng; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, có ý thức giữ gìn và rèn luyện đạo đức, lối sống, thường xuyên giữ mối liên hệ với quần chúng, với nhân dân.

Ý thức, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được nâng cao, ý thức chấp hành của đội ngũ công nhân viên chức lao động trong các doanh nghiệp được thực hiện tốt. Mối quan hệ giữa tổ chức Công đoàn với chính quyền đồng cấp được tăng cường.

Nội dung “cần kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” được nhiều đoàn viên, công nhân viên chức lao động ở các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố. Góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện…

Công nhân viên chức lao động huyện Mỹ Đức: Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng của Bác
Công nhân lao động huyện Mỹ Đức làm theo lời Bác, hăng say lao động, sản xuất (Ảnh: H.D)

Phát huy kết quả đã đạt được trong 5 năm qua và thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của Thủ đô và đất nước năm 2021, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức tiếp tục chỉ đạo Công đoàn cơ sở thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ chính trị.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục đôn đốc Công đoàn cơ sở thực hiện tốt các nội dung trong chỉ thị 05, tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động để nâng cao nhận thức hơn nữa về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05.

Tự giác rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu học tập và đặc biệt là làm theo tấm gương đạo đức của Bác với phương châm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí. Tuyên truyền rộng rãi trong công nhân viên chức lao động gương tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để mọi người học tập, noi theo.

Đồng thời kết hợp việc thực hiện chỉ thị 05 về tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với cuộc vận động "Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp", thực hiện "Văn hoá công sở", xây dựng "Đơn vị đạt chuẩn văn hoá".

Liên đoàn Lao động huyện sẽ tổ chức tốt các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua "Lao động giỏi", phấn đấu đạt danh hiệu "Công nhân giỏi", "Sáng kiến sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu". Động viên công nhân viên chức lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc thù công việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động học tập và làm theo. Các Công đoàn cơ sở cần lựa chọn những việc cụ thể, cần thiết để tiến hành thực hiện nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Trong đó xác định rõ tính tiên phong gương mẫu cán bộ, đoàn viên công nhân viên chức lao động nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt định kỳ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các Công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền trực quan gắn với tuyên truyền thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương của Bác và nhiệm vụ chuyên môn của huyện và các Công đoàn cơ sở. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội từ thiện chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và Thủ đô.

H.D

Nguồn :