M
09:15 | 14/02/2017

Phát triển kinh tế xanh

Để trở thành một Thủ đô xanh, sạch, đẹp, Hà Nội đã và đang nỗ lực thực hiện các chương trình, biện pháp bảo vệ môi trường, tạo cho người dân có cuộc sống trong lành.

phat trien kinh te xanh Phát triển kinh tế phải đi đôi với an sinh xã hội
phat trien kinh te xanh Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững

Các hồ đã sạch

Sau khi Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống, Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên triển khai rất quyết liệt.

Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, tự giác chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; hướng dẫn tổ, thôn, xóm có làng nghề xây dựng hương ước, quy ước gắn với bảo vệ môi trường, công tác thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh; xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất hoạt động dưới danh nghĩa làng nghề để gia công, sản xuất các sản phẩm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

phat trien kinh te xanh
TP chú trọng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, Thành phố đã chỉ đạo thực hiện thành công công tác xã hội hóa về môi trường. Đến nay, phần lớn công tác thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường của Thành phố là do các đơn vị ngoài nhà nước đảm nhận (Tỷ lệ thu gom vận chuyển rác trong ngày của toàn Thành phố đạt trên 90%).

Cùng với đó, Thành phố đã hoàn thiện việc thử nghiệm xử lý ô nhiễm 12 hồ trong nội thành và đang tiếp tục triển khai xử lý cải tạo môi trường đối với 45 hồ theo phương thức xã hội hóa. Thành phố cũng rất tích cực triển khai Đề án “Quản lý bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai lưu vực sông Nhuệ” và xử lý ô nhiễm môi trường sông Tô Lịch.

Việc bố trí kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường được Thành phố thường xuyên quan tâm. Hằng năm, Thành phố ưu tiên bố trí cao hơn mức quy định 1% tổng chi ngân sách cho nhiệm vụ này. Đến nay, tổng kinh phí dành cho sự nghiệp môi trường đã đạt trên 3,8% tổng chi ngân sách Thành phố. Ngoài ra, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã đã chủ động cân đối, bố trí chi cho công tác quản lý và các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần đảm bảo cho công tác bảo vệ môi trường được triển khai thuận lợi...

Hướng tới phát triển bền vững

Với hệ thống giải pháp đồng bộ và nỗ lực hành động cụ thể như trên, thủ đô Hà Nội đã xác định, bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là nội dung của quá trình phát triển bền vững.

Không những thế, đến nay, 10/10 khu công nghiệp đã xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung; 26/43 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung, trong đó, 13 trạm đã đi vào hoạt động, các cụm còn lại đang tiếp tục thực hiện đầu tư. Đối với hoạt động thu gom chất thải rắn, trung bình, trên địa bàn thành phố phát sinh 6.500 tấn/ngày, trong đó, khu vực nội thành hơn 4.200 tấn/ ngày, tỷ lệ thu gom, xử lý đạt 98%; còn khu vực ngoại thành, tỷ lệ thu gom rác thải đạt 90%.

Thành phố cũng đã tiến hành điều tra, khảo sát tại 12 làng nghề gồm 8 làng nghề ô nhiễm môi trường cần phải xử lý ô nhiễm. Trên cơ sở đó, đã lựa chọn làng nghề cơ kim khí Rùa Hạ, xã Thanh Thùy và làng nghề cơ kim khí Rùa Thượng, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai để thí điểm đầu tư hệ thống xử lý nước thải làng nghề có công suất dự kiến 1.000m3/ngày đêm với công nghệ hóa lý kết hợp sinh hóa được xây kín có khử mùi đạt tiêu chuẩn cột B Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp...

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết của Chính phủ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, Hà Nội đã có nhiều giải pháp như xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện với môi trường trên cơ sở đổi mới tư duy, cách làm. Trong đó coi ý thức trách nhiệm với thiên nhiên là lựa chọn thông minh bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đặc biệt, Thành phố đang xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về phí, lệ phí môi trường; cơ chế hỗ trợ, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia xử lý môi trường; hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý môi trường của Thành phố, chú ý đến việc phân cấp và phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể; coi trọng việc phát động phong trào bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân...

Nguyễn Công

Nguồn :