M
16/03/2021 15:42

Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn

(LĐTĐ) Một trong những yêu cầu được đặt ra tại kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 là phải giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Chuẩn bị thật tốt công tác bầu cử Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội giới thiệu nhân sự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được xác định là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo đó, một trong những yêu cầu quan trọng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng đặt ra với các cấp uỷ, các tổ chức đảng trong Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đó là cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ.

Cụ thể, Chỉ thị số 45-CT/TW nhấn mạnh đến vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong công tác lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ.

Đặc biệt, cần gắn kết quả nhân sự của Đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

Chỉ thị cũng đặt ra yêu cầu: Phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Phấn đấu bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và đạt tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Trao đổi với báo chí về yêu cầu này, ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng: “Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho nhân dân, được nhân dân bầu và là đại diện cho cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước. Do đó, trong công tác cán bộ, trọng tâm là tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu Quốc hội luôn được quan tâm, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội phải được xem trọng hơn nhiều so với cơ cấu. Đây cũng là yếu tố then chốt cho thành công của mỗi cuộc bầu cử”.

Đề cao vai trò của cấp ủy

Một trong những yêu cầu quan trọng cũng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng đặt ra trong kỳ bầu cử tới đây là việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải bảo đảm theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền.

Các cấp uỷ đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

Trao đổi về yêu cầu này tại hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tại các cơ quan, đơn vị có người tham gia ứng cử. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV của Thành phố Hà Nội được phân bổ là 29 đại biểu và sẽ có 59 người được giới thiệu tham gia ứng cử.

Khẳng định không có chuyện “quân xanh, quân đỏ” trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, bà Nguyễn Lan Hương đề nghị các đơn vị cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Thành phố dựa trên tinh thần đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, đảm bảo sự bình đẳng của tất cả các ứng cử viên, qua đó góp phần vào thành công của công tác bầu cử.

* Tại Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Quốc hội đã quyết nghị ngày bầu cử là ngày Chủ Nhật, ngày 23/5/2021.

* Tại Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/1/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV, tổng số đại biểu là 500 người.

- Số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội ở trung ương và địa phương:

+ Số lượng đại biểu ở cơ quan trung ương là 207 đại biểu (41,4%); trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: 29 đại biểu (5,8%);

+ Số lượng đại biểu ở địa phương là 293 đại biểu (58,6%); trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 9 đại biểu (1,8%); Công đoàn 6 đại biểu (1,2%); Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 5 đại biểu (1,0%); Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 7 đại biểu (1,4%); Hội Nông dân Việt Nam 5 đại biểu (1,0%); Hội Cựu chiến binh Việt Nam 3 đại biểu (0,6%).

B.Duy

Nguồn :