Hướng tới thị trường tài chính hiện đại, minh bạch, bền vững

(LĐTĐ) Để triển khai mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và phục vụ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ các doanh nghiệp huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính đã đưa ra 9 định hướng phát triển thị trường vốn cụ thể, hướng tới thị trường tài chính hiện đại, minh bạch và bền vững.
Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn sẽ là kênh đầu tư hấp dẫn nhà đầu tư Thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ Năm 2022, không dễ kiếm tiền trên thị trường chứng khoán

Tại Hội nghị tổng kết ngành Tài chính năm 2021, Bộ Tài chính đã đưa ra các giải pháp phát triển thị trường vốn trong giai đoạn tiếp theo. Theo đó, các chiến lược trong thời gian tới sẽ gắn với cơ cấu lại thị trường, khơi thông và phát huy tiềm lực của thị trường, đáp ứng nguồn lực cho phát triển kinh tế, đẩy mạnh hiện đại hóa, phát triển nền tảng tài chính số...

Thứ nhất, là hoàn thiện công tác tổ chức thị trường. Đối với thị trường cổ phiếu, nâng cao chất lượng hàng hóa, thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK); tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh hiện tượng thao túng, làm giá; phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) theo hướng bền vững để trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho các doanh nghiệp, trong đó tập trung phát triển thị trường thứ cấp minh bạch, khuyến khích áp dụng xếp hạng tín nhiệm khi phát hành trái phiếu, xây dựng chuẩn mực thị trường, tách bạch rõ giữa trái phiếu phát hành ra công chúng và phát hành riêng lẻ;

Thúc đẩy phát triển TTCK phái sinh phù hợp với nhu cầu và mức độ phát triển của thị trường; phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ trở thành thị trường chuẩn trên thị trường tài chính đáp ứng nhu cầu huy động vốn cho ngân sách nhà nước (NSNN) và tái cơ cấu danh mục nợ thị trường cổ phiếu (TPCP) để tái cơ cấu ngân sách và nợ công theo hướng an toàn, bền vững; tập trung triển khai các giải pháp hoàn thiện đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin cho TTCK đảm bảo TTCK hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Hướng tới thị trường tài chính hiện đại, minh bạch, bền vững
(Ảnh minh họa)

Thứ hai, phát triển nguồn cung trên thị trường trái phiếu, trọng tâm là thị trường TPCP làm nền tảng cho phát triển thị trường, thúc đẩy thị trường TPDN. Đối với thị trường TPCP: Để đảm bảo huy động vốn cho ngân sách triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc phát hành TPCP để huy động vốn cho ngân sách nhà nước, đồng thời nghiên cứu, đa dạng sản phẩm phát hành, xây dựng phương án phát hành công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước; thiết lập đường cong lãi suất chuẩn trên thị trường tài chính với đầy đủ các kỳ hạn. Nghiên cứu khả năng phát hành các sản phẩm trái phiếu mới phù hợp với sự phát triển của thị trường và nhu cầu của nhà đầu tư;

Đối với thị trường TPDN, khuyến khích các doanh nghiệp đa dạng hóa các loại hình trái phiếu phù hợp với nhu cầu huy động vốn; thúc đẩy việc chào bán trái phiếu ra công chúng; xây dựng quy chuẩn phát hành trái phiếu xanh để vừa tạo kênh huy động vốn cho các doanh nghiệp vừa thu hút thêm các nhà đầu tư; Phát triển các sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp dự án PPP, trái phiếu dự án để thúc đẩy thị trường vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng.

