M
09/09/2020 19:03

Huyện Sóc Sơn:

Chủ động, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng

(LĐTĐ) Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng luôn được huyện Sóc Sơn quan tâm chú trọng, có sự sáng tạo, đổi mới, bước đầu bắt kịp yêu cầu của tình hình mới. Qua đó đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Hơn 10.000 sản phẩm Pate Minh Chay được bán online
Nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế giai đoạn 2015- 2020

Báo cáo của Huyện ủy Sóc Sơn về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) cho thấy, trong 5 năm qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được huyện coi là nhiệm vụ then chốt bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xā hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Cụ thể, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã đi vào chiều sâu. Huyện đã ban hành Đề án số 01-ĐA/HU ngày 05/4/2016 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020”, quá trình triển khai đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận… của Trung ương Đảng và cấp ủy các cấp được đẩy mạnh, hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Theo đó, có gần 156.000 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học nghị quyết, đạt tỷ lệ 88% (nhiệm kỳ trước là 133.900 lượt cán bộ, đảng viên, tỷ lệ 87%).

Huyện đã triển khai có chất lượng chương trình bồi dưỡng chính trị hè đến 24.000 lượt giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn. Thông qua việc xây dựng kế hoạch cá nhân tu dưỡng, rèn luyện hàng năm và ghi sổ đảng viên tiêu biểu, bước đầu đã kịp thời ghi nhận, động viên, từ đó góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trên nguyên tắc, dân chủ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với phương châm “Chủ động, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt”, Đảng bộ huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, phát huy tiềm năng, thế mạnh, vượt lên những khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị.

Đặc biệt là đổi mới mạnh mẽ tác phong, lề lối làm việc, đề cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy, trước hết là người đứng đầu. Tăng cường nắm bắt, sâu sát cơ sở, kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn ngừa vi phạm, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp, nổi cộm phát sinh và chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp, nổi cộm gây bức xúc trong nhân dân.

Chủ động, sáng tạo trông tác xây dựng Đảng
Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, công tác xây dựng Đảng ở huyện Sóc Sơn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Thường trực Huyện ủy đã chủ động đối thoại định kỳ và đột xuất khi có các vụ việc phức tạp phát sinh để kịp thời giải đáp các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị và nhân dân, qua đó ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Huyện đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ khó, phát sinh đột xuất trong công tác giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, nông thôn mới, môi trường...

Bên cạnh đó, công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình số 01-CTr/HU của Huyện ủy về “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội”... qua đó thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả vượt chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và đoàn thể Nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”, huyện đã thành lập được 28 chi bộ với 168 đảng viên; 98 tổ chức công đoàn với 4.636 đoàn viên; 16 tổ chức đoàn thanh niên với 962 đoàn viên; 3 tổ chức hội phụ nữ với 112 hội viên.

Huyện ủy đã thực hiện nghiêm túc việc tinh gọn bộ máy tổ chức, tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách. Huyện đã kiện toàn, sắp xếp 17 đơn vị hành chính sự nghiệp xuống còn 9 đơn vị; sáp nhập 30 thôn, tổ dân phố để thành lập 14 thôn, tổ dân phố mới; sắp xếp từ 827 xuống còn 591cán bộ không chuyên trách xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố. Việc sắp xếp, kiêm nhiệm đã góp phần tích cực vào việc tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi ngân sách và tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giảm bớt khâu trung gian, đẩy nhanh việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Ngoài ra, để đẩy mạnh đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và được thực hiện đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch trên tất cả các khâu: Công tác đào tạo, công tác quy hoạch, công tác luân chuyển...

Bên cạnh đó, công tác dân vận có nhiều đổi mới, nội dung phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở và có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc. Toàn huyện đã tổ chức 487 hội nghị đối thoại với 2.435 ý kiến được cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp thu và trả lời. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đã mang lại hiệu quả thiết thực, với 1.069 mô hình, điển hình được công nhận và phát huy, nhân rộng ở các cấp.

Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng được huyện mở rộng và tập trung chỉ đạo. Huyện ủy đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ đối với 100% các chi, Đảng bộ khối xã, thị trấn, 14 trường học và 14 đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp; chỉ đạo bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện quy chế, quy ước theo quy định; ban hành quy chế dân chủ trên nhiều lĩnh vực. Qua đó phát huy tối đa được quyền làm chủ của nhân dân.

Chia sẻ rõ hơn về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn (nhiệm kỳ 2015-2020) Phạm Quang Thanh cho biết, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI đã chú trọng xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm. Các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng theo chương trình, kế hoạch của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, trọng tâm là kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát theo chuyên đề.

Trong nhiệm kỳ, Huyện ủy đã kiểm tra 259 tổ chức đảng, 07 đảng viên; giám sát 14 tổ chức Đảng, 11 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra 34 tổ chức Đảng, 20 đảng viên, trong đó kiểm tra dấu hiệu vi phạm 7 tổ chức Đảng; giám sát 11 tổ chức Đảng, 29 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu trên các lĩnh vực: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tài chính, đầu tư, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, công tác tổ chức, cán bộ... Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã xử lý kỷ luật đối với 14 tổ chức Đảng và 387 đảng viên (tăng 9 tổ chức Đảng, 255 đảng viên so với nhiệm kỳ trước).

Qua công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp.

P.Ngân

Nguồn :