M
11/02/2021 09:55

5 bài học và 6 nhiệm vụ của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong phát triển kinh tế

(LĐTĐ) Ngành Kế hoạch và đầu tư đã chỉ ra 5 bài học kinh nghiệm và 6 nhiệm vụ nổi bật toàn ngành phải làm để đáp ứng đúng với vị trí, vai trò trong phát triển chung của nền kinh tế tại Hội nghị trực tuyến ngành Kế hoạch và Đầu tư đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ trong giai đoạn 2016 – 2020 Triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021 Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đồng hành với Hà Nội tháo gỡ các “ách tắc” để hoàn thành mục tiêu kép

Báo cáo ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2015 - 2020 đã nêu rõ 5 bài học kinh nghiệm mà ngành cần nắm bắt để có thể thực hiện tốt hơn nữa vai trò, chức trách của người tham mưu, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước.

Thứ nhất, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để giúp chúng ta xác định đúng vấn đề cần nghiên cứu, tham mưu.

5 bài học và 6 nhiệm vụ của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong phát triển kinh tế
Hội nghị trực tuyến ngành Kế hoạch và Đầu tư đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. (Ảnh: MPI)

Thứ hai, theo dõi sát tình hình, biến động trong nước và quốc tế, có ảnh hưởng trực tiếp đến các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội để kịp thời đưa ra những phân tích, dự báo làm cơ sở cho công tác nghiên cứu, hoạch định và tham mưu chính sách. Trong năm 2020, nhờ làm tốt công tác theo dõi chặt chẽ diễn biến đại dịch Covid-19 và tình hình kinh tế - xã hội, ngành đã tham mưu kịp thời cho Đảng và Nhà nước ban hành nhiều giải pháp chính xác và hiệu quả để ứng phó với dịch bệnh, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế.

Thứ ba, tư tưởng đổi mới, sáng tạo, tư duy phát triển, có tầm nhìn là những phẩm chất thiết yếu của một người cán bộ kế hoạch đầu tư giỏi. Để hoạch định chính sách cần có tư duy đi trước của người dẫn đường, luôn tiên phong tìm những hướng đi mới, phương pháp mới, cách làm mới để có thể đem lại hiệu quả cao nhất. Tư duy phát triển và tầm nhìn còn giúp cho ngành kế hoạch và đầu tư tham mưu được những chính sách mang tính toàn diện và lâu dài, tránh được tầm nhìn ngắn hạn và phiến diện.

Thứ tư, để tham mưu tốt còn cần có bản lĩnh, có tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, dám nghĩ dám làm, có nhiệt huyết với công tác kế hoạch và đầu tư. Những cái mới, sáng tạo, đột phá thường tạo ra những quan điểm trái chiều, chống lại từ những người bảo thủ, trì trệ, ngại đổi mới. Để có thể đưa sáng tạo, đổi mới vào cuộc sống chúng ta cần kiên định bảo vệ, chứng minh tính đúng đắn và hiệu quả của đổi mới, sáng tạo.

Thứ năm, luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng ưu tiên phục vụ. Chính sách muốn trúng, hiệu quả và khả thi phải được xây dựng theo hướng lấy nhân dân, doanh nghiệp, đối tượng hưởng lợi làm trung tâm. Chúng ta đã chứng kiến nhiều chính sách không triển khai thực hiện được hoặc hiệu quả không được như kỳ vọng do được thiết kế theo tư duy chủ quan của người hoạch định, không bám sát thực tiễn, không đứng trên giác độ của người thụ hưởng chính sách.

Trong năm 2021 và những năm tới, ngành Kế hoạch và Đầu tư cần tập trung, thực hiện 6 nhiệm vụ chủ yếu để thúc đẩy phát triển kinh tế. Cụ thể, cần một tư duy mới, cách tiếp cận mới, nhanh chóng theo hướng tích cực, theo kịp xu thế thời đại. Phải thay đổi tư duy quản lý từ chủ yếu là kiểm soát, cho phép (tiền kiểm) sang chủ yếu phục vụ thúc đẩy phát triển (hậu kiểm).

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; đồng thờ đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; phát triển kinh tế biển, đô thị lớn; tăng cường liên kết vùng; xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ. Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các vấn đề xã hội, tích cực thực hiện các hoạt động chia sẻ, hỗ trợ cộng đồng để vừa duy trì được truyền thống nhân văn của con người ngành Kế hoạch và Đầu tư, vừa thấu hiểu hơn các đối tượng chính sách, gần gũi hơn với nhân dân, từ đó bảo đảm được sự hiệu quả, công bằng trong thiết kế, xây dựng và thực thi chính sách.

Lương Hằng

Nguồn :