Thứ ba, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ thị trường và tăng cường minh bạch, hiệu quả hoạt động thị trường, triển khai thị trường giao dịch TPDN riêng lẻ cho các nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp tại Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) và nâng cấp chuyên trang thông tin về TPDN. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng thị trường thứ cấp TPDN phát hành ra công chúng để thúc đẩy các doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra công chúng và niêm yết, giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Thứ tư, tích cực triển khai công tác tái cấu trúc thị trường chứng khoán theo 4 trụ cột là tăng chất lượng của các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ, tăng cơ sở nhà đầu tư, tăng hàng hóa chất lượng cho thị trường và cơ cấu lại tổ chức thị trường. Theo đó, sắp xếp, tái cấu trúc hoạt động của Sở GDCK và Trung tâm Lưu ký chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 theo hướng chuyên môn hóa để nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết giảm chi phí xã hội. Khuyến khích các công ty chứng khoán mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực tài chính, đa dạng và tăng cường hiệu quả dịch vụ. Nâng cao chất lượng dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, xây dựng thói quen sử dụng kết quả xếp hạng tín nhiệm khi phát hành, đầu tư TPDN. Nghiên cứu, đề xuất khả năng triển khai hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ định giá trái phiếu để tăng tính chuyên nghiệp cho thị trường TPDN.

Thứ năm, phát triển nhà đầu tư. Thúc đẩy việc hình thành và hoạt động của các định chế đầu tư chuyên nghiệp và nhà đầu tư chuyên nghiệp, ưu tiên phát triển nhà đầu tư dài hạn như các quỹ hưu trí tự nguyện, các loại hình quỹ đầu tư, doanh nghiệp bảo hiểm...; đồng thời tăng cường đào tạo, phát triển nhà đầu tư cá nhân có đầy đủ kiến thức khi tham gia thị trường. Khuyến khích sự tham gia dài hạn của nhà đầu tư nước ngoài thông qua các chính sách về thuế, phí, quản lý ngoại hối; thu hút các nhà đầu tư tổ chức trong nước và quốc tế có nhu cầu đầu tư các sản phẩm tài chính bền vững.

Thứ sáu, phát triển thị trường vốn xanh và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong hoạt động của thị trường thông qua việc phát triển thị trường trái phiếu xanh để huy động vốn cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững; triển khai chỉ số xanh tại Sở giao dịch chứng khoán; khuyến khích các tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường chứng khoán triển khai ứng dụng fintech, phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư và sự phát triển của thị trường.

Thứ bảy, tăng cường và chủ động hội nhập quốc tế, tiếp tục phối hợp với các tổ chức quốc tế về nâng hạng thị trường trong khuôn khổ chương trình phát triển thị trường vốn để trao đổi và đề xuất các giải pháp phù hợp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thứ tám, tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra. Nâng cao hiệu quả quản lý giám sát, cưỡng chế thực thi để kịp thời phát hiện và hạn chế rủi ro tiềm ẩn trên TTCK. Theo đó, công tác thanh, kiểm tra hoạt động của công ty đại chúng, công ty không đại chúng khi huy động vốn, công tác thanh, kiểm tra đối với hoạt động của TTCK sẽ được tăng cường và triển khai quyết liệt nhằm phát triển TTCK theo hướng an toàn, công khai, minh bạch. Tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình phát hành, cung cấp dịch vụ về TPDN riêng lẻ đối với các doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, các doanh nghiệp phát hành không có tài sản đảm bảo... Giám sát hoạt động đầu tư, cung cấp dịch vụ của các công ty chứng khoán trên thị trường TPDN. Phối hợp với NHNN giám sát hoạt động đầu tư của các tổ chức tín dụng khi Thông tư số 16/2021/TT-NHNN có hiệu lực.

Thứ chín, để hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, rà soát, lập kế hoạch các dự án triển khai khả thi để sử dụng nguồn vốn đầu tư công hiệu quả. Đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành và quản lý giám sát thị trường trái phiếu với thị trường tiền tệ, tín dụng ngân hàng giữa Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an và các Bộ, ngành có liên quan.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ai ra Hà Nội tháng 10?

Ai ra Hà Nội tháng 10?

