M
14:09 | 03/04/2018

Phải lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

Tại hội nghị giao ban mới đây của Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) thành phố Hà Nội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung Ương đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện QCDC Thành phố đã nhấn mạnh: Tới đây, mỗi tổ chức đoàn thể phải nhận một “điểm nóng” trên địa bàn quản lý để vận động, giải quyết trên tinh thần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến đóng góp của nhân dân.

phai lang nghe tam tu nguyen vong cua nhan dan Truyền đạt trung thực nguyện vọng của nhân dân
phai lang nghe tam tu nguyen vong cua nhan dan Cán bộ phải kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

Trong quý I/2018, Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ các nội dung về thực hiện QCDC theo chương trình công tác đã đề ra, gắn với chủ đề công tác “Năm dân vận chính quyền 2018” và “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”.

phai lang nghe tam tu nguyen vong cua nhan dan
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.

Ban Chỉ đạo các cấp cũng được củng cố, kiện toàn kịp thời; ban hành kế hoạch kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Đa số các cơ sở đã chủ động rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy ước; gắn việc thực hiện QCDC với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy tắc ứng xử nơi công cộng và trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội.

Việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn thành phố đã được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo tích cực, phát huy quyền dân chủ của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội. Vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường; tích cực tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương và thành phố về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Đánh giá cao hoạt động của Ban chỉ đạo từ thành phố đến cơ sở, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trường ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện QCDC Thành phố cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho rằng, trong quý II/2018, Ban Chỉ đạo cần triển khai có hiệu quả một số nội dung quan trọng như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; gắn việc thực hiện QCDC với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Đồng thời, Ban chỉ đạo cũng phải đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai Kế hoạch số 84-KH/TU của Thành ủy về Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30 CT/TƯ, ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Cùng với đó, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng đồng ý với việc thành lập các đoàn kiểm tra thực hiện QCDC đến từng xã, phường, quận, huyện chưa được khảo sát thực tế, từ đó có những đánh giá, kiến nghị, đề xuất cụ thể với Ban Chỉ đạo Thành phố.

Bên cạnh đó, Trưởng ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện QCDC Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố, thực hiện tốt Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 4/7/2017 của Thành ủy “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý, tới đây các thành viên Ban Chỉ đạo cần triển khai các hoạt động theo hướng đi vào thực chất, tránh hình thức. Mỗi tổ chức đoàn thể phải nhận một “điểm nóng” trên địa bàn quản lý để vận động, giải quyết trên tinh thần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến đóng góp của nhân dân. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cần nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ quý II và năm 2018.

Nguyễn Công

Nguồn :