M
08:03 | 13/10/2018

Thị xã Sơn Tây chú trọng thực hiện cải cách hành chính

(LĐTĐ) Mới đây, Ban chỉ đạo cải cách hành chính thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy gắn với thực hiện Chương trình chuyên đề số 03-CTr/TU của Thị ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020”. Theo đó, thực hiện Chương trình 08 của Thành ủy và Chương trình chuyên đề số 03 của Thị ủy, trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của thị xã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.  

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ
Tiếp tục cải cách hành chính để phục vụ người dân
Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Theo đó, thị xã đã xây dựng được quy chế về tổ chức hoạt động của bộ phận một cửa; các cơ quan chuyên môn thị xã và UBND các xã, phường đều nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tổ chức, công dân theo quy định.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông” của UBND thị xã và nhiều xã, phường hoạt động đi vào nề nếp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được tăng cường. Thị xã thực hiện công khai 295 TTHC thuộc 11 lĩnh vực quản lý. Các xã, phường công khai 158 TTHC, trong đó có 8 TTHC được thực hiện dịch vụ công mức độ 3.

Kết quả, trong 3 năm qua, UBND thị xã tiếp nhận 12.341 hồ sơ, đã giải quyết 12.018 hồ sơ, trong đó đúng hạn 11.808 hồ sơ (đạt tỷ lệ 98,2%). Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn tại các xã, phường đạt 99,8%.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích đẩy mạnh cải cách hành chính. Ảnh: P.Thanh

Các hồ sơ quá hạn chủ yếu do công chức kích trả chậm trên phần mềm. Bên cạnh đó, công tác cải cách thể chế hành chính được quan tâm; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày một nâng cao. Đặc biệt, lề lối, tác phong làm việc được đổi mới, ý thức thực hiện chức trách nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ được nâng lên; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng, luân chuyển cán bộ được chú trọng.

Theo tìm hiểu, trong thời gian tới các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã, phường trực thuộc Sơn Tây sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong thực thi công vụ, tiếp nhận giải quyết TTHC;

Bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với cơ cấu vị trí việc làm của từng đơn vị và năng lực chuyên môn; tăng cường ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC từ thị xã đến các xã, phường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các TTHC, đẩy mạnh ứng dụng CCTT trong hoạt động của các cơ quan. Qua đó tạo môi trường hành chính thông thoáng, hiện đại cho tổ chức, cá nhân đến làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn.

Được biết, đã có 35 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong 3 năm thực hiện Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy gắn với thực hiện Chương trình chuyên đề số 03-CTr/TU của Thị ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức” được UBND thị xã khen thưởng.

Phan Thanh

Nguồn :