(LĐTĐ) Ai ra Hà Nội tháng mười, mà nghe làn gió se se luồn vào trong phố. Gió vờn bờ tóc rối, đậu vào làn da, thức dậy bao tâm hồn tưởng như khô cằn héo úa. Có người so sánh ra Hà Nội tháng mười, gió se lạnh như không khí Đà Lạt. Vâng! Có thể cái se se ấy người ta có bắt gặp nơi phố núi bốn mùa. Nhưng hương gió, sắc gió, hồn gió thì Hà Nội, chỉ Hà Nội mà thôi.
Sẽ tăng đáng kể lệ phí đăng ký, cấp biển số xe máy, ô tô trong tháng 10/2023

Sẽ tăng đáng kể lệ phí đăng ký, cấp biển số xe máy, ô tô trong tháng 10/2023

(LĐTĐ) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 60/2023/TT-BTC ngày 7/9/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo các chuyên gia, so với quy định tại Thông tư 229/2016/TT-BTC, lệ phí đăng ký, cấp biển số xe đối với một số phương tiện tại Thông tư 60/2023/TT-BTC đã tăng đáng kể.
Xử lý 544 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ trong ngày 2/10

Xử lý 544 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ trong ngày 2/10

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 544 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 157 phương tiện, 220 bộ giấy tờ, tước 83 giấy phép lái xe; xử lý 11 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy.
Nhà vô địch thể hình châu Á Lê Thị Hương Giang và chặng đường không nghỉ

Nhà vô địch thể hình châu Á Lê Thị Hương Giang và chặng đường không nghỉ

(LĐTĐ) Trở lại sàn đấu quốc tế sau 22 năm với tư cách vận động viên, huấn luyện viên thể hình Lê Thị Hương Giang đã xuất sắc giành ngôi Vô địch nội dung thể hình nữ cổ điển trên 1m65 tại Giải vô địch châu Á lần thứ 55 (tháng 9/2023) diễn ra tại Nepal vừa qua. Giải thưởng của nữ huấn luyện viên U50 đã truyền cảm hứng mãnh liệt cho hàng triệu phụ nữ về tinh thần và ý chỉ bền bỉ.
Thanh Trì: Nâng cao chất lượng Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức khối trường học

Thanh Trì: Nâng cao chất lượng Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức khối trường học

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức, người lao động; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tập hợp sức mạnh của tập thể, năng lực sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); vừa qua, nhiều trường học trên địa bàn huyện Thanh Trì đã tổ chức Hội nghị CBCCVC. Hội nghị cũng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị.
Quận Tây Hồ phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023"

Quận Tây Hồ phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023"

(LĐTĐ) Ngày 3/10, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ tổ chức lễ khai mạc và phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2023 với chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”.
Chung tay đảm bảo chất lượng bữa ăn cho học sinh

Chung tay đảm bảo chất lượng bữa ăn cho học sinh

(LĐTĐ) Việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học luôn là vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm của dư luận, là mối lo chung của cơ quan chức năng, nhà trường, gia đình cũng như toàn xã hội. Song song với nâng cao chất lượng dạy và học, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nói chung và mỗi nhà trường nói riêng, vấn đề an toàn thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu.

Tin khác

Giá vàng trong nước vẫn “chợ riêng”

Giá vàng trong nước vẫn “chợ riêng”

(LĐTĐ) Trước sự chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới khá lớn, một số chuyên gia cho rằng, sẽ rủi ro cho nhà đầu tư khi giá vàng Việt Nam cứ mãi “một mình một chợ”.
GDP từ góc nhìn của ADB

GDP từ góc nhìn của ADB

(LĐTĐ) Tại họp báo diễn ra ngày 27/9, ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam đánh giá, 2023 là năm đầy thách thức với kinh tế Việt Nam. Cầu bên ngoài yếu, cùng với sự phục hồi chậm của Trung Quốc ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của các ngành sản xuất định hướng xuất khẩu. Dù vậy, nền kinh tế vẫn trụ vững nhờ tiêu dùng nội địa mạnh, được hỗ trợ bởi lạm phát ở mức vừa phải.
Ngân hàng đầu tiên phục vụ Chương trình chuyển nhượng kết quả giảm phát thải tại Việt Nam

