M
02/11/2020 18:28

Tổng Liên đoàn lấy ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng:

Cần có giải pháp xây dựng, phát triển giai cấp công nhân trong thời kỳ mới

(LĐTĐ) Chiều 2/11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong đó, chủ đề “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới” được nhiều đại biểu tập trung phân tích, đề xuất ý kiến với tinh thần tâm huyết, trách nhiệm cao.

Cần có chính sách đồng bộ, quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng Tập trung sửa đổi 3 quyết định về tài chính công đoàn

Dự, chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận trung ương; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cần có giải pháp xây dựng, phát triển giai cấp công nhân trong thời kỳ mới
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII phát biểu tại Hội nghị

Thể hiện trách nhiệm với Đảng, với người lao động và đất nước

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định: Trong mỗi kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong đó có đội ngũ công nhân, viên chức, lao động luôn đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đất nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn. Đáp ứng kỳ vọng đó, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học với nội dung toàn diện và sâu sắc, có nhiều điểm mới.

Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn và từng bước được hiện thực hóa. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Đi cùng với sự phát triển của đất nước, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp trực tiếp, quan trọng vào những thành tựu phát triển của đất nước.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, giai đoạn 5 năm tới, đất nước ta sẽ hội nhập quốc tế sâu hơn, rộng hơn, phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới trong đó có các tiêu chuẩn quốc tế về lao động. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc sẽ tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tác động sâu sắc đến việc làm, đời sống, an sinh xã hội của các tầng lớp nhân dân nhất là người lao động, đặt ra những vấn đề mới trong tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua chính đảng vô sản, giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa như tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Cần có giải pháp xây dựng, phát triển giai cấp công nhân trong thời kỳ mới
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

“Là tổ chức đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tổ chức giữ vai trò quan trọng trực tiếp trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân, Hội nghị hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn mà trước hết là các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch đối với Đảng, với giai cấp công nhân, với người lao động và đất nước”, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, các đồng chí là Ủy viên, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đã tập trung làm rõ các nhóm nội dung liên quan đến chủ đề “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới” được trình bày trong các dự thảo Văn kiện với 3 chủ đề chính: Xây dựng giai cấp công nhân 35 năm đổi mới vừa qua và xác định nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, tầm nhìn 20-30 năm tới; bổ sung, hoàn thiện chế độ chính sách bảo đảm việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phúc lợi xã hội cho giai cấp công nhân; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn trong điều kiện hiện nay.

Cần quan tâm xây dựng giai cấp công nhân đáp ứng tình hình mới

Góp ý tại Hội nghị, GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận trung ương kiến nghị: Các văn kiện Đại hội cần quán triệt và thể hiện đậm nét hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân, Công đoàn và tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa IX) về xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, trong nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, cần nhấn mạnh yêu cầu giữ vững và phát huy bản chất giai cấp công nhân; xây dựng tư tưởng, lập trường, đạo đức, ý thức tổ chức, kỷ luật của giai cấp công nhân; chú trọng bồi dưỡng kết nạp những công nhân ưu tú vào Đảng; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí thành cán bộ chủ chốt các cấp…

Cần có giải pháp xây dựng, phát triển giai cấp công nhân trong thời kỳ mới
GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận trung ương phát biểu góp ý vào văn kiện

Bày tỏ quan điểm Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng cần bổ sung nhận xét, đánh giá, giải pháp xây dựng, phát triển giai cấp công nhân để đáp ứng tình hình mới, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập Báo Lao Động đề nghị: Thực tế khảo sát của báo Lao Động cho thấy, trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp FDI, ngoài tổ chức Công đoàn không có tổ chức chính trị- xã hội nào khác, nên chăng cần có đánh giá về vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn trong xây dựng, phát triển Đảng viên, cơ sở Đảng tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp FDI… để đáp ứng tình hình mới.

Nhấn mạnh cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong thời kỳ mới, đồng chí Đặng Ngọc Tùng – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, Đảng ta phải quan tâm xây dựng giai cấp công nhân, phải thực hiện thật tốt những nhiệm vụ và giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Cụ thể: Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, hoàn thiện, phát triển lý luận về giai cấp công nhân trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Qua đó cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để đề ra chủ trương, giải pháp xây dựng giai cấp công nhân phát triển toàn diện trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo tay nghề, bồi dưỡng ý thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, am hiểu và chấp hành tốt luật pháp, từng bước trí thức hóa giai cấp công nhân. Đồng thời, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong xây dựng giai cấp công nhân...

Cần có giải pháp xây dựng, phát triển giai cấp công nhân trong thời kỳ mới
Đồng chí Đặng Ngọc Tùng – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam góp ý vào văn kiện

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và sâu sắc của các đại biểu dự Hội nghị, đóng góp cho Đảng, tập trung vào các nhóm vấn đề như: Đề nghị văn kiện phải thể hiện sâu sắc hơn quan điểm về giai cấp công nhân; nghiên cứu, bổ sung thêm về giai cấp công nhân trong xây dựng Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; làm sao để phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn (thực hiện chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội… cho đoàn viên, người lao động); đề nghị Đảng tiếp tục nghiên cứu về lý luận, thực tiễn về giai cấp công nhân trong hội nhập kinh tế sâu rộng, đặc biệt khi Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới…

Theo đồng chí Trương Thị Mai, Tiểu ban văn kiện sẽ tổng hợp, tiếp thu các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện trên tinh thần đảm bảo phù hợp với cương lĩnh, quan điểm của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân, đảm bảo có tính kế thừa, đổi mới.

Về vai trò của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Công đoàn cần phải làm tốt hơn vai trò đại diện của người lao động, để tổ chức Công đoàn luôn là sự lựa chọn đầu tiên của đoàn viên, người lao động; làm tốt vai trò cầu nối quan trọng giữa Đảng - người lao động (Công đoàn đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đến với người lao động; và đưa tâm tư, nguyện vọng của người lao động đến với Đảng); Công đoàn cần phải thay đổi phương thức, đổi mới nội dung hoạt động để thu hút, tập hợp đông đảo người lao động đến với tổ chức Công đoàn.

Được sự nhất trí của Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức 3 Hội nghị góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trước đó, ngày 23/10 đã diễn ra Hội nghị lấy ý kiến cán bộ chủ chốt Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương khu vực miền Nam với chủ đề: “Đổi mới chính sách đối với người lao động trong quá trình đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh”; ngày 26/10 đã diễn ra Hội nghị cán bộ chủ chốt Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương khu vực miền Bắc, với chủ đề “Đổi mới tổ chức và hoạt động, phát huy vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị Việt Nam”.

Từ ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, người lao động qua các cấp công đoàn và các hội nghị trên, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổng hợp, hoàn thiện văn bản góp ý chính thức gửi Trung ương, thể hiện trách nhiệm, tiếng nói của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, của tổ chức Công đoàn đối với Đảng và đất nước.

Bảo Duy

Nguồn :