M
29/09/2020 11:40

Thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(LĐTĐ) Thời gian qua, tại thị xã Sơn Tây, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đẩy mạnh. Trong đó, thị xã đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên…

Chú trọng thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Huyện Ba Vì: Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020), công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được quan tâm và đẩy mạnh thực hiện.

Thị ủy xây dựng thực hiện nghiêm túc Chương trình chuyên đề số 01-CTr/TU của Thị ủy, gắn với Chương trình số 01- CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 – 2020”.

Thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Thị xã Sơn Tây luôn chú trọng đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Thị xã cũng thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống chính trị… chỉ đạo rà soát, sàng lọc những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tổ chức rà soát, miễn nhiệm, thay thế những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để đơn vị xảy ra tiêu cực…

Đáng chú ý, công tác kiểm tra, giám sát được thị xã thực hiện thường xuyên. Cụ thể, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng đối với 758 lượt tổ chức Đảng và 890 đảng viên. Ủy ban kiểm tra Thị ủy và cơ sở kiểm tra được 03 tổ chức Đảng và 10 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra đối với 970 tổ chức Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 115 tổ chức Đảng trong việc thi hành kỷ luật, 930 tổ chức Đảng về công tác tài chính. Thực hiện giám sát đối với 780 tổ chức Đảng và 895 đảng viên, duy trì tốt công tác giám sát thường xuyên. Toàn Đảng bộ thị xã đã thi hành kỷ luật 192 đảng viên, trong đó khiển trách 143 đồng chí, cảnh cáo 29 đồng chí, cách chức 07 đồng chí và khai trừ 13 đồng chí.

Nhìn chung, việc kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được coi trọng. Các đơn thư tố cáo được tập trung giải quyết và kết luận khách quan, đảm bảo đúng quy định. Việc kiểm tra tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng viên, kiểm tra thu nộp đảng phí… được tiến hành thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm. Công tác thi hành kỷ luật đảng viên được thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục. Công tác giám sát được tiến hành thường xuyên, chú trọng đến giám sát chuyên đề.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng

Một điểm nhấn đáng chú ý, hiện công tác tạo nguồn, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên luôn được các cấp ủy Đảng thị xã quan tâm. Theo đó, Thị ủy kết nạp mới 1.066 đảng viên, đạt 88,8% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, đạt 110% kế hoạch Thành ủy giao. Đến nay, Đảng bộ thị xã có hơn 10.100 đảng viên, tăng 14% so với đầu nhiệm kỳ. Chất lượng đảng viên được nâng cao, phát huy tốt tính tiên phong, gương mẫu, làm nòng cốt thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ và đi vào nền nếp. Việc đánh giá, phân loại chất lượng cơ sở Đảng, đảng viên hằng năm được đảm bảo nghiêm túc, chú trọng thực chất. Nhờ vậy, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 80%/năm; tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ dưới 0,5%.

Chất lượng công tác quy hoạch cán bộ được nâng lên, đảm bảo tỷ lệ giới tính, độ tuổi, cán bộ trẻ, bước đầu tạo được nguồn, khắc phục dần tình trạng bị động, lúng túng trong công tác cán bộ. Thị ủy cũng tổ chức mở rộng dân chủ, khách quan trong công tác bố trí, sử dụng cán bộ. Thực hiện theo nguyên tắc bố trí cán bộ theo vị trí, việc làm đúng sở trường, năng lực công tác, tạo điều kiện để cán bộ cống hiến, phát huy năng lực.

Cùng đó, thị xã Sơn Tây cũng đặc biệt chú trọng đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, đảm bảo đúng quy trình, từng bước phát huy hiệu lực, hiệu quả. Cụ thể, Thị ủy đã tập trung chỉ đạo việc thực hiện đổi mới, tinh gọn bộ máy, đến nay đã thu gọn từ 74 tổ chức xuống còn 47 tổ chức cơ sở Đảng. Tiến hành sắp xếp 07 Chi bộ cơ sở thành 03 Chi bộ, sáp nhập 01 Chi bộ vào Đảng bộ cơ sở.

Thực hiện xong việc sắp xếp bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Tổ chức rà soát, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng đề án vị trí việc làm; phân công và bố trí tuyển dụng theo vị trí việc làm; quản lý và sử dụng biên chế đúng chỉ tiêu được giao…

Toàn hệ thống chính trị thị xã cũng xác định rõ vai trò quan trọng của công tác dân vận, thường xuyên đổi mới cả về nội dung và phương pháp. Nhờ vậy, phong trào thi đua yêu nước, thi đua “dân vận khéo” được xây dựng hiệu quả, nhiều mô hình điển hình ra đời, góp phần lan tỏa tới cộng đồng.

Trong giải quyết công việc các đơn vị, tổ chức cơ sở trên địa bàn cũng chú trọng hơn đến công tác vận động, thuyết phục, làm tốt công tác tiếp xúc, trao đổi và đối thoại với nhân dân. Công tác vận động đồng bào tôn giáo được các cấp ủy, chính quyền chú trọng, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào thực chất, nội dung được mở rộng, thiết thực và hiệu quả, từ nền tảng này từng bước khắc phục lối làm việc hành chính, quan liêu, nhũng nhiễu, xa dân, củng cố được lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị xã Sơn Tây quyết tâm thực hiện mục tiêu: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; hoàn thiện công tác quy hoạch để thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, gắn với bảo vệ môi trường;

Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; giữ vững ổn định về an ninh - quốc phòng; bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa “Sơn Tây - Xứ Đoài”. Tầm nhìn đến năm 2030 là từng bước xây dựng thị xã Sơn Tây trở thành đô thị vệ tinh của Thủ đô.

Ngoài ra, Đảng bộ thị xã Sơn Tây sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy; thực hiện tốt quy hoạch cán bộ, lựa chọn, đề bạt cán bộ chú trọng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và hoạt động thực tiễn, lấy hiệu quả công việc làm thước đo; kiên quyết thay thế những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.../.

Đinh Luyện

Nguồn :