M
27/10/2020 16:44

Triển khai phong trào xây dựng ''Trường học hạnh phúc'' một cách thiết thực

Hội thảo chuyên môn cấp thành phố với chủ đề “Trường học hạnh phúc” năm học 2020 - 2021 dự kiến sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức vào tháng 4/2021.

Góp phần xây dựng trường học hạnh phúc Xây dựng trường học hạnh phúc: Hiệu trưởng phải thay đổi Xây dựng trường học hạnh phúc: Tất cả cùng thay đổi và tiến bộ

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội vừa ban hành kế hoạch liên tịch số 3555/KHLT-SGDĐT-CĐN về tổ chức hội thảo chuyên môn với chủ đề “Trường học hạnh phúc” năm học 2020 - 2021.

Triển khai phong trào xây dựng ''Trường học hạnh phúc'' một cách thiết thực
Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh xây dựng “Trường học hạnh phúc” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để đổi mới, sáng tạo trong công tác, trong dạy và học. (Ảnh minh họa)

Mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai phong trào xây dựng “Trường học hạnh phúc” nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; đồng thời động viên cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động trong toàn Ngành thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để đổi mới, sáng tạo trong công tác, hoạt động dạy và học của nhà giáo và học sinh, tạo bước chuyển biến mới về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học tiếp tục cụ thể hóa nội dung xây dựng “Trường học hạnh phúc” cho phù hợp với mỗi trường, mỗi vùng, mỗi cấp học, bậc học và ngành học để thực hiện trong năm học 2021 - 2022 và các năm học tiếp theo. Qua đó mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động có ý thức và giải pháp để thường xuyên cải tiến, rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác, giảng dạy và giáo dục của mình; mỗi tập thể có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ, chủ động tiếp cận chủ trương, cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình triển khai đổi mới một cách hiệu quả.

Ngoài ra, các đơn vị, trường học cần triển khai phong trào xây dựng “Trường học hạnh phúc” một cách thiết thực, hiệu quả, hạn chế tính hình thức; chú ý lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành, trọng tâm là cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và xây dựng "Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”...

Theo kế hoạch, từ tháng 1/2021, các nhà trường sẽ tổ chức hội thảo cấp tổ chuyên môn, cấp trường và chọn ra mô hình "Trường học hạnh phúc" hiệu quả để tham gia báo cáo cấp cụm, cấp quận/huyện/thị xã vào tháng 2/2021. Sau đó, mỗi quận/huyện/thị xã chọn ra 3 mô hình, mỗi cụm chọn ra 2 mô hình để tham gia hội thảo cấp thành phố dự kiến diễn ra vào tháng 4/2021.

T.P

Nguồn :