Triển khai hiệu quả tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Thông qua các nguồn vốn vay tín dụng, các cấp, ngành huyện Thanh Trì (Hà Nội) nỗ lực giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện tự lực vươn lên. Nguồn vốn đã tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Để nông dân tiếp cận vốn tín dụng an toàn Chặn phá “bẫy” vay tiền núp bóng công nghệ Lãi suất "tín dụng đen" có nơi lên tới 1.000% Nhờ vốn tín dụng chính sách, hàng ngàn hộ nghèo vượt qua khó khăn

Báo cáo tại Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Thanh Trì, ông Nguyễn Hữu Thành - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện, cho biết: Trong 20 năm qua, các chương trình tín dụng CSXH của Trung ương đã được triển khai kịp thời, có hiệu quả đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn huyện.

Qua đó, từng bước khẳng định vai trò của tín dụng chính sách là công cụ, giải pháp quan trọng, có tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn phát triển của huyện trong giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội. Các chương trình tín dụng chính sách đã đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng chính sách, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho nhân dân, hạn chế tín dụng đen trên địa bàn.

Tổng doanh số cho vay trong 20 năm đạt 1.522,6 tỷ đồng; tổng doanh số thu nợ 20 năm đạt 1.084,9 tỷ đồng; tổng dư nợ đến ngày 15/6/2022 đạt 444,6 tỷ đồng, đạt 97,7% kế hoạch năm 2022, tăng 434,7 đồng so với năm 2003, tỉ lệ tăng trưởng bình quân năm 21%.

Triển khai hiệu quả tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách
Khen thưởng tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Thanh Trì

Trong 20 năm, Đảng và Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm đến tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, hàng năm đều bổ sung nguồn vốn cho vay. Tính đến 15/6/2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 445.993 triệu đồng, tăng 435.812 triệu đồng (gấp 44 lần) so với thời điểm Nghị định số 78/NĐ-CP được ban hành.

Tỷ lệ tăng trưởng nguồn vốn bình quân là 21%/năm, trong đó nguồn vốn cân đối từ Trung ương 252,7 tỷ đồng, chiếm 57% tổng nguồn vốn; nguồn vốn nhận ủy thác từ thành phố Hà Nội là 182,5 tỷ đồng, chiếm 41% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn nhận ủy thác tại huyện là 10,4 tỷ đồng, chiếm 2% tổng nguồn vốn.

Đặc biệt, từ khi Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH được ban hành, từ năm 2015, hàng năm Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đều đưa vào Nghị quyết Hội đồng nhân dân về việc bố trí bổ sung nguồn ngân sách huyện ủy thác qua Ngân hàng CSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Đến 15/6/2022, tổng nguồn vốn ngân sách huyện bổ sung quỹ cho vay của Ngân hàng CSXH huyện là 10,4 tỷ đồng, trung bình mỗi năm huyện bổ sung vốn cho Ngân hàng CSXH là 1,2 tỷ đồng.

Bên cạnh các nguồn vốn được Trung ương, Thành phố và huyện Thanh Trì chuyển, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cũng nỗ lực huy động nhận tiền gửi tiết kiệm từ các tổ chức, cá nhân và tiền gửi tiết kiệm từ các tổ viên vay vốn, để bổ sung nguồn vốn vay, giảm nguồn vốn trung ương chuyển về. Đến ngày 15/6/2022, nguồn huy động đạt 76,7 tỷ đồng, tăng 74,9 tỷ đồng so với ngày thành lập, tốc độ tăng trưởng bình quân 20%/năm.

20 năm qua, đồng vốn tín dụng tín dụng chính sách đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

Tính từ năm 2003 đến nay, thông qua các nguồn vốn vay tín dụng chính sách đã cùng các cấp, ngành ở địa phương nỗ lực giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện tự lực vươn lên, tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi cơ bản nhận thức từ việc cấp không, cho không sang vay vốn có hoàn trả, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng vốn. Nhờ vậy, đã giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện. Đến cuối năm 2021, số hộ nghèo trên địa bàn còn là 21 hộ, chiếm 0,02% số hộ trên địa bàn.

Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH Thành phố Phạm Thị Thu Huyền đề nghị, trong thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Thanh Trì tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về tín dụng CSXH; phát huy vai trò chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong tổ chức thực hiện tín dụng CSXH, nhất là vai trò của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã.

Đồng thời quan tâm dành nguồn lực cho hoạt động tín dụng CSXH, đưa việc bố trí ngân sách chuyển vốn ủy thác qua Ngân hàng CSXH huyện hằng năm để bổ sung nguồn vốn cho vay đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng chính sách trên địa bàn vào chương trình, kế hoạch của huyện. Cùng với đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác cho vay, chất lượng các tổ tiết kiệm và vay vốn, chất lượng hoạt động của các điểm giao dịch tại xã, thị trấn, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy trình, quy định…

Những kết quả đạt được trong 20 năm qua đã khẳng định vai trò của tín dụng CSXH đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thanh Trì. Là công cụ, giải pháp có tính căn cơ, lâu dài để Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi, phát triển kinh tế nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, nhấn mạnh: Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình tín dụng có vai trò quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân; bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng từng thời kỳ của huyện.

Trong thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện, các phòng, ban có liên quan, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp huyện, cấp xã, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi công khai, kịp thời để mọi tầng lớp nhân dân hiểu và các đối tượng chính sách được vay vốn, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của tín dụng CSXH đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của các cấp, các ngành và của toàn thể mọi tầng lớp nhân dân đối với hoạt động tín dụng CSXH.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Phạm Thị Thu Huyền - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH Thành phố, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác; các tập thể lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Thanh Trì trong triển khai tổ chức thực hiện tín dụng CSXH trên địa bàn.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

NSND Trung Hiếu: Đích đến của nền công nghiệp văn hoá chính là khán giả

NSND Trung Hiếu: Đích đến của nền công nghiệp văn hoá chính là khán giả

(LĐTĐ) Nêu ví dụ một số tác phẩm điện ảnh, sân khấu của các nước trên thế giới đã khiến vô vàn khán giả trầm trồ kinh ngạc về chất lượng ...
Đồng chí Mai Vy, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa nhận Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng

Đồng chí Mai Vy, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa nhận Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng

(LĐTĐ) Chiều 17/8, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đến nhà riêng, trao tặng Huy hiệu 85 ...
Đoàn đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô

Đoàn đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô

(LĐTĐ) Chiều 17/8, Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Viêng Chăn (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do đồng chí Đao Phet Aroune - ...
Thị trường tuyển dụng lao động sẽ sôi động với nhu cầu tìm kiếm việc làm cao

Thị trường tuyển dụng lao động sẽ sôi động với nhu cầu tìm kiếm việc làm cao

(LĐTĐ) Theo Dữ liệu khảo sát của VietnamWorks: 80% người lao động ở các cấp độ tham gia khảo sát cho biết họ có nhu cầu chuyển việc và tìm kiếm ...
Lĩnh vực nông nghiệp giàu tiềm năng và dư địa để các bạn trẻ dấn thân trên con đường lập nghiệp

Lĩnh vực nông nghiệp giàu tiềm năng và dư địa để các bạn trẻ dấn thân trên con đường lập nghiệp

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định nông nghiệp được xem là lợi thế của Việt Nam và khởi nghiệp là phương thức hiệu quả và thiết thực để thúc ...
Công trình xây dựng 383+385 phố Vọng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà liền kề

Công trình xây dựng 383+385 phố Vọng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà liền kề

(LĐTĐ) Không chỉ có dấu hiệu vi phạm về trật tự xây dựng khi sửa chữa, cải tạo, xây thêm tầng… trong quá trình thi công, chủ công trình số 383+385 ...
TP.HCM: Phát hiện hoạt động thẩm mỹ "chui" tại khách sạn A25

TP.HCM: Phát hiện hoạt động thẩm mỹ "chui" tại khách sạn A25

(LĐTĐ) Ngày 17/8, Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, sau khi nhận phản ánh của người dân, đơn vị đã phối hợp kiểm tra ...

