Hướng tới thị trường tài chính hiện đại, minh bạch, bền vững

(LĐTĐ) Để triển khai mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và phục vụ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ các doanh nghiệp huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính đã đưa ra 9 định hướng phát triển thị trường vốn cụ thể, hướng tới thị trường tài chính hiện đại, minh bạch và bền vững.
Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn sẽ là kênh đầu tư hấp dẫn nhà đầu tư Thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ Năm 2022, không dễ kiếm tiền trên thị trường chứng khoán

Tại Hội nghị tổng kết ngành Tài chính năm 2021, Bộ Tài chính đã đưa ra các giải pháp phát triển thị trường vốn trong giai đoạn tiếp theo. Theo đó, các chiến lược trong thời gian tới sẽ gắn với cơ cấu lại thị trường, khơi thông và phát huy tiềm lực của thị trường, đáp ứng nguồn lực cho phát triển kinh tế, đẩy mạnh hiện đại hóa, phát triển nền tảng tài chính số...

Thứ nhất, là hoàn thiện công tác tổ chức thị trường. Đối với thị trường cổ phiếu, nâng cao chất lượng hàng hóa, thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK); tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh hiện tượng thao túng, làm giá; phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) theo hướng bền vững để trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho các doanh nghiệp, trong đó tập trung phát triển thị trường thứ cấp minh bạch, khuyến khích áp dụng xếp hạng tín nhiệm khi phát hành trái phiếu, xây dựng chuẩn mực thị trường, tách bạch rõ giữa trái phiếu phát hành ra công chúng và phát hành riêng lẻ;

Thúc đẩy phát triển TTCK phái sinh phù hợp với nhu cầu và mức độ phát triển của thị trường; phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ trở thành thị trường chuẩn trên thị trường tài chính đáp ứng nhu cầu huy động vốn cho ngân sách nhà nước (NSNN) và tái cơ cấu danh mục nợ thị trường cổ phiếu (TPCP) để tái cơ cấu ngân sách và nợ công theo hướng an toàn, bền vững; tập trung triển khai các giải pháp hoàn thiện đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin cho TTCK đảm bảo TTCK hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Hướng tới thị trường tài chính hiện đại, minh bạch, bền vững
(Ảnh minh họa)

Thứ hai, phát triển nguồn cung trên thị trường trái phiếu, trọng tâm là thị trường TPCP làm nền tảng cho phát triển thị trường, thúc đẩy thị trường TPDN. Đối với thị trường TPCP: Để đảm bảo huy động vốn cho ngân sách triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc phát hành TPCP để huy động vốn cho ngân sách nhà nước, đồng thời nghiên cứu, đa dạng sản phẩm phát hành, xây dựng phương án phát hành công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước; thiết lập đường cong lãi suất chuẩn trên thị trường tài chính với đầy đủ các kỳ hạn. Nghiên cứu khả năng phát hành các sản phẩm trái phiếu mới phù hợp với sự phát triển của thị trường và nhu cầu của nhà đầu tư;

Đối với thị trường TPDN, khuyến khích các doanh nghiệp đa dạng hóa các loại hình trái phiếu phù hợp với nhu cầu huy động vốn; thúc đẩy việc chào bán trái phiếu ra công chúng; xây dựng quy chuẩn phát hành trái phiếu xanh để vừa tạo kênh huy động vốn cho các doanh nghiệp vừa thu hút thêm các nhà đầu tư; Phát triển các sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp dự án PPP, trái phiếu dự án để thúc đẩy thị trường vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng.

Thứ ba, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ thị trường và tăng cường minh bạch, hiệu quả hoạt động thị trường, triển khai thị trường giao dịch TPDN riêng lẻ cho các nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp tại Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) và nâng cấp chuyên trang thông tin về TPDN. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng thị trường thứ cấp TPDN phát hành ra công chúng để thúc đẩy các doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra công chúng và niêm yết, giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Thứ tư, tích cực triển khai công tác tái cấu trúc thị trường chứng khoán theo 4 trụ cột là tăng chất lượng của các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ, tăng cơ sở nhà đầu tư, tăng hàng hóa chất lượng cho thị trường và cơ cấu lại tổ chức thị trường. Theo đó, sắp xếp, tái cấu trúc hoạt động của Sở GDCK và Trung tâm Lưu ký chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 theo hướng chuyên môn hóa để nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết giảm chi phí xã hội. Khuyến khích các công ty chứng khoán mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực tài chính, đa dạng và tăng cường hiệu quả dịch vụ. Nâng cao chất lượng dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, xây dựng thói quen sử dụng kết quả xếp hạng tín nhiệm khi phát hành, đầu tư TPDN. Nghiên cứu, đề xuất khả năng triển khai hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ định giá trái phiếu để tăng tính chuyên nghiệp cho thị trường TPDN.

