Hướng tới Đại hội Công đoàn các cấp: Xây dựng chương trình hành động mang tính đột phá

(LĐTĐ) Đại hội Công đoàn các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn và của các cấp Công đoàn Thành phố theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố yêu cầu, tại Đại hội, cần thảo luận, làm rõ các thách thức đặt ra đối với tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, các chương trình hành động mang tính đột phá của nhiệm kỳ.
Tích cực thi đua, hướng tới Đại hội Công đoàn các cấp Đại hội Công đoàn cấp cơ sở được tổ chức và hoàn thành trước 31/5/2023 Nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố Hà Nội

Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển

Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường mới đây đã ký ban hành Kế hoạch số 19/KH-LĐLĐ về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Đại hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn và của các cấp Công đoàn thành phố theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Hướng tới Đại hội Công đoàn các cấp: Xây dựng chương trình hành động mang tính đột phá
Đại biểu dự Đại hội XVI Công đoàn thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023 nêu ý kiến trong buổi đối thoại với lãnh đạo Thành phố.

Đại hội Công đoàn các cấp có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ qua, đánh giá đúng thực trạng tình hình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn, rút ra bài học kinh nghiệm, chỉ rõ yếu kém tồn tại và nguyên nhân để đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới; quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các Nghị quyết, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, đặc biệt là Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” vào phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Công đoàn Thủ đô.

Trong Kế hoạch, LĐLĐ Thành phố đưa ra những yêu cầu cụ thể, chi tiết về nội dung; thời gian, tiến độ tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp; phương thức tiến hành; hình thức tổ chức và một số yêu cầu khác. Trong đó, Báo cáo trình Đại hội, Hội nghị phải cần ngắn gọn, có số liệu cụ thể để phân tích, đánh giá đúng, thẳng thắn, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn; vai trò, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đi sâu phân tích, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, các Nghị quyết và chương trình của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố Hà Nội, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên trực tiếp đã đề ra. Từ đó, làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân (chủ quan, khách quan), rút ra bài học kinh nghiệm để nhiệm kỳ mới thực hiện tốt hơn.

Làm rõ các thách thức đặt ra với tổ chức Công đoàn

LĐLĐ Thành phố yêu cầu, về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới đề cập trong Báo cáo chính trị Đại hội, Hội nghị phải bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết của cấp ủy Đảng; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Công đoàn cấp trên.

Trong đó, Báo cáo cần nghiên cứu xây dựng các chương trình đột phá, chương trình hành động mang tính nhiệm kỳ để trình Đại hội; cần tập trung vào nội dung, giải pháp thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Báo cáo tổng kết phải có các phụ lục về số liệu để minh hoạ.

Về tham luận tại Đại hội, LĐLĐ Thành phố yêu cầu tham luận tập trung thảo luận các thách thức đặt ra đối với tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới tổ chức và nội dung hoạt động Công đoàn, các chương trình đột phá, chương trình hành động mang tính nhiệm kỳ ở đơn vị, ngành, địa phương; bổ sung những nội dung quan trọng cần được các cấp Công đoàn quan tâm giải quyết và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

Các Đại hội cần tăng cường thảo luận nhóm, thảo luận tổ và khuyến khích tranh luận về những vấn đề cụ thể được cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động quan tâm, đề xuất, kiến nghị. Trong trường hợp cần thiết, khuyến khích tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, chuyên môn hoặc chính quyền đồng cấp về những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội cũng khuyến khích các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong quá trình chỉ đạo Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn ở cấp mình nên lựa chọn những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; những nội dung quan trọng cần được tổ chức Công đoàn quan tâm giải quyết; các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên; những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau... để tổ chức các hội thảo, hội nghị tọa đàm chuyên đề để thảo luận và tổng hợp đưa vào chương trình nghị sự của Đại hội và đề xuất với Công đoàn cấp trên./.

Về thời gian tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp, LĐLĐ Thành phố đặt ra như sau: Đối với Đại hội, Hội nghị cơ sở: (Bao gồm cả Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội) được tổ chức và hoàn thành trước ngày 31/5/2023. Đối với những Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quản lý từ 200 Công đoàn cơ sở trở lên được tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở sớm hơn, bắt đầu từ tháng 12/2022.

Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ được tổ chức sau khi hoàn thành việc chỉ đạo tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở trực thuộc đơn vị mình được phân cấp quản lý, hoàn thành trước ngày 31/7/2023.

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII được tiến hành sau khi hoàn thành việc chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội, hoàn thành trước 31/10/2023.

Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội yêu cầu các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai đến các cấp Công đoàn để tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023- 2028 và nhấn mạnh: Việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp phải tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, tiết kiệm về thời gian và kinh phí, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lối đi nào cho Hãng phim truyện Việt Nam?

Lối đi nào cho Hãng phim truyện Việt Nam?

(LĐTĐ) Tại buổi họp báo thường kỳ quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhiều vấn đề nóng ...
Tiền có mua được sức khỏe?

Tiền có mua được sức khỏe?

(LĐTĐ) Đêm trong bệnh viện thật tĩnh lặng. Chỉ có tiếng “tít tít” của các thiết bị y tế trợ giúp người bệnh, tiếng trao đổi nho nhỏ của bác sĩ, ...
Chạm mây trên đỉnh Nhìu Cồ San

Chạm mây trên đỉnh Nhìu Cồ San

(LĐTĐ) Vài năm trở lại đây, Nhìu Cồ San - ngọn núi cao thứ 9 tại Việt Nam trở thành điểm đến thu hút du khách đam mê chinh phục. “Cuối ...
Hơn một tháng kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị: Kiên trì giữ vỉa hè văn minh

Hơn một tháng kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị: Kiên trì giữ vỉa hè văn minh

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng toàn Thành phố ra quân triển khai thiết lập trật tự đô thị, nhìn chung đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để ...
Để trẻ em không mắc bệnh lao: Tiêm vắc xin là cách phòng tốt nhất

Để trẻ em không mắc bệnh lao: Tiêm vắc xin là cách phòng tốt nhất

(LĐTĐ) Theo các chuyên gia y tế, hiện nhiều trẻ em mắc lao nhưng không được phát hiện kịp thời. Trong khi, nguy cơ biến chứng của bệnh lao không được ...
Thủ tướng yêu cầu rà soát các dự án bất động sản, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thủ tướng yêu cầu rà soát các dự án bất động sản, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với nhau, ...
Quyết liệt xử lý việc chậm đóng BHXH

Quyết liệt xử lý việc chậm đóng BHXH

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, một trong những điểm mới của công tác thanh tra liên ngành đối với đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã ...

Tin khác

Tạo môi trường làm việc sạch đẹp, an toàn

Tạo môi trường làm việc sạch đẹp, an toàn

(LĐTĐ) Năm 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, trong đó có phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tạo môi trường làm việc an toàn, ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động.
Khai mạc Ngày hội thể thao Hanoitourist năm 2023

Khai mạc Ngày hội thể thao Hanoitourist năm 2023

(LĐTĐ) Sáng nay (25/3) tại Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao quận Hoàn Kiếm, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội tổ chức Ngày hội Thể thao Hanoitourist năm 2023. Ngày hội diễn ra trong không khí thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Du lịch Hà Nội.
Hơn 100 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với gần 5.000 cơ hội việc làm

Hơn 100 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với gần 5.000 cơ hội việc làm

(LĐTĐ) Sáng nay (25/3), Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng đã phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm UNETI năm 2023.
Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn

Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 23/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn quận Tây Hồ lần thứ VI, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII; tập huấn chuyên đề an toàn vệ sinh lao động năm 2023.
Bà Bùi Phương Chi được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình

Bà Bùi Phương Chi được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 23/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ quận khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Chung tay xây dựng môi trường học tập “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”

Chung tay xây dựng môi trường học tập “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”

(LĐTĐ) Từ nhiều năm nay, phong trào thi đua xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” đã thật sự lan tỏa rộng rãi và mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần tạo dựng môi trường sư phạm, nâng cao chất lượng dạy và học trong mỗi nhà trường.
Lan tỏa lợi ích tích cực từ Hội thi "Sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ"

Lan tỏa lợi ích tích cực từ Hội thi "Sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ"

(LĐTĐ) Ngày 23/3, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi “Sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, viên chức, lao động” toàn quốc năm 2022. Đây là lần thứ hai Hội thi được tổ chức, sau thành công của cuộc thi năm 2020.
81 tác phẩm dự thi thiết kế Biểu trưng Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội

81 tác phẩm dự thi thiết kế Biểu trưng Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội

(LĐTĐ) Sau gần 5 tháng tranh tài, từ 81 tác phẩm đăng ký tham gia, Ban tổ chức Cuộc thi thiết kế Biểu trưng Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã lựa chọn ra 11 tác phẩm vào vòng chung khảo.
Lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh

Lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh

(LĐTĐ) Ngày 23/3, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh”.
Trao đổi kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 23/3, đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương đã đến thăm và làm việc với LĐLĐ thành phố Hà Nội. Đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, chủ trì tiếp đoàn.
Xem thêm
Phiên bản di động