M
15/05/2020 10:51

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội:

Thông qua Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố

(LĐTĐ) Sáng 15/5, tại Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp không thường kỳ) của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XV với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết về về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố.

ha noi thong qua nghi quyet ve phe duyet chu truong dau tu dieu chinh chu truong dau tu mot so du an su dung von dau tu cong cua thanh pho Xem xét mức chi đặc thù phục vụ phòng chống và khắc phục hậu quả do dịch bệnh Covid -19
ha noi thong qua nghi quyet ve phe duyet chu truong dau tu dieu chinh chu truong dau tu mot so du an su dung von dau tu cong cua thanh pho Mặt trận Tổ quốc thành phố phản biện về mức chi đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19
ha noi thong qua nghi quyet ve phe duyet chu truong dau tu dieu chinh chu truong dau tu mot so du an su dung von dau tu cong cua thanh pho Nắm chắc tình hình để chỉ đạo giải quyết đơn thư ngay tại cơ sở

Theo đó, xét đề nghị của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 70/TTr- UBND ngày 12/5/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; báo cáo giải trình của UBND Thành phố và kết quả biểu quyết của đại biểu, HĐND thành phố Hà Nội quyết nghị phê duyệt chủ trương đầu tư 06 dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội, tổng mức đầu tư dự kiến 34.639 triệu đồng; Điều chỉnh chủ trương đầu tư 04 dự án (bao gồm 03 dự án nhóm B và 01 dự án nhóm C) sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố, tổng mức đầu tư dự kiến 713.272 triệu đồng.

ha noi thong qua nghi quyet ve phe duyet chu truong dau tu dieu chinh chu truong dau tu mot so du an su dung von dau tu cong cua thanh pho
Tại Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp không thường kỳ) khóa XV , HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố.

Về tổ chức thực hiện Nghị quyết, HĐND Thành phố giao UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư, có giải pháp đấu nối thích hợp, khớp nối đồng bộ, lựa chọn phương án, giải pháp kĩ thuật phù hợp, đảm bảo tránh trùng lặp, tiết kiệm, hiệu quả và tổ chức triển khai thực hiện; Xác định nguồn gốc đất đai, xây dựng phương án, kinh phí giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng chế độ, chính sách hiện hành. Đối với các dự án trường học cần bổ sung vào quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 và thực hiện rà soát, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng theo quy định.

Đối với các dự án giao thông áp dụng đúng quy định xử lý các trường họp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới trên địa bàn thành phố Hà Nội; Trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. Trong công tác lập, trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cần lưu ý thực hiện (hoặc giải trình việc không thực hiện) ý kiến của các sở, ngành đã đóng góp tại bước lập, trình, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao: Thường xuyên rà soát tiến độ đầu tư của các dự án, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách; tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư xây dựng công trình; hướng dẫn, phối hợp cùng Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp Chủ đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình. Trong công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và hàng năm cần cân đối nguồn vốn ngân sách cấp Thành phố và ngân sách cấp huyện (đối với các dự án có sử dụng ngân sách cấp huyện) theo tiến độ đảm bảo hoàn thành các dự án theo thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt.

X.Sinh - M.Quý

Nguồn :