Ngân hàng đầu tiên phục vụ Chương trình chuyển nhượng kết quả giảm phát thải tại Việt Nam

(LĐTĐ) Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (VNFF - thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa lựa chọn BIDV là ngân hàng phục vụ Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) do Quỹ Đối tác Carbon trong Lâm nghiệp (FCPF) tài trợ, trị giá 51,5 triệu USD (tương đương 1.235 tỷ đồng).
Vay ngân hàng này trả nợ ngân hàng khác: Không dễ!

Vay ngân hàng này trả nợ ngân hàng khác: Không dễ!

(LĐTĐ) Cuộc đua “cho vay để trả nợ ngân hàng khác” với lãi suất thấp hơn đã và đang diễn ra trong những ngày đầu tháng 9 sau khi Thông tư 06 của Ngân hàng Nhà nước chính thức có hiệu lực. Không chỉ tại các ngân hàng cổ phần, các “ông lớn” Big4 cũng tham gia khiến cuộc đua về lãi suất giữa các ngân hàng ngày càng “nóng” hơn.
“Siết” tư vấn bảo hiểm nhân thọ

“Siết” tư vấn bảo hiểm nhân thọ

(LĐTĐ) Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP, Nghị định số 48/2018/NĐ-CP, Nghị định số 80/2019/NĐ-CP, Nghị định số 102/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.
BIDV tổ chức Hội nghị khách hàng Nhật Bản năm 2023

BIDV tổ chức Hội nghị khách hàng Nhật Bản năm 2023

(LĐTĐ) Ngày 14/9/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phối hợp cùng 13 ngân hàng đối tác Nhật Bản tổ chức Hội nghị khách hàng Nhật Bản năm 2023. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2023).
Gói hỗ trợ lãi suất 2% giải ngân chưa được như kỳ vọng

Gói hỗ trợ lãi suất 2% giải ngân chưa được như kỳ vọng

(LĐTĐ) Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng thương mại mới thực hiện hỗ trợ lãi suất khoảng 681 tỷ đồng, tức mới giải ngân được khoảng 1,7% tổng quy mô gói hỗ trợ 40.000 tỷ đồng.
Để tín dụng xanh “chảy mạnh”

Để tín dụng xanh “chảy mạnh”

(LĐTĐ) Từ năm 2012, Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Đến năm 2018, trong Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến 2030, ngành Ngân hàng xác định phát triển tín dụng xanh, ngân hàng xanh. Thời gian qua, nhiều ngân hàng thương mại không chỉ tích cực cho vay với các dự án “xanh” mà ngày càng mở rộng quy mô tín dụng xanh, thông qua việc huy động vốn từ các định chế tài chính nước ngoài.
Pháp luật không quy định cho phép bán vé số qua internet và mua vé số hộ

Pháp luật không quy định cho phép bán vé số qua internet và mua vé số hộ

(LĐTĐ) Một số ý kiến cho rằng cơ quan quản lý nhà nước không quản lý được thì cấm đối với việc mua bán xổ số online, mua hộ vé số. Về nội dung này, Bộ Tài chính khẳng định, pháp luật hiện hành không quy định cho phép bán vé số qua internet và việc mua vé số hộ.
BIDV và LSP ký kết hợp đồng tín dụng hạn mức 200 triệu USD

BIDV và LSP ký kết hợp đồng tín dụng hạn mức 200 triệu USD

(LĐTĐ) Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng hạn mức 200 triệu USD giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (do BIDV Ba Tháng Hai được giao ủy quyền) và Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) diễn ra ngày mới đây tại TP.Hồ Chí Minh.
Xem thêm
Phiên bản di động