M
22/04/2021 19:37

Tái cơ cấu, đẩy mạnh phát triển nền kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Quán triệt những nội dung quan trọng của Chương trình số 02-CTr/TU, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh những chỉ tiêu, đề án của Chương trình sẽ tập trung chính vào mục tiêu tái cơ cấu, đẩy mạnh phát triển nền kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững.

Hà Nội sẽ xây dựng tuyến đường vành đai 4 làm"huyết mạch" phát triển kinh tế Hà Nội đặt mục tiêu GRDP bình quân đầu người đạt 8.300-8.500 USD giai đoạn 2021-2025

Chiều 22/4, tại Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trực tiếp quán triệt nội dung của Chương trình 02-Ctr/TU về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, Chương trình được xây dựng trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chủ trương, chính sách lớn của Trung ương về phát triển kinh tế, huy động nguồn lực, cơ cấu lại nền kinh tế, khoa học - công nghệ, phát triển bền vững; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Thành ủy, những định hướng lớn để phát triển Thủ đô theo 9 thông báo kết quả làm việc giữa Thường trực Thành ủy với các bộ, ngành trung ương trong năm 2020.

Tái cơ cấu, đẩy mạnh phát triển nền kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chu Ngọc Anh quán triệt những nội dung quan trọng của Chương trình 02-CTr/TU.

Theo đó, Chương trình có kết cấu 3 phần gồm: Đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2015-2020; mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2021-2025; tổ chức thực hiện. Ngoài ra còn có 6 phụ lục, 1 biểu danh mục các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình.

Chương trình 02-Ctr/TU đã đặt mục tiêu tổng quát là đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô; quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu qua các nguồn lực của nền kinh tế, tận dụng các thành tự của cuộc Các mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với đôi mới sáng tạo nhằm tái cơ cấu, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Ngoài ra, Chương trình cũng đặt ra 5 mục tiêu cụ thể. Đó là: Thành phố quyết tâm kiểm soát dịch Covid-19 và thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế; phục hồi tăng trưởng kinh tế với các giải pháp đồng bộ gắn với đổi mới, sáng tạo, tận dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thu hút, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế; xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách để tạo bước đột phá về phát triển kinh tế; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chu Ngọc Anh quán triệt, Chương trình số 02-CTr/TU có 11 chỉ tiêu chủ yếu, nổi bật, đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 7,5-8%; GRDP bình quân/người đạt 8.300-8.500 USD/năm; cơ cấu kinh tế: Dịch vụ chiếm 65-65,5%; công nghiệp và xây dựng chiếm 22,5-23%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 1,4-1,6%; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 3,1-3,2 triệu tỷ đồng (giá hiện hành, tăng 12,5-13,5%/năm). Ngoài ra, Thành phố phấn đấu đạt tỷ trọng kinh tế số trong GRDP khoảng 30%; số lượt khách du lịch đón và phục vụ đạt 35-39 triệu lượt khách, trong đó có 8-9 triệu lượt khách quốc tế...

Tái cơ cấu, đẩy mạnh phát triển nền kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững
Toàn cảnh Hội nghị.

Đi sâu vào phân tích 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, Chương trình số 02-CTr/TU có tính chất tương đối tổng hợp, các nội dung liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau; do vậy hệ thống những chỉ tiêu, đề án của Chương trình sẽ tập trung chính vào mục tiêu tái cơ cấu, đẩy mạnh phát triển nền kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững.

Cụ thể, nhiệm vụ, giải pháp đầu tiên là hoàn thiện thể chế, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh.

Tiếp theo là tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế Thủ đô dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Theo đó, cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; cơ cấu lại thị trường tài chính - tiền tệ; tiếp tục củng cố quan hệ sản xuất, cơ cấu lại và phát triển mạnh các thành phần kinh tế, đa dạng hóa các loại hình doanh nghiệp...

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực để thúc đẩy phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững của Thủ đô.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản lý kinh tế, thúc đẩy kinh tế Thủ đô phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ.

Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, nâng cao uy tín, vị thế Thủ đô.

Đáng chú ý, Chương trình số 02-CTr/TU xác định tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Trung ương sửa đổi, bổ sung những cơ chế, chính sách đặc thù cho Thủ đô như: Quy hoạch, thu hút nguồn lực, nhân lực chất lượng cao, cơ chế giải quyết thủ tục hành chính theo hướng rút gọn… Hoàn thành số hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu dùng chung, tiến tới xây dựng hạ tầng số, phát triển dịch vụ số, xây dựng chính quyền số, xã hội số.

Đồng thời, cũng xác định thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, phát huy lợi thế so sánh và các tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô. Tiếp tục củng cố quan hệ sản xuất, cơ cấu lại và phát triển nhanh các thành phần kinh tế, đa dạng hóa các loại hình doanh nghiệp. Coi doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi, khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác xã hoạt động hiệu quả, thúc đẩy khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo.

P.Ngân

Nguồn :