M
24/02/2021 21:01

1.076 người được phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Đến hết ngày 17/2/2021, tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV. Kết quả, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội ở 63 tỉnh, thành phố là 1.076 người.

16 mốc thời gian quan trọng trong công tác bầu cử 9 nội dung cơ bản trong thực hiện kiểm tra, giám sát bầu cử Trong công tác bầu cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có 5 quyền và trách nhiệm quan trọng

Tại Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức ngày 23/2, ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: Ở Trung ương, ngày 4/2/2021, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

1.076 người được phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về cơ bản đã nhất trí với dự kiến cơ cấu, thành phần số lượng như tại Nghị quyết số 1193/NQ-UBTVQH14, ngày 23/1/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng người của tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bên cạnh đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kiến nghị Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội một số vấn đề như: Giữ nguyên số lượng đại biểu khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên như số lượng đại biểu của khóa XIV nhằm bảo đảm và phát huy vai trò đại diện của Nhân dân trong Quốc hội, phù hợp với xu hướng ngày càng mở rộng về tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát huy vai trò và quyền làm chủ của Nhân dân.

Đồng thời đề nghị tăng thêm tỷ lệ đại biểu là người ngoài Đảng so với dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bảo đảm sự phù hợp giữa số lượng đảng viên và người ngoài Đảng; đề nghị quan tâm lãnh đạo để bảo đảm số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có ít nhất 35% trên tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội; đề nghị quan tâm đến cơ cấu đại biểu Quốc hội đại diện cho khối doanh nghiệp, trí thức, nhà khoa học, đây là những lĩnh vực quan trọng trong thời kỳ hội nhập và phát triển; đề nghị tăng số lượng đại biểu dân tộc thiểu số có người được ứng cử đại biểu Quốc hội so với dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Theo kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cả trung ương và địa phương) là 1.076 người; đạt tỷ lệ bình quân là 2,15 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu (tỷ lệ này của kỳ bầu cử Quốc hội khóa XIV là 2,04 lần; Quốc hội khóa XIII là 2,20 lần; Quốc hội khóa XII là 2,23 lần). Một số nơi có tỷ lệ cao nhưng một số nơi tỷ lệ khá thấp.

Ở địa phương, theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, đến hết ngày 17/2/2021, tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV. Nhìn chung, việc tổ chức các hội nghị hiệp thương diễn ra dân chủ, đúng luật. Đa số các địa phương nhất trí với dự kiến phân bổ của Ủy ban thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng người của địa phương mình được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Về số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội thuộc khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận, ở Trung ương có 29 người, ở địa phương là 41 người.

Như vậy, kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, khối Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên từ Trung ương đến địa phương có 70 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong đó có 11 người thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 2 người là cá nhân tiêu biểu và 57 người thuộc các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Bảo Duy

Nguồn :