Hướng tới thị trường tài chính hiện đại, minh bạch, bền vững

(LĐTĐ) Để triển khai mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và phục vụ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ các doanh nghiệp huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính đã đưa ra 9 định hướng phát triển thị trường vốn cụ thể, hướng tới thị trường tài chính hiện đại, minh bạch và bền vững.
Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn sẽ là kênh đầu tư hấp dẫn nhà đầu tư Thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ Năm 2022, không dễ kiếm tiền trên thị trường chứng khoán

Tại Hội nghị tổng kết ngành Tài chính năm 2021, Bộ Tài chính đã đưa ra các giải pháp phát triển thị trường vốn trong giai đoạn tiếp theo. Theo đó, các chiến lược trong thời gian tới sẽ gắn với cơ cấu lại thị trường, khơi thông và phát huy tiềm lực của thị trường, đáp ứng nguồn lực cho phát triển kinh tế, đẩy mạnh hiện đại hóa, phát triển nền tảng tài chính số...

Thứ nhất, là hoàn thiện công tác tổ chức thị trường. Đối với thị trường cổ phiếu, nâng cao chất lượng hàng hóa, thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK); tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh hiện tượng thao túng, làm giá; phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) theo hướng bền vững để trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho các doanh nghiệp, trong đó tập trung phát triển thị trường thứ cấp minh bạch, khuyến khích áp dụng xếp hạng tín nhiệm khi phát hành trái phiếu, xây dựng chuẩn mực thị trường, tách bạch rõ giữa trái phiếu phát hành ra công chúng và phát hành riêng lẻ;

Thúc đẩy phát triển TTCK phái sinh phù hợp với nhu cầu và mức độ phát triển của thị trường; phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ trở thành thị trường chuẩn trên thị trường tài chính đáp ứng nhu cầu huy động vốn cho ngân sách nhà nước (NSNN) và tái cơ cấu danh mục nợ thị trường cổ phiếu (TPCP) để tái cơ cấu ngân sách và nợ công theo hướng an toàn, bền vững; tập trung triển khai các giải pháp hoàn thiện đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin cho TTCK đảm bảo TTCK hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Hướng tới thị trường tài chính hiện đại, minh bạch, bền vững
(Ảnh minh họa)

Thứ hai, phát triển nguồn cung trên thị trường trái phiếu, trọng tâm là thị trường TPCP làm nền tảng cho phát triển thị trường, thúc đẩy thị trường TPDN. Đối với thị trường TPCP: Để đảm bảo huy động vốn cho ngân sách triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc phát hành TPCP để huy động vốn cho ngân sách nhà nước, đồng thời nghiên cứu, đa dạng sản phẩm phát hành, xây dựng phương án phát hành công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước; thiết lập đường cong lãi suất chuẩn trên thị trường tài chính với đầy đủ các kỳ hạn. Nghiên cứu khả năng phát hành các sản phẩm trái phiếu mới phù hợp với sự phát triển của thị trường và nhu cầu của nhà đầu tư;

Đối với thị trường TPDN, khuyến khích các doanh nghiệp đa dạng hóa các loại hình trái phiếu phù hợp với nhu cầu huy động vốn; thúc đẩy việc chào bán trái phiếu ra công chúng; xây dựng quy chuẩn phát hành trái phiếu xanh để vừa tạo kênh huy động vốn cho các doanh nghiệp vừa thu hút thêm các nhà đầu tư; Phát triển các sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp dự án PPP, trái phiếu dự án để thúc đẩy thị trường vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng.

Thứ ba, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ thị trường và tăng cường minh bạch, hiệu quả hoạt động thị trường, triển khai thị trường giao dịch TPDN riêng lẻ cho các nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp tại Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) và nâng cấp chuyên trang thông tin về TPDN. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng thị trường thứ cấp TPDN phát hành ra công chúng để thúc đẩy các doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra công chúng và niêm yết, giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Thứ tư, tích cực triển khai công tác tái cấu trúc thị trường chứng khoán theo 4 trụ cột là tăng chất lượng của các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ, tăng cơ sở nhà đầu tư, tăng hàng hóa chất lượng cho thị trường và cơ cấu lại tổ chức thị trường. Theo đó, sắp xếp, tái cấu trúc hoạt động của Sở GDCK và Trung tâm Lưu ký chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 theo hướng chuyên môn hóa để nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết giảm chi phí xã hội. Khuyến khích các công ty chứng khoán mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực tài chính, đa dạng và tăng cường hiệu quả dịch vụ. Nâng cao chất lượng dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, xây dựng thói quen sử dụng kết quả xếp hạng tín nhiệm khi phát hành, đầu tư TPDN. Nghiên cứu, đề xuất khả năng triển khai hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ định giá trái phiếu để tăng tính chuyên nghiệp cho thị trường TPDN.

