M
09:41 | 11/12/2016

Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hệ thống CĐ Thủ đô

Mới đây, LĐLĐ Thành phố đã có công văn chỉ đạo các cấp CĐ Thủ đô đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016). 

day manh hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh trong he thong cd thu do Phụ nữ Thủ đô nỗ lực trong phong trào học tập và làm theo lời Bác
day manh hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh trong he thong cd thu do CNVCLĐ Thủ đô tích cực học tập và làm theo lời Bác
day manh hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh trong he thong cd thu do Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Theo đó, LĐLĐ Thành phố yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc phối hợp với các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền 3 nội dung, trong đó có tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong CNVCLĐ Thủ đô, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát động các phong trào thi đua yêu nước trong lao động, sản xuất, công tác và học tập, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CNVCLĐ.

Về hình thức tổ chức thực hiện, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp CĐ Thủ đô tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cấp CĐ Thủ đô cũng cần tuyên truyền tới CNVCLĐ về ý nghĩa lịch sử Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta bằng nhiều hình thức phong phú, đa đạng, sinh động,

Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh, để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch cá nhân và gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để CNVCLĐ noi theo, đồng thời chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động xây dựng kế hoạch cá nhân và tự giác thực hiện.

day manh hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh trong he thong cd thu do
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của CĐ ngành Công thương Hà Nội

Cùng với đó, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp CĐ Thủ đô tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở tất cả các đơn vị; xây dựng những điển hình tiên tiến, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ quan, công khai những nội dung phải công khai theo quy định, tạo sự đồng thuận và ý chí khắc phục khó khăn, hành động quyết liệt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đồng thời lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp CĐ Thủ đô tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hàng năm tổ chức sơ kết, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phạm Diệp

Nguồn :