M
19/09/2020 21:31

Công đoàn Công an nhân nhân

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Công đoàn Công an nhân dân, những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động ngành Công an luôn nở rộ, phát triển mạnh mẽ, đạt hiệu quả thiết thực.

Ngành Giáo dục huyện Chương Mỹ: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
Người lao động ngành giao thông phát huy sự năng động, sáng tạo
Sôi nổi những phong trào thi đua yêu nước

Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của phong trào thi đua yêu nước, những năm qua, Công đoàn Công an nhân dân đã triển khai và cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Công an, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công an nhân dân về phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên và người lao động thông qua việc ban hành các chương trình, kế hoạch từng năm.

Cụ thể, hằng năm Công đoàn ngành Công an tổ chức cho đoàn viên và người lao động đăng ký sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để làm cơ sở xét danh hiệu thi đua. Các nội dung, mục tiêu phong trào thi đua, cuộc vận động được cụ thể hóa, phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
Công đoàn Công an Nhân dân khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong công tác chống dịch Covid-19. (Ảnh: P.A)

Để triển khai phong trào phù hợp với từng đoàn viên và tổ chức công đoàn, Công đoàn công an nhân dân đã chia Cụm, Khối thi đua và chỉ đạo các Cụm, Khối tổ chức ký kết giao ước thi đua. Việc triển khai quy chế bình xét thi đua theo Cụm đã tạo khí thế sôi nổi, đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa tập thể, cá nhân trong đơn vị, giữa các đơn vị thành viên trong Cụm, đưa phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng.

Các Cụm thi đua cũng đã tổ chức được nhiều phong trào mang tính sáng tạo, đặc thù, nét riêng, gắn với thực tế, hoạt động chuyên môn của các đơn vị trong Cụm như: tổ chức hội thảo công tác công đoàn giữa các đơn vị trong Cụm, khối, tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, sinh hoạt chính trị về nguồn; tổ chức các hoạt động kiểm tra chéo…

Bên cạnh các phong trào mang tính đặc thù, các cấp Công đoàn trong Công an nhân dân cũng chú trọng tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Công đoàn công an nhân dân phát động, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với phong trào thi đua, cuộc vận động lớn như “Vì an ninh Tổ quốc”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”… Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi trong đơn vị, động viên cán bộ, đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Công an nhân dân khen thưởng với nhiều hình thức.

Cụ thể, 1 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 2 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 3 tập thể, 6 cá nhân được tằng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 đơn vị được tặng Cờ thi đua Bộ Công an; 48 cờ đơn vị được tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 200 cá nhân, đơn vị được tặng Bằng khen toàn diện củaTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 555 đơn vị, cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Công an và hàng nghìn tập thể, cá nhân khác được nhận bằng khen của Công đoàn Công an nhân dân.

Để phong trào thi đua khen thưởng được đi vào chiều sâu, thời gian tới Công đoàn Công an nhân dân sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; làm tốt công tác tham mưu, đề xuất của các cấp công đoàn.

Bên cạnh đó, Công đoàn Công an nhân dân cũng sẽ có sự phối hợp chặt chẽ với đội ngũ chuyên môn trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua qua đó phát huy một cách hiệu quả vai trò của tập thể và cá nhân.

Lê Thắm

Nguồn :