Thứ năm, phát triển nhà đầu tư. Thúc đẩy việc hình thành và hoạt động của các định chế đầu tư chuyên nghiệp và nhà đầu tư chuyên nghiệp, ưu tiên phát triển nhà đầu tư dài hạn như các quỹ hưu trí tự nguyện, các loại hình quỹ đầu tư, doanh nghiệp bảo hiểm...; đồng thời tăng cường đào tạo, phát triển nhà đầu tư cá nhân có đầy đủ kiến thức khi tham gia thị trường. Khuyến khích sự tham gia dài hạn của nhà đầu tư nước ngoài thông qua các chính sách về thuế, phí, quản lý ngoại hối; thu hút các nhà đầu tư tổ chức trong nước và quốc tế có nhu cầu đầu tư các sản phẩm tài chính bền vững.

Thứ sáu, phát triển thị trường vốn xanh và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong hoạt động của thị trường thông qua việc phát triển thị trường trái phiếu xanh để huy động vốn cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững; triển khai chỉ số xanh tại Sở giao dịch chứng khoán; khuyến khích các tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường chứng khoán triển khai ứng dụng fintech, phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư và sự phát triển của thị trường.

Thứ bảy, tăng cường và chủ động hội nhập quốc tế, tiếp tục phối hợp với các tổ chức quốc tế về nâng hạng thị trường trong khuôn khổ chương trình phát triển thị trường vốn để trao đổi và đề xuất các giải pháp phù hợp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thứ tám, tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra. Nâng cao hiệu quả quản lý giám sát, cưỡng chế thực thi để kịp thời phát hiện và hạn chế rủi ro tiềm ẩn trên TTCK. Theo đó, công tác thanh, kiểm tra hoạt động của công ty đại chúng, công ty không đại chúng khi huy động vốn, công tác thanh, kiểm tra đối với hoạt động của TTCK sẽ được tăng cường và triển khai quyết liệt nhằm phát triển TTCK theo hướng an toàn, công khai, minh bạch. Tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình phát hành, cung cấp dịch vụ về TPDN riêng lẻ đối với các doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, các doanh nghiệp phát hành không có tài sản đảm bảo... Giám sát hoạt động đầu tư, cung cấp dịch vụ của các công ty chứng khoán trên thị trường TPDN. Phối hợp với NHNN giám sát hoạt động đầu tư của các tổ chức tín dụng khi Thông tư số 16/2021/TT-NHNN có hiệu lực.

Thứ chín, để hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, rà soát, lập kế hoạch các dự án triển khai khả thi để sử dụng nguồn vốn đầu tư công hiệu quả. Đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành và quản lý giám sát thị trường trái phiếu với thị trường tiền tệ, tín dụng ngân hàng giữa Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an và các Bộ, ngành có liên quan.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chủ tịch Quốc hội Cuba tiếp nhận quà tặng của Quốc hội Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Cuba tiếp nhận quà tặng của Quốc hội Việt Nam

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Đại sứ Lê Thanh Tùng trao tặng Quốc hội Cuba 750 máy tính bảng, 2 máy chủ và 2 máy in đa năng để ...
Bắt giữ nhóm thanh niên cướp xe máy ở Hà Nội rồi về Hải Dương chơi game

Bắt giữ nhóm thanh niên cướp xe máy ở Hà Nội rồi về Hải Dương chơi game

(LĐTĐ) Ngày 12/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết các đơn vị chức năng đã bắt giữ 9 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp manh động trên ...
Huyện Ba Vì phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Huyện Ba Vì phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(LĐTĐ) Mới đây, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội, đã diễn Hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác ...
Xử phạt thanh niên mặc quần áo Công an để "câu like" trên Tiktok

Xử phạt thanh niên mặc quần áo Công an để "câu like" trên Tiktok

(LĐTĐ) Ngày 12/8, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định xử phạt trường hợp V.M.H (sinh năm 2000; trú tại phường Trung Liệt, quận Đống ...
Công đoàn huyện Ứng Hòa tích cực chăm lo đời sống cho người lao động

Công đoàn huyện Ứng Hòa tích cực chăm lo đời sống cho người lao động

(LĐTĐ) Từ đầu năm tới nay, các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện Ứng Hòa đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền địa phương ...
Hôm nay, U16 Việt Nam tranh ngôi vô địch Đông Nam Á với U16 Indonesia

Hôm nay, U16 Việt Nam tranh ngôi vô địch Đông Nam Á với U16 Indonesia

Lịch thi đấu chung kết U16 Đông Nam Á 2022: U16 Việt Nam vs U16 Indonesia diễn ra lúc 20h00 ngày 12/8 trên sân vận động Maguwoharjo.
Xăng giảm 25% trong hơn 1 tháng, giá cả tiêu dùng vẫn "cố thủ"

Xăng giảm 25% trong hơn 1 tháng, giá cả tiêu dùng vẫn "cố thủ"

Giá xăng đã tiếp tục giảm lần thứ 5 liên tiếp từ chiều nay 11/8, với tổng mức giảm hơn 8.000 đồng/lít, tương đương 25% so với hơn 1 tháng ...

