Hướng tới Đại hội Công đoàn các cấp: Xây dựng chương trình hành động mang tính đột phá

(LĐTĐ) Đại hội Công đoàn các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn và của các cấp Công đoàn Thành phố theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố yêu cầu, tại Đại hội, cần thảo luận, làm rõ các thách thức đặt ra đối với tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, các chương trình hành động mang tính đột phá của nhiệm kỳ.
Tích cực thi đua, hướng tới Đại hội Công đoàn các cấp Đại hội Công đoàn cấp cơ sở được tổ chức và hoàn thành trước 31/5/2023 Nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố Hà Nội

Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển

Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường mới đây đã ký ban hành Kế hoạch số 19/KH-LĐLĐ về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Đại hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn và của các cấp Công đoàn thành phố theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Hướng tới Đại hội Công đoàn các cấp: Xây dựng chương trình hành động mang tính đột phá
Đại biểu dự Đại hội XVI Công đoàn thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023 nêu ý kiến trong buổi đối thoại với lãnh đạo Thành phố.

Đại hội Công đoàn các cấp có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ qua, đánh giá đúng thực trạng tình hình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn, rút ra bài học kinh nghiệm, chỉ rõ yếu kém tồn tại và nguyên nhân để đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới; quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các Nghị quyết, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, đặc biệt là Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” vào phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Công đoàn Thủ đô.

Trong Kế hoạch, LĐLĐ Thành phố đưa ra những yêu cầu cụ thể, chi tiết về nội dung; thời gian, tiến độ tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp; phương thức tiến hành; hình thức tổ chức và một số yêu cầu khác. Trong đó, Báo cáo trình Đại hội, Hội nghị phải cần ngắn gọn, có số liệu cụ thể để phân tích, đánh giá đúng, thẳng thắn, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn; vai trò, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đi sâu phân tích, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, các Nghị quyết và chương trình của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố Hà Nội, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên trực tiếp đã đề ra. Từ đó, làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân (chủ quan, khách quan), rút ra bài học kinh nghiệm để nhiệm kỳ mới thực hiện tốt hơn.

Làm rõ các thách thức đặt ra với tổ chức Công đoàn

LĐLĐ Thành phố yêu cầu, về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới đề cập trong Báo cáo chính trị Đại hội, Hội nghị phải bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết của cấp ủy Đảng; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Công đoàn cấp trên.

Trong đó, Báo cáo cần nghiên cứu xây dựng các chương trình đột phá, chương trình hành động mang tính nhiệm kỳ để trình Đại hội; cần tập trung vào nội dung, giải pháp thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Báo cáo tổng kết phải có các phụ lục về số liệu để minh hoạ.

Về tham luận tại Đại hội, LĐLĐ Thành phố yêu cầu tham luận tập trung thảo luận các thách thức đặt ra đối với tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới tổ chức và nội dung hoạt động Công đoàn, các chương trình đột phá, chương trình hành động mang tính nhiệm kỳ ở đơn vị, ngành, địa phương; bổ sung những nội dung quan trọng cần được các cấp Công đoàn quan tâm giải quyết và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

Các Đại hội cần tăng cường thảo luận nhóm, thảo luận tổ và khuyến khích tranh luận về những vấn đề cụ thể được cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động quan tâm, đề xuất, kiến nghị. Trong trường hợp cần thiết, khuyến khích tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, chuyên môn hoặc chính quyền đồng cấp về những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội cũng khuyến khích các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong quá trình chỉ đạo Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn ở cấp mình nên lựa chọn những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; những nội dung quan trọng cần được tổ chức Công đoàn quan tâm giải quyết; các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên; những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau... để tổ chức các hội thảo, hội nghị tọa đàm chuyên đề để thảo luận và tổng hợp đưa vào chương trình nghị sự của Đại hội và đề xuất với Công đoàn cấp trên./.

Về thời gian tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp, LĐLĐ Thành phố đặt ra như sau: Đối với Đại hội, Hội nghị cơ sở: (Bao gồm cả Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội) được tổ chức và hoàn thành trước ngày 31/5/2023. Đối với những Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quản lý từ 200 Công đoàn cơ sở trở lên được tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở sớm hơn, bắt đầu từ tháng 12/2022.

Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ được tổ chức sau khi hoàn thành việc chỉ đạo tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở trực thuộc đơn vị mình được phân cấp quản lý, hoàn thành trước ngày 31/7/2023.

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII được tiến hành sau khi hoàn thành việc chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội, hoàn thành trước 31/10/2023.

Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội yêu cầu các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai đến các cấp Công đoàn để tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023- 2028 và nhấn mạnh: Việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp phải tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, tiết kiệm về thời gian và kinh phí, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Các tỉnh phía Bắc đẩy mạnh tiêu thụ nông sản qua thương mại điện tử

Các tỉnh phía Bắc đẩy mạnh tiêu thụ nông sản qua thương mại điện tử

(LĐTĐ) Tháng 6, thời điểm sản phẩm nông sản của nhiều địa phương bắt đầu vào chính vụ. Nhằm đảm bảo phương án tiêu thụ với sản lượng lớn, các tỉnh ...
Tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ

Tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ

(LĐTĐ) Bộ Y tế cho biết, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự báo dịch bệnh đậu mùa khỉ sẽ tiếp tục gia tăng số trường hợp mắc trong thời ...
Nâng tầm thương hiệu du lịch Hà Nội qua SEA Games 31

Nâng tầm thương hiệu du lịch Hà Nội qua SEA Games 31

Tờ Strait Times dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Singapore, ông Tan Chuan-Jin, cũng là Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Singapore, đánh giá Việt Nam đã tổ chức ...
Đại biểu đánh giá cao kết quả tích cực trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Đại biểu đánh giá cao kết quả tích cực trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 25/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế, xã hội, công tác thực hành tiết kiệm ...
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hội đàm trực tuyến với Tổng Công hội Trung Quốc

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hội đàm trực tuyến với Tổng Công hội Trung Quốc

(LĐTĐ) Ngày 24/5, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Tổng Công hội Trung Quốc tổ chức hội đàm trực tuyến. Chủ trì hội đàm có ông Giang Quảng ...
Đoàn Hồng Trang khoe vẻ nền nã, thuần Việt trước thềm cuộc thi Miss Global 2022

Đoàn Hồng Trang khoe vẻ nền nã, thuần Việt trước thềm cuộc thi Miss Global 2022

(LĐTĐ) Đoàn Hồng Trang vừa tung bộ ảnh thời trang áo dài khoe vẻ nền nã, thuần Việt tại Hội An trước thềm cuộc thi Miss Global - Hoa hậu Toàn ...
Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI

Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI

(LĐTĐ) Vừa qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội ...

Tin khác

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hội đàm trực tuyến với Tổng Công hội Trung Quốc

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hội đàm trực tuyến với Tổng Công hội Trung Quốc

(LĐTĐ) Ngày 24/5, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Tổng Công hội Trung Quốc tổ chức hội đàm trực tuyến. Chủ trì hội đàm có ông Giang Quảng Bình - Phó Chủ tịch Tổng Công hội Trung Quốc và ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Infographic: Những con số ấn tượng trong phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô" năm 2022

Infographic: Những con số ấn tượng trong phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô" năm 2022

(LĐTĐ) Năm 2022, phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát động đã được triển khai sâu rộng trong các cấp Công đoàn và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2022

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2022

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022, mới đây, tại Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho 631 cán bộ, công nhân lao động.
28 đội bóng tham dự Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII

28 đội bóng tham dự Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII

(LĐTĐ) Tại Sân vận động Hoàng Cầu, sáng 24/5, Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII năm 2022 đã chính thức khai mạc.
Tự hào với danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô

Tự hào với danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô

(LĐTĐ) Yêu nghề cùng với tinh thần cầu thị, ham học hỏi nên dù tuổi còn trẻ, thời gian công tác chưa lâu nhưng kỹ thuật viên sửa chữa Nguyễn Văn Tuấn (Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam) đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công việc.
Chùm ảnh ấn tượng tại Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2022

Chùm ảnh ấn tượng tại Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2022

(LĐTĐ) Sáng nay (24/5), tại Sân vận động Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII - năm 2022 đã chính thức khai mạc.
Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII năm 2022

Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII năm 2022

(LĐTĐ) Sáng 24/5, tại Sân vận động Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII năm 2022 đã chính thức khai mạc. Giải đấu có sự tham gia của 28 đội bóng chất lượng đến từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Huyện Ba Vì: Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động

Huyện Ba Vì: Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Bà Phan Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Ba Vì cho biết, ngày 22/5, Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì, LĐLĐ huyện Ba Vì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội tổ chức hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2022.
Hôm nay, Khai mạc giải bóng đá CNVCLĐ - Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII: 28 đội bóng  tham gia tranh tài

Hôm nay, Khai mạc giải bóng đá CNVCLĐ - Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII: 28 đội bóng tham gia tranh tài

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng “Tháng Công nhân” năm 2022 và chào mừng thành công của Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31, sáng nay (24/5) tại Sân vận động Hoàng Cầu, quận Đống Đa diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII năm 2022 với sự tham gia của 28 đội bóng đến từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động

(LĐTĐ) Theo Cổng thông tin Điện tử tỉnh Nghệ An, trong không khí chân thành, cởi mở, với tinh thần lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ, tại buổi gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động diễn ra sáng nay (22/5), Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trực tiếp trao đổi, trả lời các kiến nghị mà người lao động quan tâm đề xuất. Đồng thời trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp và lực lượng công nhân lao động vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Xem thêm
Phiên bản di động