M
19/03/2021 10:19

Huyện Mỹ Đức: Đảm bảo tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

(LĐTĐ) Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; đến nay công tác chuẩn bị bầu cử ở huyện Mỹ Đức đã và đang triển khai theo đúng tiến độ và kế hoạch của Ủy ban bầu cử Thành phố.

Huyện Phú Xuyên cần nắm tình hình, dự báo việc cử tri đi bầu cử Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội: Quận Ba Đình là điểm sáng về học tập Nghị quyết trực tuyến Hoài Đức: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã, thị trấn

Theo đó, ngày 28/9/2020, Huyện ủy Mỹ Đức đã ban hành Kế hoạch về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử. Ủy ban nhân dân huyện thành lập Ủy ban bầu cử huyện, đồng thời có văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành thành lập Ủy ban bầu cử đảm bảo đúng tiến độ và Luật định.

Ngày 22/1/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức ban hành Chỉ thị về thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đến ngày 25/01/2021, 22/22 xã, thị trấn đã thành lập Ủy ban bầu cử xã, thị trấn, gửi quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử...

Ủy ban bầu cử huyện Mỹ Đức đã ban hành Quyết định thành lập các tiểu ban để giúp Ủy ban bầu cử thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong từng lĩnh vực: Quyết định thành lập Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự - an toàn xã hội; Quyết định thành lập Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền; Quyết định thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử; Quyết định số thành lập Tiểu ban Tài chính phục vụ bầu cử…

Đến ngày 18/02/2021, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn đều đã ban hành Quyết định ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử (176 đơn vị bầu cử và tổng số đại biểu được bầu là 578 đại biểu).

Ngày 18/2/2021, Ủy ban bầu cử cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mỹ Đức tiến hành Hội nghị hướng dẫn việc tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban bầu cử huyện ban hành Hướng dẫn chia đơn vị bầu cử, thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn chia khu vực bỏ phiếu, thành lập Tổ bầu cử và chế độ thông tin, báo cáo trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Huyện Mỹ Đức: Đảm bảo tiến độ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đức (Ảnh: T.A)

Về tình hình tổ chức và kết quả Hội nghị hiệp thương: Ngày 5/2/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Số lượng người của cơ quan tổ chức đơn vị được giới thiệu ứng cử tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất là 70 người. Tại hội nghị, 100% các đại biểu thống nhất hiệp thương về cơ cấu thành phần, số lượng người của tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với 22 xã, thị trấn đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất xong. Số lượng người của cơ quan tổ chức đơn vị được giới thiệu ứng cử tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất là 1.163 người.

Ngày 17/3/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Số lượng người của cơ quan tổ chức đơn vị được giới thiệu ứng cử tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai là 70 người và một hồ sơ tự ứng cử. Các đại biểu được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đều đảm bảo tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân theo Luật định và đảm bảo cơ cấu, số lượng, thành phần theo Luật định. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hướng dẫn cho các địa phương có người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện để tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú theo quy định.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã nhất trí cao với danh sách sơ bộ mà Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đưa ra. Đồng thời, giao Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với Ủy ban bầu cử huyện hoàn thiện hồ sơ người giới thiệu ứng cử theo đúng cơ cấu như: tỷ lệ nữ, trẻ, người ngoài Đảng, người Dân tộc và yêu cầu các cơ quan thường trực bầu cử của huyện cần phải chuẩn bị tốt các điều kiện để ngày 23/5/2021 thực sự là ngày hội của toàn dân.

Sau hiệp thương lần thứ hai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo đúng các quy định của luật, đảm bảo dân chủ, công khai và công bằng để đưa vào danh sách những đại biểu ưu tú nhất tham gia ứng cử…

Có thể khẳng định vai trò của Phòng Nội vụ huyện Mỹ Đức, cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử huyện Mỹ Đức, trong công tác bầu cử. Xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm hết sức quan trọng, Phòng Nội vụ huyện luôn chủ động tham mưu trước một bước tới Ủy ban bầu cử huyện. Chính vì vậy, đến thời điểm này, công tác bầu cử huyện Mỹ Đức đã và đang triển khai, thực hiện tốt theo đúng tiến độ và kế hoạch của Ủy ban bầu cử Thành phố phố và Ủy ban bầu cử huyện.

H.Duy

Nguồn :