M
23/04/2021 16:31

Hướng tới người dân có cuộc sống hài hoà, khá giả

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã truyền đạt đến đại biểu các nội dung của Chương trình số 08-CTr/TU về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”.

Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai 10 chương trình công tác toàn khóa Cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng

Theo Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Chương trình số 08-CTr/TU là một chương trình mới của Thành ủy khóa XVII. Theo đó, cùng với mục tiêu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân luôn được Thành phố đặc biệt quan tâm.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Thành phố đã ban hành nhiều chính sách đặc thù, ưu tiên nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia công tác đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, góp phần tạo nên cuộc sống hạnh phúc, no ấm, tiến bộ trong mỗi gia đình, hướng đến một xã hội hạnh phúc, hài hòa và công bằng.

Hướng tới người dân có cuộc sống hài hoà, khá giả
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn truyền đạt đến đại biểu các nội dung của Chương trình số 08 và chương trình số 03

Thành phố cũng thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Thành phố ban hành chuẩn nghèo riêng cao 1,6 lần so với chuẩn nghèo quốc gia; nhiều chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù của Hà Nội được ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Cùng với đó hệ thống dịch vụ xã hội được cải thiện, cơ bản đảm bảo quyền học tập, chăm sóc y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin truyền thông phục vụ Nhân dân...

Theo Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, mục tiêu tổng quát được nêu trong Chương trình số 08-CTr/TU là giải quyết hài hòa, hiệu quả giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển xã hội và quản trị xã hội. Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao trùm và bền vững, không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân Thủ đô, giảm chênh lệch mức sống giữa khu vực thành thị - nông thôn, phấn đấu đạt nhiều chỉ tiêu cao hơn mức chuẩn quốc gia, góp phần xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững và tiến bộ.

Chương trình số 08-CTr/TU đặt ra 27 chỉ tiêu nhằm phát triển hệ thống an sinh xã hội; nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Nhấn mạnh 3 yêu cầu trong Chương trình số 08-CTr/TU, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: Thứ nhất, phải bám sát, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố để xây dựng và thực hiện hiệu quả chương trình. Luôn quán triệt và chấp hành nghiêm túc, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn của Thủ đô. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân với phương châm “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.

Thứ hai, phát triển hệ thống an sinh xã hội theo hướng hiện đại, bảo đảm tính hệ thống, công bằng, đa dạng, linh hoạt, huy động mọi nguồn lực bảo đảm an sinh xã hội.

Thứ ba, việc triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU phải tiến hành quyết liệt, đồng bộ, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, phân công nhiệm vụ và lộ trình thực hiện cụ thể. Các đề án, chuyên đề, kế hoạch được ban hành bảo đảm “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ đánh giá, dễ kiểm tra, giám sát”.

Đối với nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu của chương trình, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố cũng cho biết, Chương trình số 08-CTr/TU đề ra 6 nhiệm vụ chủ yếu về phát triển hệ thống an sinh xã hội, 6 nhiệm vụ chủ yếu về nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân Thủ đô.

Hướng tới người dân có cuộc sống hài hoà, khá giả
Hình ảnh tại điểm cầu huyện Thanh Oai tham gia hội nghị trực tuyến

Trong đó Thành phố tập trung phát triển thị trường lao động, tạo việc làm đảm bảo thu nhập tối thiểu cho người dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phát triển thị trường lao động cạnh tranh lành mạnh, đồng bộ, hiện đại, hội nhập và có sự quản lý, kiểm soát, điều tiết của Nhà nước, hướng đến việc làm bền vững; quan tâm giải quyết việc làm cho thanh niên, lao động trung niên, lao động yếu thế và lao động nữ; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. Đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm.

Cùng với đó nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần, cải thiện thu nhập, nâng cao mức tiêu dùng, hướng tới người dân có cuộc sống hài hoà, khá giả. Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, giảm chênh lệch mức sống giữa khu vực thành thị, nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Nâng cao năng lực y tế, chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu Nhân dân. Đặc biệt nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho Nhân dân; tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở đồng bộ, đạt tiêu chuẩn theo quy định...

Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích hỗ trợ phát triển và nâng cao đời sống nhân dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi và trên địa bàn Thành phố. Thành phố thường xuyên quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách người có công với cách mạng, người cao tuổi, hộ có thu nhập thấp, đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người nghèo.

Đồng thời chủ động phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng chống dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid -19. Kịp thời thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân bị thiên tai, lũ lụt, hoả hoạn, dịch bệnh, góp phần sớm ổn định đời sống Nhân dân, phát triển kinh tế xã hội.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cũng phân tích kỹ 5 giải pháp trọng tâm để triển khai hiệu quả Chương trình số 08-CTr/TU.

Cũng trong sáng nay Chủ tịch Hội đồng nhân dân Nguyễn Ngọc Tuấn quán triệt Chương trình số 03-CTr/TU "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025", Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã phân tích về 7 kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và nêu rõ về 8 hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đồng thời tập trung quán triệt về các quan điểm, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, hệ thống các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình số 03.

Nêu rõ về 19 chỉ tiêu của Chương trình 03, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố cho biết, đến năm 2025, hoàn thành Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận đối với 05 huyện: Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Đan Phượng. Hoàn thành xây dựng Đề án khung cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố; triển khai cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ nguy hiểm cấp D; triển khai cải tạo, xây dựng lại 02-03 khu chung cư cũ và chuẩn bị triển khai các khu còn lại. Chỉnh trang 20 nhà biệt thự và 10 công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954. Trồng mới 500.000 cây xanh đô thị (trong tổng số 3,5 triệu cây xanh trồng mới toàn Thành phố).

Trần Vũ

Nguồn :