M
13:29 | 30/01/2018

Tạo điều kiện cho việc triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý

Đầu tháng 1/2018, Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành  Nghị định số 144/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý (TGPL); Thông tư số 08/2017/TT-BTP quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động TGPL.

tin nhap 20180130103920 Tổ chức, hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước: Đổi mới để phát triển
tin nhap 20180130103920 Cần xã hội hóa công tác trợ giúp pháp lý

Trước đó, ngày 15/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật này. Nghị định gồm 22 điều, quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL về: Điều kiện khó khăn về tài chính của người được TGPL; Tổ chức và hoạt động của Trung tâm TGPL nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm TGPL nhà nước; Chế độ, chính sách đối với Trợ giúp viên pháp lý và thù lao, bồi dưỡng, chi phí thực hiện vụ việc TGPL cho người thực hiện TGPL; Thủ tục thanh toán vụ việc TGPL; Thủ tục cấp, thu hồi và cấp lại thẻ cộng tác viên TGPL.

tin nhap 20180130103920
ảnh minh họa

Theo Nghị định, người được TGPL có khó khăn về tài chính quy định tại khoản 7 Điều 7 Luật TGPL là người thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật. Đối với việc thành lập chi nhánh, Nghị định quy định chặt chẽ theo hướng việc thành lập phải căn cứ các điều kiện về thành lập Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp theo quy định của Luật TGPL và dựa vào nhu cầu TGPL dài hạn của người dân tại nơi dự kiến thành lập, phải có Trợ giúp viên pháp lý làm việc thường xuyên, có cơ sở vật chất, bảo đảm sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước.

Nghị định cũng quy định cụ thể việc xác định các huyện ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và giao thông không thuận tiện đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước để các địa phương có cơ sở áp dụng.

Trước đó, ngày 15/11/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng đã ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BTP quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động TGPL. Thông tư gồm 36 điều quy định chi tiết 03 vấn đề được Luật giao: Về hợp đồng thực hiện TGPL; Trình tự, thủ tục đăng ký tham gia thực hiện TGPL; Việc tập sự, kiểm tra kết quả tập sự TGPL và mẫu Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự TGPL; đồng thời hướng dẫn 02 nội dung: (1) Giấy tờ chứng minh người thuộc diện TGPL và (2) Mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động nghiệp vụ TGPL.

Như vậy, các văn bản quy định chi tiết Luật TGPL (sửa đổi) cho đến nay đã được ban hành đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện cho việc triển khai thi hành Luật TGPL (có hiệu lực từ 1/1/2018).

Nguồn :