M
17:03 | 30/06/2018

Thanh Hóa:

Gần 29 tỷ đồng dự toán kinh phí thực hiên tinh giản biên chế cho 214 người

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định tinh giản biên chế đợt 2 năm 2018 đối với 214 người, với dự toán tổng kinh phí thực hiện gần 29 tỷ đồng.

tin nhap 20180630164842 Rà soát, hoàn thiện thể chế về quản lý cán bộ công chức, viên chức
tin nhap 20180630164842 Biên chế công chức hành chính năm 2018 giảm hơn 4.000 người

Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định về việc phê duyệt số lượng tinh giản biên chế đợt 2 năm 2018 đối với 214 người, trong đó: 51 người thuộc khối hành chính (cấp tỉnh 3 người; cấp huyện 8 người; cấp phường, xã 40 người); khối sự nghiệp công lập trong biên chế được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí là 159 người (cấp tỉnh 13 người, cấp huyện 146 người); khối đảng, đoàn thể 4 người.

tin nhap 20180630164842
UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Để thực hiện tinh giản biên chế đợt này, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự toán tổng kinh phí thực hiện là 28.935.842.000 đồng, cụ thể: Dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế cho 198 người nghỉ hưu trước tuổi là 26.642.301.000 đồng; cho thôi việc ngay đối với 16 người là 2.293.541.000 đồng. Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn cải cách tiền lương trong dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2018 và một phần của năm 2017 chuyển sang.

Tại quyết định nói trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao cho giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thị, thành thực hiện các thủ thủ tục tinh giản biên chế theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, giao Giám đốc sở Nội vụ, sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện và báo cáo quyết toán kinh phí theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.

Văn Cương

Nguồn :