Thứ năm, phát triển nhà đầu tư. Thúc đẩy việc hình thành và hoạt động của các định chế đầu tư chuyên nghiệp và nhà đầu tư chuyên nghiệp, ưu tiên phát triển nhà đầu tư dài hạn như các quỹ hưu trí tự nguyện, các loại hình quỹ đầu tư, doanh nghiệp bảo hiểm...; đồng thời tăng cường đào tạo, phát triển nhà đầu tư cá nhân có đầy đủ kiến thức khi tham gia thị trường. Khuyến khích sự tham gia dài hạn của nhà đầu tư nước ngoài thông qua các chính sách về thuế, phí, quản lý ngoại hối; thu hút các nhà đầu tư tổ chức trong nước và quốc tế có nhu cầu đầu tư các sản phẩm tài chính bền vững.

Thứ sáu, phát triển thị trường vốn xanh và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong hoạt động của thị trường thông qua việc phát triển thị trường trái phiếu xanh để huy động vốn cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững; triển khai chỉ số xanh tại Sở giao dịch chứng khoán; khuyến khích các tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường chứng khoán triển khai ứng dụng fintech, phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư và sự phát triển của thị trường.

Thứ bảy, tăng cường và chủ động hội nhập quốc tế, tiếp tục phối hợp với các tổ chức quốc tế về nâng hạng thị trường trong khuôn khổ chương trình phát triển thị trường vốn để trao đổi và đề xuất các giải pháp phù hợp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thứ tám, tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra. Nâng cao hiệu quả quản lý giám sát, cưỡng chế thực thi để kịp thời phát hiện và hạn chế rủi ro tiềm ẩn trên TTCK. Theo đó, công tác thanh, kiểm tra hoạt động của công ty đại chúng, công ty không đại chúng khi huy động vốn, công tác thanh, kiểm tra đối với hoạt động của TTCK sẽ được tăng cường và triển khai quyết liệt nhằm phát triển TTCK theo hướng an toàn, công khai, minh bạch. Tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình phát hành, cung cấp dịch vụ về TPDN riêng lẻ đối với các doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, các doanh nghiệp phát hành không có tài sản đảm bảo... Giám sát hoạt động đầu tư, cung cấp dịch vụ của các công ty chứng khoán trên thị trường TPDN. Phối hợp với NHNN giám sát hoạt động đầu tư của các tổ chức tín dụng khi Thông tư số 16/2021/TT-NHNN có hiệu lực.

Thứ chín, để hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, rà soát, lập kế hoạch các dự án triển khai khả thi để sử dụng nguồn vốn đầu tư công hiệu quả. Đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành và quản lý giám sát thị trường trái phiếu với thị trường tiền tệ, tín dụng ngân hàng giữa Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an và các Bộ, ngành có liên quan.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Đống Đa thăm, tặng quà CNLĐ và con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ quận Đống Đa thăm, tặng quà CNLĐ và con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" và các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ Tết Nguyên đán 2022, trong 2 ngày ...
Trực tuyến chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" năm 2022 trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô

Trực tuyến chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" năm 2022 trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi chào Xuân mới Nhâm Dần năm 2022, ngày 22/1, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao ...
Quận Thanh Xuân: Mang Xuân ấm đến với đoàn viên, người lao động

Quận Thanh Xuân: Mang Xuân ấm đến với đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Nhằm thiết thực chăm lo, mang Tết đầm ấm đến sớm với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), sáng 21/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh ...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội

(LĐTĐ) Chiều 21/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ...
Chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh “Speak to Lead” 2021

Chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh “Speak to Lead” 2021

(LĐTĐ) Trải qua những phần thi đầy gay cấn, đội thi đến từ Trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Quảng Trị) đã xuất sắc vượt qua ...
Công đoàn Bộ Tư pháp tích cực đổi mới hoạt động trong tình hình dịch Covid-19

Công đoàn Bộ Tư pháp tích cực đổi mới hoạt động trong tình hình dịch Covid-19

(LĐTĐ) Hoạt động Công đoàn Bộ Tư pháp năm 2021 tiếp tục có sự đổi mới. Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên ...
Tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm

Tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm

(LĐTĐ) Chiều 21/1, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, BHXH Việt Nam và Bộ Công an đã tổ chức lễ ký Quy chế phối hợp về thực ...

