M
01/09/2020 20:46

Huyện Thường Tín tăng cường công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2020-2025

Trong định hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ huyện Thường Tín quyết tâm đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trong tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Huyện Thường Tín chú trọng công tác an sinh xã hội
Huyện Thường Tín: Chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế
Đảng bộ huyện Thường Tín ghi dấu ấn một nhiệm kỳ

Trong Chương trình số 12-Ctr/HU ngày 15/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thường Tín về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giao đoạn 2016-2020”, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được Đảng bộ huyện chú trọng, đưa ra các giải pháp phòng ngừa đi đôi với xử lý nghiêm minh mọi vi phạm; gắn phòng, chống tham nhũng với đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh.

Hàng năm, huyện tiếp tục kiện toàn, củng cố, thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đã tổ chức 29 cuộc thanh tra tại 95 đơn vị, phát hiện và xử lý sai phạm số tiền hơn 600 triệu đồng. Các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị về tài chính, ngân sách, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý, xây dựng tài sản công, kê khai và công khai xác minh tài sản thu nhập… được thực hiện có hiệu quả.

0627 img 0841
Đảng bộ huyện Thường Tín quyết tâm đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trong tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. (ảnh: Bảo Thoa)

Trong định hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm giai đoạn 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Thường Tín tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của Thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng; chiến lược cải cách tư pháp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng. Chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm; chủ động nắm tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của cơ quan nội chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm.

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trong tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực có tiềm ẩn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; rà soát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận sao thanh tra, kiến nghị, kiểm toán.

Bảo Thoa

Nguồn :