M
16:08 | 11/09/2018

Triển khai hoạt động sở hữu trí tuệ trong các cơ sở giáo dục đại học

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành văn bản số 4059/BGDĐT-KHCNMT về việc hướng dẫn triển khai hoạt động sở hữu trí tuệ trong các cơ sở giáo dục đại học nhằm khuyến khích hoạt động sáng tạo, thúc đẩy quá trình khai thác, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ tài sản trí tuệ của cá nhân, tập thể và của chính cơ sở giáo dục đại học.  

trien khai hoat dong so huu tri tue trong cac co so giao duc dai hoc Liên kết, sáp nhập các trường đại học: Xu hướng tất yếu
trien khai hoat dong so huu tri tue trong cac co so giao duc dai hoc Đại học đa lĩnh vực: “Quả đấm thép” của giáo dục đại học Việt Nam
trien khai hoat dong so huu tri tue trong cac co so giao duc dai hoc Quy định sử dụng trang thông tin điện tử ở trường đại học, cao đẳng

Theo văn bản, Bộ GD&ĐT đề nghị cơ sở giáo dục đại học thành lập, kiện toàn bộ phận chuyên trách quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ theo quy định. Bộ phận chuyên trách giúp cho Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học thực hiện có hiệu quả các nội dung về hoạt động sở hữu trí tuệ; đồng thời tham mưu xây dựng và ban hành các quy định về sở hữu trí tuệ và các cơ chế khuyến khích cán bộ, nhân viên, giảng viên, người học và các chủ thể khác tham gia vào các hoạt động về quyền sở hữu trí tuệ và thi hành quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học.

trien khai hoat dong so huu tri tue trong cac co so giao duc dai hoc
Bộ GD&ĐT đề nghị cơ sở giáo dục đại học đẩy mạnh xây dựng và triển khai Kế hoạch hoạt động sở hữu trí tuệ. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng đề nghị cơ sở giáo dục đại học xây dựng, hoàn thiện quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ theo Luật, Nghị định và các quy định hiện hành về sở hữu trí tuệ.

Đẩy mạnh xây dựng và triển khai Kế hoạch hoạt động sở hữu trí tuệ, trong đó tập trung vào một số nội dung cơ bản: Mục tiêu hoạt động sở hữu trí tuệ; các tài sản trí tuệ được phát sinh; hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chính sách, pháp luật quốc gia và quốc tế về sở hữu trí tuệ; hoạt động thông tin sở hữu trí tuệ; hoạt động tư vấn, hỗ trợ việc xác lập và bảo vệ quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ của cơ sở giáo dục đại học; hoạt động tiếp nhận khai báo, đánh giá sơ bộ khả năng bảo hộ và tiềm năng thương mại các tài sản trí tuệ; xây dựng các chương trình hỗ trợ phát triển hoạt động sáng tạo nhằm tạo ra tài sản trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học; kiểm tra việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ, thực hiện nghiêm túc hoạt động đánh giá và khai thác tài sản trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học...

Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát các hoạt động sở hữu trí tuệ của đơn vị.

Hàng năm, các cơ sở giáo dục đạo học sơ kết, đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động sở hữu trí tuệ; đồng thời kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền về nội dung hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động sở hữu trí tuệ.

Nguồn :