M
12/10/2020 17:59

Triển khai hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, chiều ngày 12/10, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà đã tham luận tại Đại hội với nội dung “Kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương (khóa XII)”.

Phát huy tiềm năng để xây dựng Hà Nội thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Lực lượng chức năng đảm bảo an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả nổi bật. Thứ nhất, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế. Đến nay, Thành phố đã giảm 01 cơ quan hành chính cấp Sở (Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố), 02 chi cục, 03 phòng chuyên môn cấp huyện; giảm 65 phòng thuộc Sở (29%) tư 224 phòng xuống còn 159 phòng; Giảm 290 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 10,4%) từ 2.787 đơn vị xuống còn 2.497 đơn vị…

Triển khai hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy
Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà tham luận tại đại hội (Ảnh: Hanoimoi)

Thứ hai, chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Sau khi rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy, Thành phố tiến hành quy định lại chức năng, nhiệm vụ của 23 Sở, 12 phòng chuyên môn cấp huyện và toàn bộ đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ, ngành; khắc phục sự chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Thứ ba, hoàn thành phê duyệt đề án vị trí việc làm. Thành phố tập trung xây dựng và hoàn thành đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Cụ thể: Tháng 3/2017 ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm, tháng 5/2017 phê duyệt xong Bản mô tả và khung năng lực của 266 vị trí việc làm cơ quan hành chính, tháng 9/2017 phê duyệt xong vị trí việc làm của 2.529 đơn vị sự nghiệp công lập. Sau gần 3 năm triển khai đề án vị trí việc làm, toàn Thành phố đã có 646 trường hợp phải thay đổi theo vị trí việc làm.

Thứ tư, ban hành kịp thời các Quy chế, quy trình thủ tục giải quyết công việc. Sau kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại các phòng, ban, Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính bảo đảm thống nhất, đồng bộ và phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.

Qua 2,5 năm thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW và 05 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền Thành phố đã khắc phục cơ bản tình trạng bộ máy cồng kềnh, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, hoạt động kém hiệu quả; tổ chức bộ máy gọn nhẹ và hiệu quả hơn, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét; được bình chọn là một trong 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô trong giai đoạn 2015 - 2020.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Sở Nội vụ đề xuất cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: Một là, Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc tổ chức, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên nắm bắt, làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản ly để tư đó lan tỏa tới tưng cơ quan, đơn vị và trong toàn hệ thống chính trị.

Hai là, triển khai có hiệu quả thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, tạo sự chuyển biến rõ nét trong quản ly, điều hành của Thủ đô, thực sự hướng tới người dân và doanh nghiệp.

Ba là, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP, ngày 14/9/2020 của Chính phủ; rà soát trùng chéo chức năng, nhiệm vụ, đặc biệt ở các nhiệm vụ phức tạp, giao thoa, khó phân định giữa các cơ quan, đơn vị. Tập trung các giải pháp đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập, đây là nội dung quyết định đến khả năng có tiếp tục giảm biên chế sự nghiệp được 10% giai đoạn 2021 - 2025.

Bốn là, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản đến mức tối đa các thủ tục hành chính liên quan, chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc; nâng cao dịch vụ công mức độ 3 và 4 để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Năm là, tập trung điều chỉnh, phê duyệt đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, ngày 01/6/2020 và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP, ngày 10/9/2020 của Chính phủ, trên cơ sở danh mục khung vị trí việc làm được Bộ Chính trị thông qua và hướng dân của Bộ Nội vụ, Bộ quản lý chuyên ngành. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn quản ly, để đề án vị trí việc làm thực sự phát huy tối đa hiệu quả.

Sáu là, đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ: chú trọng công tác đào tạo, bồi dương; đổi mới công tác tuyển dụng; nâng cao chất lượng đánh giá công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động; thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ thường xuyên và đột xuất. Xác định chất lượng nguồn nhân lực của Thủ đô phải là yếu tố hàng đầu quyết định đến hiệu quả công tác tham mưu tại tất cả các ngành, lĩnh vực.

Rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, đã, đang và sẽ có vai trò quyết định tới sự thành công của công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Thủ đô, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đề ra.

Mai Quý

Nguồn :