Tin khác

VIB công bố kết quả kinh doanh năm 2021, lợi nhuận vượt 8.000 tỷ đồng, tăng trưởng 38%

VIB công bố kết quả kinh doanh năm 2021, lợi nhuận vượt 8.000 tỷ đồng, tăng trưởng 38%

(LĐTĐ) Ngân hàng Quốc Tế (VIB) công bố kết quả kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận vượt 8.000 tỷ đồng, tăng trưởng 38% so với năm trước, tiếp tục nằm trong top đầu ngành về hiệu quả hoạt động với tỷ lệ ROE đạt 31%. Riêng trong quý 4, VIB ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ với mức lợi nhuận gần 2.700 tỷ đồng, đây là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng, tiếp nối đà tăng trưởng kép về lợi nhuận trên 60% trong 5 năm liên tiếp 2016-2021.
Nghị quyết 128 và cơ hội đảo chiều kết quả kinh tế

Nghị quyết 128 và cơ hội đảo chiều kết quả kinh tế

(LĐTĐ) Việc Chính phủ ban hành kịp thời Nghị quyết số 128/NQ-CP quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" (Nghị quyết 128) đã đánh dấu chuyển trạng thái phù hợp với xu hướng ngày càng phổ biến trên thế giới, đó là vừa sống chung với đại dịch, vừa phát triển kinh tế. Theo các chuyên gia, Nghị quyết 128 đã góp phần đảo chiều nền kinh tế theo hướng tích cực trong đại dịch.
Nỗ lực vượt khó, về đích thu ngân sách Nhà nước

Nỗ lực vượt khó, về đích thu ngân sách Nhà nước

(LĐTĐ) Năm 2021 là một năm kinh tế khó khăn của nhiều tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, nhiều địa phương đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng đưa thu ngân sách Nhà nước hoàn thành vượt mức dự toán được giao, trong đó riêng số thu của thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội chiếm gần 40% tổng số thu nội địa của cả nước.
Kinh tế toàn cầu đang bắt đầu rơi vào tình trạng suy thoái rõ rệt

Kinh tế toàn cầu đang bắt đầu rơi vào tình trạng suy thoái rõ rệt

Theo báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB), kinh tế toàn cầu sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ trong năm 2021 đang bắt đầu rơi vào tình trạng suy thoái rõ rệt trong bối cảnh các mối đe dọa mới từ các biến thể COVID-19 và sự gia tăng lạm phát, nợ và bất bình đẳng thu nhập.
Nhà đầu tư nên hạ dần tỷ trọng cổ phiếu về mức cân bằng và hạn chế mua mới

Nhà đầu tư nên hạ dần tỷ trọng cổ phiếu về mức cân bằng và hạn chế mua mới

Theo một số chuyên gia chứng khoán, xu hướng thị trường đang có sự suy yếu và nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng trong phiên hôm nay 12/1 thì VN-Index có thể sẽ cần lui về test vùng hỗ trợ tiếp theo trong khoảng 1.475-1.490 điểm (MA20-50).
Nhanh chóng phục hồi kinh tế gắn với an sinh xã hội

Nhanh chóng phục hồi kinh tế gắn với an sinh xã hội

(LĐTĐ) Một trong những nội dung quan trọng và được quan tâm nhiều nhất tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội đang diễn ra là đề xuất của Chính phủ về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Phần lớn các đại biểu đồng tình với sự cần thiết phải ban hành Chương trình này, đồng thời đề nghị, Chính phủ phải có giải pháp tổ chức thực hiện khả thi, kiểm soát để tránh trục lợi…
Hướng tới thị trường tài chính hiện đại, minh bạch, bền vững

Hướng tới thị trường tài chính hiện đại, minh bạch, bền vững

(LĐTĐ) Để triển khai mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và phục vụ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ các doanh nghiệp huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính đã đưa ra 9 định hướng phát triển thị trường vốn cụ thể, hướng tới thị trường tài chính hiện đại, minh bạch và bền vững.
Năm 2022, BIDV thực hiện đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số

Năm 2022, BIDV thực hiện đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số

(LĐTĐ) Năm 2022 với phương châm hành động “Kỷ cương - Hiệu quả - Chuyển đổi số”, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm.
Đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Tài chính đã luôn chủ động nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn trước tác động của dịch Covid-19, trong đó các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất tiếp tục được cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng, đánh giá rất tích cực.
Xem thêm
Phiên bản di động