M
03/05/2021 21:57

6.220 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

(LĐTĐ) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, theo kết quả tổng hợp danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố ở 63/63 tỉnh, thành phố gửi về, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 là 6.220 người.

Hà Nội: 160 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn

Về cơ cấu kết hợp, người ứng cử là phụ nữ có 2.542 người, chiếm tỷ lệ 40,90% (Quốc hội khóa XIV cả nước là 2.427 người, tỷ lệ 37,04%); người ứng cử là người dân tộc thiểu số có 1.150 người, tỷ lệ 18,5% (Khóa XIV cả nước là 1.003 người, tỷ lệ 15,31%); người ứng cử là người trẻ tuổi có 1.982 người, tỷ lệ 31,9% (Khóa XIV cả nước là 1.253 người, tỷ lệ 19,12%); người ứng cử là người ngoài Đảng có 750 người, tỷ lệ 12,1% (Khóa XIV cả nước là 758 người, tỉ lệ 11,57%).

6.220 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Về người tự ứng cử, theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố, có 17 người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (tỷ lệ 0,27%) trong danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Theo đánh giá, nhìn chung, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất theo quy định của pháp luật để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Do có sự chuẩn bị chu đáo của Mặt trận và sự phối hợp đồng bộ với các cơ quan, tổ chức có liên quan, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ ba, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn.

B.D

Nguồn :