Tin khác

Mới có 4 địa phương hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà

Mới có 4 địa phương hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà

(LĐTĐ) Đến ngày 15/8, cả nước đã có trên 1,2 triệu người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà với số tiền hơn 876 tỷ đồng, đạt 13,5% so với dự kiến. Cả nước mới có 4 tỉnh thành đã chi trả 100% tiền thuê nhà cho người lao động.
Dứt điểm chi hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đã nộp hồ sơ đúng hạn

Dứt điểm chi hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đã nộp hồ sơ đúng hạn

(LĐTĐ) Theo Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động (NLĐ) theo Nghị quyết số 03, sẽ sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với NLĐ đã nộp hồ sơ đúng thời hạn thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết số 03. Thời gian thực hiện chi trả hỗ trợ NLĐ hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/9/2022.
Hà Nội: Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đầy đủ, kịp thời

Hà Nội: Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đầy đủ, kịp thời

(LĐTĐ) Triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã phân cấp cho UBND cấp huyện thẩm định và phê duyệt, chi trả hỗ trợ cho người lao động. Chính quyền, Bảo hiểm xã hội các quận, huyện cũng đã nhận thức trách nhiệm, tạo điều kiện về hồ sơ thủ tục để người lao động nhận được hỗ trợ kịp thời và cũng linh hoạt trong xử lý tình huống phát sinh. Đến nay, việc chi trả hỗ trợ cho người lao động được đầy đủ, kịp thời.
Chậm chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Chậm chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù hiện nay Trung ương đã chuyển tiền về cho tỉnh nhưng do các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương đang phải hoàn thành các thủ tục dẫn đến chưa thể duyệt chi và giải ngân theo kế hoạch việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Mới giải ngân được hơn 787 tỷ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

Mới giải ngân được hơn 787 tỷ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

(LĐTĐ) Tính đến sáng 12/8, cả nước mới giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho 1.117.107 lao động với số tiền hơn 787,9 tỷ đồng, chỉ đạt 12,14% so với số tiền dự kiến.
Thành lập 4 đoàn công tác tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Thành lập 4 đoàn công tác tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Từ ngày 11-21/8/2022, 4 đoàn công tác của Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tới làm việc với 63 tỉnh, thành phố nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
Xác nhận cho trên 3,3 triệu lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà

Xác nhận cho trên 3,3 triệu lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà

(LĐTĐ) Ngày 10/8, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, tính đến ngày 9/8/2022, đã có 3.358.743 lao động được cơ quan BHXH xác nhận có tham gia BHXH bắt buộc để được xem xét hỗ trợ tiền thuê nhà.
BHXH Việt Nam xếp thứ ba trong các bộ, ngành có cung cấp dịch vụ công

BHXH Việt Nam xếp thứ ba trong các bộ, ngành có cung cấp dịch vụ công

(LĐTĐ) Trong Bảng xếp hạng 17 bộ, ngành có cung cấp dịch vụ công năm 2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam xếp thứ ba, tăng 1 bậc so với năm 2020.
Nguồn vốn tín dụng tiếp thêm sức mạnh cho các hộ nghèo

Nguồn vốn tín dụng tiếp thêm sức mạnh cho các hộ nghèo

(LĐTĐ) Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chăm lo công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn luôn được huyện Thanh Trì quan tâm. Chính vì vậy, ngay sau khi Nghị định số 78/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác được ban hành, Thanh Trì đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành đoàn thể trên địa bàn thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp để đưa Nghị định vào cuộc sống.
Thủ tục cấp lại mật khẩu ứng dụng VssID?

Thủ tục cấp lại mật khẩu ứng dụng VssID?

(LĐTĐ) Chị Nguyễn Thị Thủy (Khu Công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) hỏi: Tôi đã đăng ký sử dụng ứng dụng VssID trên điện thoại di động với cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH), nhưng nay tôi không thể truy cập vào ứng dụng vì quên mất mật khẩu. Vậy, có cách nào để người dùng tự lấy lại mật khẩu, hay phải đến cơ quan BHXH để đăng ký lại?
Xem thêm
Phiên bản di động