Tin khác

Vượt khó, thoát nghèo từ nguồn vốn chính sách

Vượt khó, thoát nghèo từ nguồn vốn chính sách

(LĐTĐ) Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận, huyện trên địa bàn Thủ đô đã chủ động khai thác hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, từ đó nhiều hội viên phụ nữ đã được vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó các hội viên đã chủ động xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình, trong số đó, không ít hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, cận nghèo.
20.000 tỷ đồng lãi suất ưu đãi được dành cho công nhân

20.000 tỷ đồng lãi suất ưu đãi được dành cho công nhân

(LĐTĐ) Nhu cầu vay tiêu dùng lên cao trong 2 năm đại dịch Covid-19 đã tạo “đất” cho tín dụng đen, vốn đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các tổ chức tích cực đẩy lùi, có điều kiện nảy nở trở lại. Giờ đây, “cuộc chiến” với tín dụng đen gieo mầm độc trong đời sống người có thu nhập thấp, đang được sự tiếp sức của các gói vay từ hệ thống tín dụng chính thức, với HD SAISON và một công ty tài chính khác.
Miễn, giảm, gia hạn hơn 78.600 tỷ đồng tiền thuế trong 7 tháng đầu năm

Miễn, giảm, gia hạn hơn 78.600 tỷ đồng tiền thuế trong 7 tháng đầu năm

Dù thực hiện nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí song thu ngân sách 7 tháng đầu năm do ngành thuế quản lý vẫn hết sức khả quan.
Sửa Luật Công chứng: Đảm bảo an toàn cho các hợp đồng và giao dịch

Sửa Luật Công chứng: Đảm bảo an toàn cho các hợp đồng và giao dịch

(LĐTĐ) Cho phép sử dụng bản sao giấy tờ đối với một số trường hợp công chứng cụ thể, bổ sung quy định về văn phòng công chứng (VPCC) hoạt động theo mô hình doanh nghiệp tư nhân, quy định thủ tục thành lập và quản lý hoạt động của VPCC chặt chẽ, kiên quyết loại bỏ tình trạng chủ đầu tư sở hữu và thao túng hoạt động của VPCC... là những điểm mới được đề xuất trong dự thảo Luật Công chứng sửa đổi.
Hơn 23 nghìn tỷ đồng tiền thuế “khoanh nợ”, Bộ Tài chính nói gì?

Hơn 23 nghìn tỷ đồng tiền thuế “khoanh nợ”, Bộ Tài chính nói gì?

(LĐTĐ) Năm 2020 tổng số khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tại các địa phương là 24.987 tỷ đồng, trong đó có 23.434 tỷ đồng tiền khoanh nợ. Tuy nhiên, hiện nay Tổng cục Thuế vẫn chưa có hướng dẫn việc theo dõi khoản khoanh nợ này.
Thuế đối với thương mại điện tử và dịch vụ số xuyên biên giới

Thuế đối với thương mại điện tử và dịch vụ số xuyên biên giới

(LĐTĐ) Viện Chiến lược và Chính sách tài chính phối hợp với Tổng cục Thuế tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Thuế đối với thương mại điện tử và dịch vụ số xuyên biên giới: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam” với sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ).
Siết thủ tục nhập khẩu xe biếu, tặng

Siết thủ tục nhập khẩu xe biếu, tặng

Nếu một đơn vị nhập khẩu xe "núp bóng" biếu tặng thông quan trót lọt có thể trốn được hàng tỷ đồng tiền thuế. Thông tư mới về quản lý xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng sẽ quy định chặt thủ tục để chặn hành vi khai gian trị giá nhập khẩu, chống thất thu thuế. Cơ quan hải quan sẽ ra quyết định ấn định thuế sau 5 ngày ra thông báo.
Công bố sự kiện “Ngày chuyển đổi số” ngành Ngân hàng

Công bố sự kiện “Ngày chuyển đổi số” ngành Ngân hàng

(LĐTĐ) Tại cuộc họp báo công bố về sự kiện “Ngày chuyển đổi số” ngành Ngân hàng, tổ chức sáng 28/7, bà Nguyễn Thị Hòa - Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước, cho biết, sự kiện “Ngày chuyển đổi số” ngành Ngân hàng năm nay dự kiến được tổ chức vào ngày 3/8 tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
Tăng cường hỗ trợ nông dân làm kinh tế từ các nguồn vốn

Tăng cường hỗ trợ nông dân làm kinh tế từ các nguồn vốn

(LĐTĐ) Để phát triển nguồn vốn giúp nông dân phát triển kinh tế, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động nguồn vốn như tuyên truyền, vận động xã hội hóa, tranh thủ tối đa nguồn vốn vận động từ tổ chức, cá nhân; tạo đà cho nông dân xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế mới.
Triển vọng phục hồi thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn khá bấp bênh

Triển vọng phục hồi thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn khá bấp bênh

(LĐTĐ) Ngoài áp lực lạm phát, nền kinh tế Việt Nam đang chịu áp lực khác về suy giảm các kênh đầu tư như trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), bất động sản, chứng khoán... Trong đó, thị trường TPDN có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển các kênh đầu tư còn lại và nền kinh tế nói chung. Mặc dù thị trường này đang có triển vọng phục hồi nhưng vẫn còn khá bấp bênh.
Xem thêm
Phiên bản di động