M
17/09/2020 08:10

Chú trọng thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(LĐTĐ) Những năm qua, Huyện ủy Phúc Thọ đã chú trọng tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng từ huyện đến cơ sở.

Nhiều cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng
Bài 3: Những giải pháp thiết thực tăng cường phát triển Đảng trong công nhân
Công đoàn tham gia xây dựng Đảng vững mạnh

Báo cáo của Huyện ủy Phúc Thọ về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020) cho thấy, nhiệm kỳ qua, nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ”, Huyện uỷ Phúc Thọ đã ban hành các chương trình, kế hoạch và thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sát thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương nhằm tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 - 2020.

Trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện, Huyện ủy luôn bám sát chỉ đạo của Thành ủy về củng cố tổ chức đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã, thị trấn theo Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội; chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; duy trì nền nếp việc kiểm điểm định kỳ 6 tháng/1lần gắn với thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết điểm sau các kỳ kiểm điểm.

Chú trọng thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Huyện ủy Phúc Thọ đã và đang chú trọng tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Huyện ủy cũng đã chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt đã triển khai tốt các giải pháp đấu tranh phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác chính trị, tư tưởng được đổi mới và nâng cao chất lượng gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tỉ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%.

Công tác tổ chức, cán bộ có nhiều đổi mới đảm bảo thực hiện dân chủ, đúng nguyên tắc, đúng quy trình. Huyện ủy đã tăng cường chỉ đạo thực hiện việc kiêm nhiệm các chức danh theo các nghị quyết, đề án của Trung ương, Thành ủy; thực hiện tốt việc kiện toàn, sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng; hoàn thành việc giải thể các chi bộ cơ quan xã, thị trấn; thành lập các chi bộ công an xã, thị trấn theo quy định; thành lập mới tổ chức đảng theo Nghị quyết 09 của Thành ủy Hà Nội.

Huyện ủy Phúc Thọ cũng đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển và điều động cán bộ; chú trọng việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và tiêu chuẩn theo quy định. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ. Công tác đánh giá và sử dụng cán bộ được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đã tạo bước chuyển biến rõ nét về trách nhiệm, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm nghiêm túc, đảm bảo thực chất. Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh bình quân đạt 48,56%/năm (đảm bảo theo quy định của Trung ương); đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 89,27%/năm. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Số đảng viên mới được kết nạp trong nhiệm kỳ trên 1.200 đảng viên vượt 20% so với chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát được Huyện ủy quan tâm chỉ đạo sâu sát. Huyện ủy đã xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cho các cấp uỷ nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác dân vận có nhiều đổi mới, được chỉ đạo bài bản. Hoạt động của hệ thống dân vận ngày càng sâu rộng; việc thực hiện dân chủ ở cơ sở được thực hiện nền nếp. Huyện ủy đã tăng cường công tác dân vận chính quyền, dân vận trong lực lượng vũ trang, góp phần quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hoá, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt Pháp lệnh Dân chủ, Quy chế Dân chủ ở cơ sở; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường công tác đối thoại, duy trì thực hiện và nâng cao chất lượng đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân.

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phúc Thọ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Huyện ủy Phúc Thọ đã đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, đề nghị thời gian tới Huyện ủy Phúc Thọ cần tăng cường xây dựng Đảng bộ thật trong sạch, vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Nghị quyết 15 của Thành ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng từ huyện đến xã; tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Thực hiện tốt hơn nữa công tác cán bộ, bao gồm cả việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, luân chuyển, bố trí, sử dụng.., xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực tốt; chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cũng đề nghị Huyện ủy Phúc Thọ chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp gắn với xây dựng chính quyền đô thị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực thi công vụ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết dứt điểm những kiến nghị, khiếu nại chính đáng của nhân dân.

Mai Quý

Nguồn :